eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › DZP/65/23 DOSTAWA BASENÓW REHABILITACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DZP/65/23 DOSTAWA BASENÓW REHABILITACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191103039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piechowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-koscierzyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP/65/23 DOSTAWA BASENÓW REHABILITACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8f9e59-95d2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań po chorobie COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, w tym komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy eB2B:
a) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eB2B:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
- komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
- zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
b) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
3. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej:
 z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) lub
 z podpisem zaufanym lub
 z podpisem osobistym.
4. Pozostałe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczono w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczono w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagane informacje zamieszczono w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/65/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa basenów rehabilitacyjnych:
1.1 BASEN REHABILITACYJNY – KOŚCIERZYNA
1.2 BASEN REHABILITACYJNY –DZIERŻĄŻNO

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku osiągnięcia co najmniej 75% stopnia zaawansowania prac remontowych, przygotowujących pomieszczenie do zainstalowania basenów rehabilitacyjnych.
2) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
4) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego informację o wybranej opcji przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
5) Zamawiający dokona wyboru opcji w terminie do 20.12.2023 r.
6) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego, zaś ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w ofercie Wykonawcy oraz niezmienne w całym okresie realizacji Umowy;
7) Przedmiot Umowy w zakresie przysługującego Zamawiającego prawa opcji może obejmować:
- Zadanie 1.1.:
a) obudowa zewnętrzna basenu;
b) stopnie do basenu;
c) pokrycie termiczne;
d) uruchomienie w późniejszym terminie niż dostawa.
- Zadanie 1.2.:
a) obudowa zewnętrzna basenu;
b) stopnie do basenu;
c) pokrycie termiczne.
8) W przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiającego, termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, nie ulega zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz cenowy - załącznik do SWZ;
2) Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - załącznik do SWZ;
3) Warunki gwarancji, serwisu i serwisu pogwarancyjnego - załącznik do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składowe oferty:
1) Formularz OFERTA - załącznik do SWZ;
2) Formularz cenowy - załącznik do SWZ;
3) Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - załącznik do SWZ;
4) Warunki gwarancji, serwisu i serwisu pogwarancyjnego - załącznik do SWZ;
5) Oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SWZ - załącznik do SWZ;
6) Oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP, że Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie nie podlega wykluczeniu - załącznik do SWZ;
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
9) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Tak

6.2.) Oferty wariantowe wraz ze złożeniem ofert podstawowej albo zamiast oferty podstawowej: dopuszcza zamiast oferty podstawowej

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) działających w formie spółki cywilnej, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt. 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP;
c) oświadczenie art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SWZ;
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider);
f) w przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
g) ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
h) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z PROJEKTEM UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.