eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z siedzibą przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z siedzibą przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091581150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.bysikiewicz@pgkimino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie składowiska odpadów, produkcja kompostu, biogazu, inne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z siedzibą przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3914a3b-95d0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00182947/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w pkt 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFZ.18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z siedzibą przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu, który obejmuje dwa zadania:
1) zadanie 1 - transport odpadów - w okresie od 2 stycznia 2024 r./od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. pojazdami z ruchomą podłogą do Cementowni Kujawy w Bielawach. Maksymalna ilość transportów odpadów w tygodniu wyniesie 12, transport odbywać się będzie od poniedziałku do soboty wg planu zamówień Cementowni; przewidywana szacunkowa ilość odbytych transportów w okresie trwania umowy wyniesie ok. 600;
2) zadanie 2 - transport odpadów - w okresie od 2 stycznia 2024 r./od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. pojazdami z ruchomą podłogą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie harmonogramu odbioru i transportu odpadów i w terminie, o których mowa w ust. 4 pkt 3. Maksymalna ilości transportów w tygodniu wyniesie 8, transport odbywać się będzie od poniedziałku do soboty wg planu zamówień określonego przez Zamawiającego; przewidywana szacunkowa ilość przebytych kilometrów w okresie trwania umowy – ok. 25 000 km, zwane łącznie „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. transport odpadów o kodach:
1) 16 01 03 opony;
2) 19 12 02 metale żelazne;
3) 19 12 10 paliwa alternatywnego;
4) 19 12 12 innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;
5) 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
6) 20 03 07 gabarytów;
oraz innych odpadów.
3. Podane przez Zamawiającego ilości kursów oraz kilometrów, określone w pkt 5.2 ppkt 1 i 2 mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości wskazanych kursów oraz kilometrów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niezrealizowania pełnej ilości kursów oraz kilometrów w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający gwarantuje minimalną realizację umowy na poziomie co najmniej 60% kwoty łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy.
5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
1) potwierdzania transportu odpadów zgodnie z przepisami w zakresie bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO);
2) posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy wpisu na transport odpadów w BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy dotyczące wykonywania przez nich usług;
3) przestrzegania harmonogramu odbioru i transportu odpadów. Szczegółowy termin planowanego odbioru i transportu odpadów objętych zamówieniem, określający dzień i godzinę, zostanie ustalony w harmonogramie do piątku każdego tygodnia do godz. 15.00, na tydzień następny na podstawie Planu Zamówień z Cementowni lub innego harmonogramu wywozów;
4) przestrzegania przepisów BHP, ppoż., organizacji ruchu i regulaminów obowiązujących na danym terenie w czasie odbioru odpadów z RIPOK i dostarczenia ich do odbiorców;
5) codziennego odbioru odpadów, tj. od poniedziałku do soboty w godz.: 6.30-18.00;
6) posiadania odpowiednich pojazdów z tzw. ruchomą podłogą do realizacji zadań - min. 2 pojazdy na każde zadanie (tj. min. 4 pojazdy do realizacji dwóch zadań);
7) uzgadniania z Zamawiającym zakresu i sposobu wykonania zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do załadunku odpadów, po wcześniejszym zważeniu odpadów na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i udokumentowaniu zważenia kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę. Na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w BDO, zamówienia i potwierdzenia będą wykonywane elektronicznie. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w pkt 22 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne decyzje (zaświadczenia) w zakresie transportu odpadów o kodach 16 01 03, 19 12 02, 19 12 10, 19 12 12, 20 02 01, 20 03 07 i 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 19 12 04, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 17 09 04, 17 06 04 wydane przez odpowiednie organy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) dysponują co najmniej czteroma pojazdami z ruchomą podłogą o ładowności/objętości załadunku min. 90m3 (min. po 2 pojazdy na każde zadanie),
b) dysponują co najmniej 2 kierowcami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru zał. nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 2) SWZ,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.2. ppkt 3) SWZ,
c) zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 4) lit. a) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SWZ,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt 11 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postepowaniu;
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.);
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
4) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza;
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy;
7) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej urnowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z pkt 26 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.