eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynice › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowość: Krynice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-610

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrynice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeea455c-95af-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039208/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://krynice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://krynice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 i 730).
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://krynice.ezamawiajacy.pl
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://krynice.ezamawiajacy.pl w zakładce: „Pytania i odpowiedzi”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, adres e-mail: ugkrynice@krynice.com.pl, nr tel. 84 663 02 25.
2.Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023
3.prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp” oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia protokolarnego zakończenia zadania.
6.Posiadają Państwo:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
7.Nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postepowaniu.

*Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
**Wyjaśnienie: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023 wysokości 1 000 000,00 zł. ( słownie: jeden milion złotych 00 groszy).
2. Okres udzielenia kredytu -87 miesiące (od dnia podpisania umowy do 28 marca 2031 r.).
3. Karencja w spłacie kredytu - 14 miesięcy.
4. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco.
5. Kredyt zostanie spłacony w ratach począwszy od dnia 29 marca 2025 r. do dnia 28 marca 2031 r. Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą w następujących terminach i kwotach:
29.03.2025 r. w kwocie 84 000,00 zł.
29.03.2028 r. w kwocie 150 000,00 zł
29.03.2029 r. w kwocie 200 000,00 zł
30.06.2029 r. w kwocie 174 000,00 zł
29.03.2030 r. w kwocie 204 000,00 zł
29.09.2031 r. w kwocie 188 000,00 zł
6. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku.
7. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i opłat.
8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu.
9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
10. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

cena (C)– 60 pkt
Termin uruchomienia kredytu (T) – 40 pkt

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru.

Kryterium – cena:


KC= x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - zaoferowana łączna cena ofertowa brutto w ofercie badanej.
Kryterium - Termin uruchomienia kredytu:
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin uruchomienia kredytu zostanie zastosowane następujące wyliczenie:

Termin uruchomienia kredytu pow. 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia
kredytu ( transzy) przez Zamawiającego - 0 pkt.

Termin uruchomienia kredytu do 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu
( transzy) przez Zamawiającego - 40 pkt.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium (T)
termin uruchomienia kredytu.
Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego termin uruchomienia kredytu będzie to równoznaczne z przyjęciem
uruchomienia kredytu do 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu (
transzy) przez Zamawiającego.
Całkowita liczba punktów, jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C + T
Lp - liczba punktów,
C - punkty przyznane w kryterium cena,
T – punkty przyznane w kryterium termin uruchomienia kredytu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1986).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1986).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu Oddział w Krynicach nr: 38 9644 1075 2003 7500 0723 0027 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://krynice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.