eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092534282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 147

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523604354

1.5.8.) Numer faksu: 523604341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@pup.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup.bydgoszcz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91bc70c4-7f93-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


promocja zatrudnienia, lagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91bc70c4-7f93-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037745/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488508

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUP-OA-2400-3/AF/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 193919,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, znajdujących się przy ul. Toruńskiej 147 w Bydgoszczy. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w dniu 23.11.2023r. unieważnił postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy”. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w dniu 10.11.2023r. z terminem składania ofert określonym na dzień 21.11.2023r. do godz. 09:00. Wykonawcy mogli składać oferty jedynie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Od godz. 18:00 w dniu 17.11.2023r. do północy 19.11.2023r. miała miejsce przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych, a w dniu 20.11.2023r. i 21.11.2023r. wystąpiła awaria techniczna, o czym Zamawiający był informowany telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail przez Wykonawców. Stosowne komunikaty były również zamieszczane na stronie https://ezamowienia.gov.pl/. Zamawiający wiedząc o występujących problemach postanowił przedłużyć termin składania ofert, lecz nie udało się opublikować ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na Platformie e-Zamówienia do terminu składania ofert, a więc 21.11.2023r. godz. 09:00.
Występujące na Platformie e-Zamówienia problemy techniczne, które uniemożliwiły potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert spowodowały, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Awaria Platformy e-Zamówienia spowodowała ponadto, że Zamawiający mógł otworzyć oferty dopiero w dniu 22.11.2023r. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2023r. godz. 09:00, zostało złożonych 10 ofert, przy czym oferta nr 6, 7 i 8 nie zawierały w pobranym spakowanym pliku żadnych dokumentów. Wygenerowany z Platformy e-Zamówienia Raport z przebiegu otwarcia ofert wskazuje, że w przypadku tych 3 ofert pliki w odszyfrowanej ofercie mają rozmiar 0 B.
Reasumując należy stwierdzić, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i konieczne jest jego unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.