eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › "Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Oławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@starostwo.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.olawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/transakcja/836595

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f94dab57-73f6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079785/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464903

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.272.45.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi: 731 063 kWh (zamówienie podstawowe).
2. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zakresie do +/-15% względem wartości zamówienia podstawowego:
2.1. zwiększenie wartości zamówienia nastąpi na zasadzie prawa opcji. Zasady, zakres i sposób skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały opisane w § 1 ust. 5 pkt 1 Projektowych postanowień umowy wg załącznika nr 2 do SWZ,
2.2. zmniejszenie wartości zamówienia nastąpi na zasadzie, w zakresie i sposobie opisanym w § 1 ust. 5 pkt 2 Projektowych postanowień umowy wg załącznika nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 2 do SWZ.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska Ministra z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
6. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową
7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 SWZ zawarte są na czas określony/nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania obecnej umowy/ okres wypowiedzenia”.
8. W załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr 1 do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym.
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 4 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 664815,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 686427,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 664815,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Respect Energy S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8762459238

7.3.3) Ulica: ul. Ludwika Rydygiera 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-793

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 578100,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.