eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BIAŁOGARDZKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Szosa Połczyńska 57

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-bialogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-600c6eb1-95c4-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030741/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliw płynnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-600c6eb1-95c4-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia środkiem do komunikacji elektronicznej jest Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Pozostała treść w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57, e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl, tel. +48 94 312 40 07, w imieniu której działa Dyrektor ZDP, zwany dalej „ADMINISTRATOR”;
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57, e-mail: iod@ordonotitia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w 2024 roku” prowadzonym w trybie podstawowym oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez ADMINISTRATORA kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień publicznych przez ADMINISTRATORA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez ADMINISTRATORA kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
c) niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów – wykonawców, biorących udział w postępowaniu organizowanym przez ADMINISTRATORA, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami ADMINISTRATORA;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
b. dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną ADMINISTRATORA, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie ADMINISTRATORA, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pozostała treść w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DzT.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego, przewidziane w okresie realizacji umowy wynosi:
3. - olej napędowy ON – 26 500 litrów,
4. - benzyna bezołowiowa Pb95 – 3 400 litrów.
5. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1890). Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb,.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na bieżącym zakupie paliw na stacji benzynowej Wykonawcy w następujący sposób:
a. tankowanie do zbiorników pojazdów,
b. tankowanie do odpowiednich pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
7. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie, według aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość realizacji zakupów paliw w formie bezgotówkowej. Wykonawca będzie wystawiał dwa razy w miesiącu faktury, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ (tj. od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca).
8. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa w cenie obowiązującej na stacji Wykonawcy w chwili zakupu z uwzględnieniem stałego upustu.
9. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dokonywania zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych. Zamawiający wymaga, aby podstawą do wystawienia faktur, za dokonane zakupy paliw, były dowody wydania paliw przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego.
10. W okresie trwania umowy na dostawę paliw, prognozowana ilość paliw może ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika to z faktu, że Zamawiający nie ma możliwości przewidzenia dokładnej ilości zakupu paliwa.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości prognozowanego zakupu , bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania (przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia) minimum jedną stacją paliw czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, zlokalizowaną nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu (celem tankowania) pojazdów Zamawiającego na powyższą stację benzynową.
13. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału zamówienia podyktowane było względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zastosowanie podziału zamówienia na części nie zwiększyłoby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Ponadto zakup większej ilości danego asortymentu paliwa ma wpływ na wysokość udzielonego upustu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134000-7 - Oleje napędowe

09132000-3 - Benzyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Oferty zostaną sklasyfikowane wg kolejności zaoferowanej ceny (brutto) od najniższej (najkorzystniejsza) do najwyższej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. wykażą, że:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
2) dysponowania odpowiednim potencjałem zdolności technicznych i zawodowych, warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: Dokument potwierdzający, że dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Szosa Połczyńska 57) czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, spełniającą wymagania Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 .W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda: - dokument potwierdzający, że dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Szosa Połczyńska 57) czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, spełniającą wymagania Zamawiającego
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający zażąda: - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7) Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
8) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień określonych we wzorze umowy.
1. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
1) zmiany obowiązkowej stawki podatku od towarów i usług, na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego;
2) zmiany podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu paliwami, przy czym o zaistniałej zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie od chwili zmiany.
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, danych adresowych.
4) zmiany pojazdów, do których może odbywać się tankowanie paliw i osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do obsługi tych pojazdów,
5) wprowadzenia niezbędnych zmian technicznych, technologicznych, organizacyjnych w zakresie sposobu spełnienia świadczenia lub innych zmian, które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
6) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Siła wyższa oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym 4 podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji, i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
2. Dopuszcza się dokonywanie innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy ich konieczność wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności mogących skutkować zmianą umowy wymaga pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
6. Zgodnie z art. 493 ustawy Pzp waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje przy każdej dostawie jednostkowej poprzez ustalenie ceny w oparciu o aktualną cenę oleju napędowego obowiązującą u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca, opublikowana na stronie internetowej producenta w dniu dostawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.