eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zakup paliwaOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 78 68 301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bytom.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-858354d4-95c0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038736/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa paliwa w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,149975,0c7d3d059ba718113ccf8a016e41343a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,149975,0c7d3d059ba718113ccf8a016e41343a.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający zaleca Wykonawcy posiadanie konta na platformie. Instrukcje dotyczące korzystania z platformy (rejestracji, wymagań technicznych, zadawania pytań do
postępowania, udziału w postępowaniu, w tym składania oferty) dostępne są pod
https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce instrukcje. Skuteczne przekazanie pytania przez użytkownika niezalogowanego wymaga potwierdzenia informacji otrzymanej na skrzynkę mailową.
2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia ww. wielkości. Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą platformy.
4. Czas zapisany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
5. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@um.bytom.pl. Limit rozmiaru załączników przesyłanych pocztą elektroniczną wynosi łącznie 19 MB. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy. Przekazanie korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Inspektor IOD: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 mail: pi@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
cd. informacji podano poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PA.271.1.52.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego oraz płynu AdBlue na potrzeby Gminy Bytom – Urzędu Miejskiego w Bytomiu, do samochodów służbowych-osobowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, autobusów i urządzeń posiadających zbiorniki o małych pojemnościach, np. kosiarka, agregaty prądotwórcze, dmuchawa do liści, ciągnik do odśnieżania, maszyny budowlane etc.
Zakup będzie więc realizowany w wyniku tankowania bezpośredniego do zbiorników pojazdów oraz do zbiorników przenośnych (karnistrów).
Częstotliwość tankowania będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Zakup paliwa i płynu AdBlue będzie się odbywał za pomocą kart paliwowych w liczbie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający – na dzień ogłoszenia postępowania przewiduje – 17 szt. kart paliwowych.
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Zamawiającemu możliwość tankowania, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na wszystkich stacjach paliw na terenie całej Polski należących do Wykonawcy, w tym na co najmniej jednej stacji, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego – Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, liczonej według wskazań licznika pojazdu poruszającego się trasą najkrótszą według serwisu Google Maps po drogach publicznych. Parametry techniczne stacji winny umożliwiać tankowanie pojazdów osobowych i ciężarowych.
Zakup paliw i płynu AdBlue spełniających wymagania jakościowe będzie się odbywał według cen detalicznych obowiązujących w momencie zakupu paliwa lub płynu na danej stacji paliw, z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielił postępowania na części, ponieważ podział na części przy stosunkowo niewielkiej ilości zamawianego paliwa i płynu skutkowałoby „rozdrobnieniem” przedmiotu zamówienia, co mogłoby doprowadzić do braku ofert. Podkreślenia wymaga natomiast fakt, iż każdy z potencjalnych Wykonawców w swojej standardowej ofercie handlowej zapewnia realizację całości przedmiotu zamówienia.
Ponadto, wartość udzielanego zamówienia oszacowania została na poziomie nie przekraczającym „progu unijnego”, a zatem zamówienie jest dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający - w związku z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 15 % wartości zamówienia podstawowego tj. kwoty wskazanej w § 15 ust.1 umowy i może dotyczyć dowolnych rodzajów paliw lub płynu, wskazanych w § 1 ust.1 umowy.
2. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia podstawowego i pozyskania środków na realizację zamówienia w ramach prawa opcji. Do skorzystania z prawa opcji Zamawiający uprawniony jest w okresie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić – pod rygorem nieważności - na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy.
4. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w części, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, tj. posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi przedmiotem zamówienia, wydaną zgodnie z wymogami ustawy - Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna składać się z:
1) formularza oferty zawierającego informacje wskazane w załączniku nr 1 do SWZ
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów

oraz jeżeli dotyczy:

4) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa
w ppkt 3);
5) dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(np. konsorcjum) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców,
w którym każdy z Wykonawców potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(np. konsorcjum) należy złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie, o którym mowa art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony umowy przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego.
Zmianie może ulec m.in. sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, poprzez ich dostosowanie do zmienionych przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego.

2) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zmianie może ulec termin lub sposób wykonania umowy, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą.
Przez „siłę wyższą” Strony umowy rozumieją okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niezależne od woli którejkolwiek ze Stron, niemożliwe do przewidzenia przez Strony, którym Strony nie mogły zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności: klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, stan wyjątkowy, stan epidemii, akt władzy i administracji państwowej, konflikt w zakładach pracy, zakłócenie w systemach transportu, energetyki lub zaopatrzenia, protest społeczności lokalnej;

3) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zmianie może ulec sposób realizacji umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania umowy;

4) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu przedmiotu umowy bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,149975,0c7d3d059ba718113ccf8a016e41343a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Platforma dostępna pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej jak od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024r., z zastrzeżeniem wcześniejszego wygaśnięcia umowy w przypadku wyczerpania kwoty, do której zawarta zostanie umowa z Wykonawcą i nie skorzystania z prawa opcji. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 108 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy elektronicznie (poprzez złożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych).
5. Zamawiający:
1) nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej
2) nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
3) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje aukcji elektronicznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.