eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › BUDOWA I DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA I DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA I DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc25af61-959f-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058124/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­ dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­ dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­ wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
nr referencyjny postępowania: ZP.271.27.2023.JG stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Pohulańskiej, Waryńskiego oraz łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia w Myszkowie, budowa oświetlenia przy ulicy Palmowej w Myszkowie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej polegająca na podwieszeniu linii nn oraz opraw oświetleniowych na istniejących słupach nn przy ulicy Projektowanej i Koziegłowskiej w Myszkowie.
2. Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Pohulańskiej w Myszkowie:
1) Budowa wydzielonego oświetlenia polegająca na ułożeniu kabla o długości 240 m,
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar 1 fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia - 1 pomiar,
­ badanie linii kablowej nn – kabel 4 żyłowy – 7 odc.,
­ badania i pomiary instalacji uziemiającej – 3 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 2 próby.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wyłączenia – 1 szt.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
3. Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Waryńskiego w Myszkowie:
1) Budowa wydzielonego oświetlenia polegająca na ułożeniu kabla o długości 296 m
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar 1 fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia – 1 pomiar,
­ badanie linii kablowej nn – kable 4 – żyłowy – 6 odc.,
­ badanie i pomiary instalacji uziemiającej – 2 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 próba.;
­ pomiar luminacji – 1 szt.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
4. Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia w Myszkowie:
1) Budowa wydzielonego oświetlenia polegająca na ułożeniu kabla o długości 124 m
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar 1 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
– 1 pomiar,
­ badanie linii kablowej nn – kabel 4 – żyłowy – 3 odc.,
­ badanie i pomiar instalacji uziemiającej – 2 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 prób.,
­ pomiar luminancji – 1 szt.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Palmowej w Myszkowie:
1) Budowa oświetlenia polegająca na ułożeniu przewodów izolowanych linii napowietrznej nn o długości 0,051 km przew.;
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 1 pomiar,
­ badanie i pomiar instalacji uziemiającej – 1 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 próba,
­ pomiar luminancji – 1 szt.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej polegająca na podwieszeniu linii nn oraz opraw oświetleniowych na istniejących słupach nn przy ulicy Projektowanej ( dz. nr 875, 1100/3 ) w Myszkowie:
1) Przebudowa oświetlenia polegająca na montażu przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o długości 0,113 km przew.,
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 1 pomiar,
­ badania i pomiary instalacji uziemiającej – 1 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 próba,
­ pomiary luminancji – 1 szt.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
7. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej polegająca na podwieszeniu linii nn oraz opraw oświetleniowych na istniejących słupach nn przy ulicy Projektowanej ( dz. nr 850, 853, 912, 913 ) w Myszkowie:
1) Przebudowa oświetlenia polegająca na montażu przewodów izolowanych linii napowietrznej nn o długości 0,050 km przew.,
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 1 pomiar,
­ badania i pomiary instalacji uziemiającej – 1 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 próba.,
­ pomiary luminancji – 1 szt.;
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
8. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej polegająca na podwieszeniu linii nn oraz opraw oświetleniowych na istniejących słupach nn przy ulicy Koziegłowskiej w Myszkowie:
1) Przebudowa oświetlenia polegająca na montażu przewodów izolowanych linii napowietrznej nn o długości 0,161 km przew.;
2) Pomiary i roboty pozostałe:
­ sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 1 pomiar,
­ badania i pomiary instalacji uziemiającej – 2 szt.,
­ sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 prób.,
3) Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1 kpl.;
4) Czasowa organizacja ruchu:
­ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
1) Wymaganiach stawianych przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia
stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.
2) Dokumentacji do realizacji zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
10. W przypadku rozbieżności w zapisach dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ i w zapisach dokumentów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ, jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w treści załącznika nr 1 do SWZ.
UWAGA:
W dokumentacji projektowej na budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Waryńskiego w Myszkowie oraz na budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego przy łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia
w Myszkowie projektant naniósł nieistotne zmiany na odpowiadających
im dokumentacjach objętych pozwoleniami na budowę.
11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
12. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
2) Dodatkowe kody CPV: w SWZ.
13. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
17. Powody braku podziału udzielanego zamówienia na części:
Brak podziału na części nie spowoduje utrudnienia uczciwej konkurencji oraz udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu. Zamawiający nie dokonując podziału zamówienia na części unika nadmiernych kosztów wykonania zadania (niższe koszty ogólne budowy osiągane są przy realizacji zamówień niepodzielonych na części). Zamówienie jest przewidywalne, określone na podstawie dokumentacji projektowej.
Ze względu na jego niewielki zakres zakres i wartość podział zamówienia na części jest niecelowy, w których całość zadania w sposób sztuczny, nieracjonalny miałaby zostać podzielona na części w sprzeczności z technologią robót budowlanych na jeszcze mniejsze części. W ocenie Zamawiającego obiektywne i racjonalne powody przemawiają za udzieleniem zamówienia jednemu wykonawcy jako całości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta nieodrzucona w ramach poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 60
pkt), zgodnie z nw. wzorem: PC = C*Cn/Co, w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: Suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego, w
którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 40 pkt), zgodnie
z opisanym sposobem oceny:
Pz = (min Pz / Pzo) * P ;
gdzie:
PZ – liczba punktów wyliczona w kryterium: Suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania
opraw oświetlenia ulicznego.
P – maksymalna liczba punktów w kryterium: Suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania
opraw oświetlenia ulicznego – 40 pkt.
min Pz – najniższa suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego
spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, podawana w [W] z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Pzo – suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych
do zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego w ofercie Wykonawcy (maksymalnie
1 024,80 W), podawana w [W] z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Wymóg wejścia:
- spełnianie przez oferowane oprawy oświetlenia ulicznego wszystkich wymagań określonych w załączniku nr 1 do SWZ,
- maksymalna moc znamionowa (rzeczywista) wszystkich oferowanych do zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego: 1 024,80 W.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje moc znamionową (rzeczywistą) wszystkich oferowanych do
zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego większą niż 1 024,80 W, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).
2. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
SP = PC + Pz, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1) SP – suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;
2) PC – liczba punktów uzyskana w kryterium: cena;
3) Pz – liczba punktów uzyskana w kryterium: suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania
opraw oświetlenia ulicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Suma mocy znamionowej (rzeczywistej) wszystkich oferowanych do zainstalowania opraw oświetlenia ulicznego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 90 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej winien być spełniany łącznie przez tych Wykonawców.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające
na budowie lub przebudowie, w rozumieniu Prawa budowlanego, oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 300,00 m,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
­ kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334), określając dla tej osoby zakres czynności oraz informując o podstawie dysponowania tą osobą,
oraz
­ min. 2 osobami wykonującymi roboty elektromontażowe, posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu robót elektromontażowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również
do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia jako podmiotowego środka dowodowego - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Podmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podmiotowy środek dowodowy. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) karta katalogowa lub oświadczenie producenta oprawy oświetlenia ulicznego potwierdzająca/potwierdzające wymagania techniczno-użytkowe i cechy określone dla oprawy oświetlenia ulicznego w tabeli II załącznika nr 1 do SWZ;
2) karta katalogowa lub oświadczenie producenta zasilacza oprawy oświetlenia ulicznego potwierdzająca/ potwierdzające wymagania techniczno-użytkowe i cechy określone dla zasilacza oprawy oświetlenia ulicznego w tabeli II załącznika nr 1 do SWZ;
3) oświadczenie producenta opraw oświetlenia ulicznego, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego, tj. wymienione w ofercie, posiadają gwarancję producenta na okres min. 5 lat na trwałość strumienia światła oprawy mierzoną parametrem L90B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED z uwzględnieniem spadków strumienia światła oprawy w okresie gwarancji;
4) oświadczenie producenta zasilacza/zasilaczy opraw oświetlenia ulicznego,
że zasilacz/zasilacze oprawy/opraw oświetlenia ulicznego o parametrach techniczno-użytkowych oferowanych w ofercie posiadają gwarancję producenta na okres min. 5 lat.
2. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w formie, postaci, zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, to Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Postanowień ust. 4 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
6. Dokumenty dotyczące przedmiotowych środków dowodowych sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) karta katalogowa lub oświadczenie producenta oprawy oświetlenia ulicznego potwierdzająca/potwierdzające wymagania techniczno-użytkowe i cechy określone dla oprawy oświetlenia ulicznego w tabeli II załącznika nr 1 do SWZ;
2) karta katalogowa lub oświadczenie producenta zasilacza oprawy oświetlenia ulicznego potwierdzająca/ potwierdzające wymagania techniczno-użytkowe i cechy określone dla zasilacza oprawy oświetlenia ulicznego w tabeli II załącznika nr 1 do SWZ;
3) oświadczenie producenta opraw oświetlenia ulicznego, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego, tj. wymienione w ofercie, posiadają gwarancję producenta na okres min. 5 lat na trwałość strumienia światła oprawy mierzoną parametrem L90B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED z uwzględnieniem spadków strumienia światła oprawy w okresie gwarancji;
4) oświadczenie producenta zasilacza/zasilaczy opraw oświetlenia ulicznego, że zasilacz/zasilacze oprawy/opraw oświetlenia ulicznego o parametrach techniczno-użytkowych oferowanych w ofercie posiadają gwarancję producenta na okres min. 5 lat.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy – o ilość dni niezbędnych do dokonania tych zmian;
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, tj. takiego, którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót – termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót z powodu nieusunięcia wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej (Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego,
d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o ilość dni w ciągu, których było niemożliwe prowadzenie robót budowlanych. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy o potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu,
e) wstrzymaniem robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę z powodu „kolizji” jego prac z pracami prowadzonymi przez zarządców sieci. Wstrzymanie robót winno zostać udokumentowane wpisem do dziennika budowy – o ilość dni wynikających z okresu wstrzymania robót budowlanych,
f) wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych - jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy - o ilość dni niezbędnych na wykonanie robót dodatkowych według nakładów roboczogodzin z pozycji KNR oferty wykonawcy,
g) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
h) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni wynikających z okresu wstrzymania robót budowlanych,
i) z brakiem zabudowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. liczników energii elektrycznej w szafach pomiarowo sterowniczych i wynikającym z tego tytułu brakiem zasilania uniemożliwiającym Wykonawcy robót budowlanych wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia (termin zostanie przedłużony od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia do 7 dni, liczonych od dnia powzięcia informacji od Zamawiającego o zabudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. liczników energii elektrycznej),
j) wystąpienia okoliczność, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
k) zawarcia aneksów do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
l) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Więcej w § 13 załącznika nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1)
- pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dot. ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z rozdz. 18 SWZ – Sposób obliczenia ceny. Z uwagi na to, że kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty (treść oferty) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Brak w złożonej ofercie kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi zał. nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (dotyczy również spółki cywilnej);
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi zał. nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi zał. nr 6 do SWZ;
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 7 do SWZ;
9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 8 do SWZ;
10) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 9 do SWZ;
oraz przedmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 2 Rozdziału 6 SWZ.
2. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały określone w Rozdziale 22 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.