eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynice › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023Ogłoszenie z dnia 2024-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowość: Krynice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-610

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrynice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://krynice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeea455c-95af-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00051573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039208/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023 wysokości 1 000 000,00 zł. ( słownie: jeden milion złotych 00 groszy).
2. Okres udzielenia kredytu -87 miesiące (od dnia podpisania umowy do 28 marca 2031 r.).
3. Karencja w spłacie kredytu - 14 miesięcy.
4. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco.
5. Kredyt zostanie spłacony w ratach począwszy od dnia 29 marca 2025 r. do dnia 28 marca 2031 r. Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą w następujących terminach i kwotach:
29.03.2025 r. w kwocie 84 000,00 zł.
29.03.2028 r. w kwocie 150 000,00 zł
29.03.2029 r. w kwocie 200 000,00 zł
30.06.2029 r. w kwocie 174 000,00 zł
29.03.2030 r. w kwocie 204 000,00 zł
29.09.2031 r. w kwocie 188 000,00 zł
6. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku.
7. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i opłat.
8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu.
9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
10. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381817 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381817 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381817 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9220006400

7.3.3) Ulica: PARTYZANTÓW 3A

7.3.4) Miejscowość: ZAMOŚĆ

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381817 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2031-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.