eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › USŁUGA DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.judycki@szczecin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a6abced-941d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00156403/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa dostępu do systemu informacji prawnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a6abced-941d-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
3.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 42, 70-227 Szczecin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji e-mail: iod@szczecin.so.gov.pl,
tel.: 91 48 55 463.
3. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę (w rozumieniu przepisów ustawy Pzp) przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa oraz w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Sądem Okręgowym w Szczecinie.
4. Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę są:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w przepisach krajowych lub unijnych odnoszących się do zamówień publicznych, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj.:
 ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 potrzeba posiadania stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia przez tę osobę czynności w ramach wykonywania umowy, takich, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą do tego momentu będzie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowanie dokumentów).
5. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przetwarzane jedynie przez upoważnione do tego osoby.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz:
 podmioty zapewniające na rzecz Sądu Okręgowego w Szczecinie obsługę techniczną i organizacyjną, np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, itp.;
 podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
7. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp oraz wewnętrznymi regulacjami zgodnymi z nią dot. archiwizacji.
8. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd RODO:
11. Przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – w celu realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO danych osobowych , w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Podmiot będący Wykonawcą lub stroną umowy zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/18/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części I zamówienia będzie dostęp do bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) w wersji on-line sędziom, urzędnikom i innym pracownikom powszechnych jednostek organizacyjnych sądu co najmniej do:
a. aktów prawnych prawa obowiązującego,
b. monitora polskiego,
c. dzienników urzędowych,
d. aktów prawa miejscowego,
e. aktów prawa europejskiego,
f. orzecznictwa sądów, administracji i wzorów pism urzędowych,
g. odniesień do piśmiennictwa i bibliografii prawniczej,
h. komentarzy i monografii,
i. systemów prawa procesowego, cywilnego, karnego i pracy,
j. funkcjonalności przyspieszającej i usprawniającej czytanie treści,
k. dedykowanych treści wspomagających pracę pracowników wymiaru sprawiedliwości,
l. funkcjonalności ułatwiających wyszukiwanie i analizę orzecznictwa,
m. interaktywnych schematów wspomagających przebieg czynności uczestników postępowania w obszarach prawa cywilnego, handlowego, karnego, pracy, administracyjnego, budownictwa i ochrony środowiska, procedur podatkowych i ochrony zdrowia,
n. czasopism specjalistycznych,
o. specjalistycznych materiałów w zakresie ochrony danych osobowych,
p. specjalistycznych materiałów w zakresie zamówień publicznych,
q. specjalistycznych materiałów w zakresie księgowości
r. specjalistycznych materiałów w zakresie kadr,
s. systemu weryfikacji podmiotów i osób,
t. przetłumaczonych na język angielski, niemiecki i rosyjski wybranych aktów prawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
cena (brutto z VAT) - 60 %
czas aktualizacji systemu - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas aktualizacji systemu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części II zamówienia będzie dostęp do bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) wersji on-line sędziom, urzędnikom i innym pracownikom powszechnych jednostek organizacyjnych sądu co najmniej do:
a. aktów prawnych prawa obowiązującego,
b. monitora polskiego,
c. dzienników urzędowych,
d. aktów prawa miejscowego,
e. orzecznictwa wraz z komentarzem
f. aktów prawa europejskiego,
g. orzecznictwa sądów, administracji i wzorów pism urzędowych oraz formularzy
h. komentarzy i monografii,
i. odniesień do piśmiennictwa i bibliografii prawniczej,
j. czasopism specjalistycznych,
k. funkcji i narzędzi wspomagających.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
cena (brutto z VAT) - 60 %
czas aktualizacji systemu - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas aktualizacji systemu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie składają oni wspólnie ww. dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowo – cenowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 26.3. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną); Interaktywny formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia (zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”), składany w celu zaciągnięcia danych do systemu e-zamówienia -w celu pobrania informacji do systemu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Szczegóły dotyczące sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) uzasadnionym zmianą przepisów prawa lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym terminów usuwania awarii i wad systemu
2) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć;
3. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
5. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy PZP, wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić, materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
1) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po pierwszych 6 miesiącach realizacji Przedmiotu Umowy, w taki sposób że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzień kolejnego miesiąca w danym roku kalendarzowym, w którym waloryzacja przysługuje i następuje po raz pierwszy; kolejna waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) waloryzacja może być dokonywana w okresach kwartalnych, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;
3) poziom zmiany ceny usługi, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 15 % dotychczasowego poziomu cen określonych w formularzu ofertowym (za wynagrodzenie miesięcznie, obliczone zgodnie z pkt 9) ;
4) stosowany przez Strony sposób określenia wpływu zmiany ceny usługi na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia;
5) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego skumulowany (zsumowany) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym, w stosunku do miesiąca, w którym Wykonawca złożył ofertę, od tak obliczonej wartości zostanie odjęta wartość 15%, o której mowa w pkt 3
6) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy kwartalne określone powyżej
w punkcie 2), podlega będzie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy
tj. część wynagrodzenia należna za usługi w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje; z zastrzeżeniem pkt 9
7) waloryzacji podlegać będzie wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca w danym roku kalendarzowym, w którym waloryzacja przysługuje, z zastrzeżeniem pkt 9
8) w wyniku zastosowania postanowień związanych z waloryzacją wynagrodzenia, maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 Umowy z chwili jej zawarcia.
9) Z uwagi na sposób płatności wynagrodzenia przewidzianego w §6 Umowy (płatność jednorazowa), wyłącznie dla potrzeb umożliwienia dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w ust 6-7, strony przyjmują, że wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowi 1/12 z kwoty łącznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §6 ust. 1 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za po pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.