eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Wykonanie robót remontowo - utrzymaniowych w granicach adm. miasta Wałbrzycha na drogach publ. zarządzanych przez Prezydenta Miasta oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy WałbrzychOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowo – utrzymaniowych w granicach adm. miasta Wałbrzycha na drogach publ. zarządzanych przez Prezydenta Miasta oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891050841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Matejki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdkium.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pl. Magistracki 1

1.11.4.) Miejscowość: Wałbrzych

1.11.5.) Kod pocztowy: 58-300

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.um.walbrzych.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowo – utrzymaniowych w granicach adm. miasta Wałbrzycha na drogach publ. zarządzanych przez Prezydenta Miasta oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d79fafc6-95c0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017932/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie robót utrzymaniowo – konserwacyjnych na drogach w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,150600,9f37bb98e2a75c991385bb687e3245de.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,150600,9f37bb98e2a75c991385bb687e3245de.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade SA. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf,.doc, .docx, .odt.. Ofertę, formularze cenowe, wykaz stawek i narzutów, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu
oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania – zgodnie z SWZ
7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade SA w sposób
określony w instrukcji dostępnej pod adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.260.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - utrzymaniowych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Zamówienie obejmuje roboty w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji nawierzchni:
1) bitumicznych – wykonywanych masami betonu asfaltowego lub masami na „zimno”;
2) niebitumicznych – do których należą w szczególności: roboty brukarskie przy wykonywaniu nawierzchni jezdni z kostek kamiennych, betonowych lub płyt ażurowych, nawierzchni chodników z kostek betonowych lub kostek kamiennych, a także roboty krawężnikowe i naprawa dróg gruntowych.

Zakres zamówienia został podzielony na dwa zadania.

Granicą dzielącą miasto Wałbrzych na zadanie I i na zadanie II jest ciąg dróg obejmujący ulice: Wrocławska (od granicy miasta do ul. gen. De Gaulle’a ), Wrocławska (od ul. gen. De Gaulle’a do ul. Armii Krajowej), Armii Krajowej, Chrobrego, Europejka, Kolejowa, Sikorskiego, Niepodległości i Wałbrzyska.

Zadanie nr 1 obejmuje następujący obszar:
• osiedla: Książ, część Szczawienka, część Piaskowej Góry, Podzamcze, Biały Kamień, Konradów, część Starego Zdroju, Sobięcin, część Śródmieścia, Gaj, Glinik Nowy;
• drogę krajową nr 35: – ulice: Wrocławska, gen. De Gaulle’a, Wieniawskiego, Europejka, Kolejowa;
• drogi wojewódzkie: – ulice: Zachodnia, Darowskiej, 1 Maja (do ul. Sikorskiego), Wrocławska (od ul. gen. De Gaulle’a do ul. Armii Krajowej), Armii Krajowej (od ul. Wrocławskiej do ul. Parkowej);
• drogi powiatowe: – ulice: Wyszyńskiego, Długa, Żeromskiego (odc. od ul. Wańkowicza poprzez nowo wybudowany odc. drogi do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej), Wańkowicza, Gen. Andersa (odc. od ul. Wańkowicza do ul. II Armii), II Armii, Karkonoska, Wysockiego (odc. pomiędzy ul. Gen. Andersa a ul. Sikorskiego), ul. Armii Krajowej (odc. od ul. Parkowej do ul. Chrobrego), Moniuszki (odc. od ul. Sikorskiego do ul. Mieroszowskiej), Mieroszowska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania robót określonych w protokole typowania robót

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót określonych w protokole typowania robót

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - utrzymaniowych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Zamówienie obejmuje roboty w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji nawierzchni:
1) bitumicznych – wykonywanych masami betonu asfaltowego lub masami na „zimno”;
2) niebitumicznych – do których należą w szczególności: roboty brukarskie przy wykonywaniu nawierzchni jezdni z kostek kamiennych, betonowych lub płyt ażurowych, nawierzchni chodników z kostek betonowych lub kostek kamiennych, a także roboty krawężnikowe i naprawa dróg gruntowych.

Zakres zamówienia został podzielony na dwa zadania.

Granicą dzielącą miasto Wałbrzych na zadanie I i na zadanie II jest ciąg dróg obejmujący ulice: Wrocławska (od granicy miasta do ul. gen. De Gaulle’a ), Wrocławska (od ul. gen. De Gaulle’a do ul. Armii Krajowej), Armii Krajowej, Chrobrego, Europejka, Kolejowa, Sikorskiego, Niepodległości i Wałbrzyska.

ZADANIE II
Zadanie obejmuje następujący obszar:
• osiedla: Lubiechów, część Szczawienka, WSSE, Poniatów, część Piaskowej Góry, część Starego Zdroju, Nowe Miasto, część Śródmieścia, Kozice, Rusinowa, Podgórze, Glinik Stary;
• drogę krajową nr 35 – ulice: Sikorskiego, Niepodległości (odc. od ul. Sikorskiego do ul. Wałbrzyskiej), Wałbrzyska;
• drogi wojewódzkie: – ulice: Świdnicka, Strzegomska; Parkowa, 11 Listopada, Noworudzka (odc. od ul. 11 Listopada do ul. Kamienieckiej), Kamieniecka;
• drogi powiatowe: – ulice: Piotrowskiego, Orkana, Wysockiego (odc. od ul. Sikorskiego do Al. Wyzwolenia), Chrobrego, Al. Wyzwolenia, Pl. Tuwima, Piłsudskiego, Mickiewicza, Niepodległości (odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego), 1 Maja (odc. od ul. Kasztanowej do pl. Solidarności), pl. Solidarności, Matejki, Moniuszki (odc. od ul. Matejki do ul. Sikorskiego), Noworudzka (odc. od ul. Kamienieckiej do granicy miasta), Bystrzycka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania robót określonych w protokole typowania robót

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót określonych w protokole typowania robót

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
A. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył):
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót utrzymaniowych i/lub konserwacyjnych i/lub naprawczych i/lub remontowych dróg o nawierzchniach bitumicznych i niebitumicznych o łącznej powierzchni co najmniej 6.000 m2.
Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie lub po jednym zadaniu wykonanym przez każdego z Wykonawców, lub
c) przez podmiot udostępniający samodzielnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy.

B. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) dwoma grupami roboczymi /brygadami/ składającymi się z minimum 5-ciu osób na stanowiskach robotniczych,
b) jedną osobą - kierownikiem budowy
- posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającą min. pięcioletnie doświadczenie liczone od uzyskania uprawnień,
c) jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (kierownik budowy lub osoba na stanowisku robotniczym) przeszkoloną w zakresie kierowania ruchem na drodze.

Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r., poz. 334).
C. dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, tj.:

1. sprzęt: min.:
- zagęszczarka – 2 szt.
- walec 7,5 t – 1 szt.
- walec 10 t – 1 szt.
- walec wibracyjny prowadzony – 1 szt.
- szczotka mechaniczna – 1 szt.
- skrapiarka – 1 szt.
- frezarka – 1 szt.
- rozkładarka mas bitumicznych – 1 szt.
- piła do cięcia nawierzchni bitumicznej – 2 szt.
- pojazd dostosowany do przewozu gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej w pojemnikach izolowanych cieplnie – 1 szt.
- recykler – 1 szt.
- beczkowóz – 1 szt.
- młot spalinowy – 2 szt.
- sprężarka powietrza – 1 szt.
- urządzenie do ogrzewania i osuszania remontowanych miejsc – 1 szt.
- równiarka – 1 szt.
- koparko - spycharka – 1 szt.
- ciągnik z przyczepą (niezależnie od KM) – 1 szt.
- samochód wywrotka max. 10 ton – 1 szt.
- piła do cięcia kostki betonowej – 1 szt.

2. urządzenia zabezpieczające: min.:
- B-25 – 4 szt.
- B-33 – 4 szt.
- A-12b – 4 szt.
- A-12c – 4 szt.
- A-14 – 4 szt.
- U-3c – 2 szt.
- U-20a – 2 szt.
- U-20b – 2 szt.
- U-20d – 2 szt.
- U-21 – 10 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3a do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3b do SWZ.
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 3c do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 SWZ i Rozdziału VIII.2 SWZ,
2) Formularz cenowy (dla nawierzchni bitumicznych i dla nawierzchni niebitumicznych oraz wykaz stawek i narzutów),
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
5) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Zadanie I – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie II – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od przedmiotu postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp.
c) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.