eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgonOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgon

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390081536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodworska 60

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lpgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgon

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2fed6f1-8833-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu ofertę oraz wszelkie informacje, oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego) w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2.Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1)„komunikaty”, czyli informacje i dokumenty adresowane do wszystkich Wykonawców zamieszczane będą za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
2)„wiadomość prywatna”, czyli informacja lub dokument adresowane do konkretnego Wykonawcy zostanie przekazana temu Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w pkt XIII.1.-XIII.3. SWZ.
4.Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert /dokumentów (Platforma Zakupowa): https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2)Wykonawca podczas składania oferty zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu operatora Platformy Zakupowej Zamawiającego, tj. Open Nexus Sp. z o. o. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Korzystanie z Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne.
3)Informacje o szyfrowaniu i oznaczaniu czasu przekazania i odbioru danych.
a)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (serwer: tempus1.gum.gov.pl).
b)Złożenie oferty (kliknięcie w przycisk „Złóż ofertę”) spowoduje jej zaszyfrowanie przez Platformę Zakupową Zamawiającego w taki sposób, że oferta będzie niedostępna dla Zamawiającego do wyznaczonego terminu otwarcia ofert (Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed wyznaczonym terminem, ani nawet pozyskać wiedzy o tym przez kogo oferta została złożona). Szyfrowanie danych na Platformie Zakupowej Zamawiającego odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4)Wymagania dotyczące formatów i rozmiarów plików przesyłanych do Zamawiającego.
a)Wykonawca winien przesyłać Zamawiającemu pliki (ofertę, dokumenty i oświadczenia) w formatach plików spośród formatów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247). Spośród formatów plików nie wymienionych w przywołanym powyżej rozporządzeniu Zamawiający dopuszcza złożenie pliku (oferta lub inne oświadczenia i dokumenty) w formacie .rar. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie przez Wykonawcę następujących formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg (.jpeg), .xls, .xlsx, a w celu kompresji plików (zmniejszenia ich rozmiaru)- .zip lub .7z. W przypadku przesłania przez Wykonawcę pliku w innym formacie niż rekomendowany przez Zamawiającego istnieje ryzyko, iż Zamawiający nie będzie w stanie otworzyć i odczytać oferty albo oświadczeń i dokumentów.
b)Dopuszczalna ilość plików (w tym również plików w formacie: .zip, .7z) przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 10 plików.
c)Maksymalny rozmiar wszystkich plików przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 500 MB, z zastrzeżeniem, iż rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 150 MB.
5)Informacje dotyczące podpisów elektronicznych.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z zapisami pkt XIV.1-XIV.3 SWZ) winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez Osobę lub Osoby upoważnione do ich podpisania.
6)Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej wskazano w pkt XIII.4.-XIII.6. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że: a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; b)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Od Inspektora Ochrony Danych można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych; c)Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; d)Firmą podprzetwarzającą dane osobowe jest Open Nexus Sp. o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, która jest operatorem Platformy Zakupowej Zamawiającego. e)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176); f)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania/przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto zgodnie z JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po okresie przechowywania/ przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane; g)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; i)Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j)Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) ujęto w pkt XXXII. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP/TO/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgon. 2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupione pojazdy do Zakładu Oczyszczania Miasta, zlokalizowanego w Legnicy (59-220) przy ul. Nowodworskiej 48. 3.W dniu dostawy pojazdów Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tych pojazdów, tj.: 1)Dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, 2)Instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, 3)Książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, 4)Kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5)Katalog części zamiennych. 4.Warunki gwarancji i serwisu pojazdów: 1)Okres gwarancji na pojazdy jakiej Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu rozpoczyna się dla każdego z pojazdów od dnia jego wydania (dostawy) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli Stron i wynosi: a)24 miesiące z wyłączeniem źródła zasilania, b)60 miesięcy na źródło zasilania (baterię). 2)Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji i serwisu zawarto we wzorze umowy nr NZP/TO/13/2023. 5.Wykonawca winien przeprowadzić nieodpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów, w szczególności w zakresie prawidłowego ładowania baterii, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń). Łączna liczba pracowników Zamawiającego uczestniczących w szkoleniu nie przekroczy 4 osób. 6.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot zamówienia. 1)Zamawiający wymaga, aby pojazdy były wyposażone w urządzenia rejestrujące kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów „FM.frameLOGIC” (system firmy ADDSECURE Sp. z o. o.). Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojazdach rejestratora GPS. 2)Pozostałe parametry techniczne, użytkowe i jakościowe pojazdów przedstawia poniższa tabela (DOTYCZY POJAZDU NR 1 I POJAZDU NR 2). [Lp. Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego]: 1.Rok produkcji min. 2022, 2.DMC do 3,5 tony (3.500 kg), 3.Nadwozie typu furgon, 4.Nadwozie min. 3 osobowe, 5.Napęd elektryczny z silnikiem o mocy min. 55 kW, 6.Prędkość maksymalna 110 km/h lub wyższa, 7.Pojemność baterii min. 50 kWh, 8.Minimalny zasięg na jednym ładowaniu w cyklu miejskim wg normy WLTP – 250 km, 9.Możliwość ładowania z gniazda sieciowego 230 V w czasie nie dłuższym niż 18 godzin, 10.Gniazdo szybkiego ładowania umożliwiając podłączenie do dystrybutora szybkiego ładowania i naładowanie do 80% pojemności baterii w czasie do 50 min., 11.Przewód do ładowania z ładowarki AC typ gniazda II, 12.Ładowarka z przewodem o długości min. 5 metrów umożliwiająca ładowanie z gniazda sieciowego 230 V (2 szt.), 13.Ładowność przestrzeni ładunkowej min. 600 kg, 14.Objętość przestrzeni musi pomieścić 3 klatki dla zwierząt o wymiarach 110cmx70cmx80cm (odstęp między klatkami min. 20 cm), 15.Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej (min. 4 szt.), 16.Przestrzeń ładunkowa z wymuszoną wentylacją , 17.Podłoga w przestrzeni ładunkowej łatwo zmywalna wykończona blachą ryflowaną zachodzącą na boki (brak możliwości przedostawania się cieczy), 18.Ściana grodziowa oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, 19.Kolor nadwozia- biały, 20.Drzwi boczne przesuwne- prawe, 21.Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia, 22.Klimatyzacja automatyczna, 23.Światła do jazdy dziennej, 24.Ogrzewanie standardowe, 25.Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 26.Pokrowce na fotele (2 komplety), 27.Elektrycznie otwierane szyby boczne, 28.Lusterka zewnętrzne ogrzewane, składane automatycznie i regulowane elektrycznie, 29.Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej w technologii LED, 30.Centralny zamek sterowany pilotem (2 komplety), 31.Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera, 32.Chlapacze przeciw błotne- przednie i tylne, 33.Dodatkowy komplet opon zimowych, 34.Belka LED z podwójnym światłem koloru pomarańczowego (led) wraz z napisem w części środkowej: „LPGK”, 35.Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, 36.Koło zapasowe lub zestaw naprawczy, 37.Zestaw narzędzi umożliwiający wymianę lub naprawę koła, 38.Radio Bluetooth, 39.Czujniki parkowania (tył), 40.Kamera cofania (bez stałego podglądu), 7.Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza w stosunku do nich rozwiązania równoważne. Wszelkie produkty określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) pochodzące od konkretnych Wykonawców, określają jedynie minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą one odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować inny model produktu, ale musi on być równoważny jakościowo do określonego w OPZ. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które posiadają konkretne produkty wskazane w OPZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem lub charakteryzujące się innym szczególnym procesem. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w OPZ, lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość równoważnego produktu nie może być gorsza od jakości określonej w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w OPZ, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego pojazd/pojazdy spełnia/spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- 100%
1.Ocenie podlega cena brutto (w złotych).
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, to Wykonawca zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp winien dodatkowo wskazać:
-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
-wartość (bez kwoty podatku) towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
-stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
2. Pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert wskazano w pkt XX. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4) zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zdolność zawodowa.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego samochodu z napędem elektrycznym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Zdolność techniczna.
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c) Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu wskazano w pkt XI.5 SWZ:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, to w/w oświadczenie winno zostać złożone również przez Podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt XI.4 SWZ:
1)Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt XI.4.2) SWZ składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp według Załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji dostaw wspólnie z innymi Wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna), to Wykaz dostaw winien dotyczyć jedynie tych dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych- bezpośrednio uczestniczy. 2)Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazano w pkt XI.1 SWZ.
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych innych niż Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w treści którego Wykonawca winien wskazać parametry techniczne, użytkowe i jakościowe oferowanych pojazdów (w tabeli w pkt 4.3) Formularza ofertowego) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa (pojazdy) jest zgodna z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Wyjątek stanowi sytuacja gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ). W takim przypadku, zgodnie z art. 101 ust. 5 lub ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazano w pkt XI.1 SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli nie zostaną one dołączone do oferty oraz możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne.
Uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego nie może prowadzić do zmiany treści oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w sytuacji gdy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść okaże się niezgodna z warunkami zamówienia (jeżeli przedmiotowy środek dowodowy dołączony do oferty potwierdzi, iż treść oferty jest niezgodna z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów wskazano w pkt XI.2., XI.3 i XI.6 SWZ: 1)Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. 2)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ składane wraz z ofertą na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotu udostępniającego zasoby. 3)Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Podmiotu udostępniającego zasoby składane wraz z ofertą, o których mowa poniżej: a)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców; c)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składany w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; d)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby składany w przypadku gdy w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 4)Dowód wniesienia wadium składany wraz z ofertą i zgodny z wymogami wskazanymi w pkt XII. SWZ. 5)Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt XI.1.-XI.5. SWZ zostały sporządzone w języku obcym, to Wykonawca winien przekazać je Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, który został określony datą i godziną w pkt XV.2. SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN (zł).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959, wpisując w tytule przelewu:
„WADIUM DO PRZETARGU NZP/TO/13/2023, część nr…”.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt XII.5.2)-XII.5.4) SWZ gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. Banku lub Instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (termin ważności wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia winien obejmować co najmniej okres od dnia upływu terminu składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument elektroniczny wadium winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Osobę(-y) upoważnioną(-e) do jego podpisania w imieniu wystawcy dokumentu (np. Banku, Ubezpieczyciela).
8. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazano w pkt XII. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) zastosowanie mają poniższe zapisy (zgodnie z pkt XIV.1.6) SWZ):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XI.3.1b) SWZ powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W razie potrzeby do oferty należy dołączyć również dokumenty potwierdzające umocowanie, o których mowa w pkt XI.3.1c) SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wypełniając Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), podając dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa, adres, województwo, NIP/PESEL, KRS/CEIDG, REGON, itp.) winni wskazać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie jedynie Pełnomocnika. Analogicznie w Formularzu ofertowym informacje o rodzaju Wykonawcy (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo średnie przedsiębiorstwo) należy podać w odniesieniu do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt X. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z zapisami pkt IX.1)-IX.4) SWZ. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt XI.5. SWZ. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt XI.4. SWZ w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) W przypadku gdy Zamawiający tego wymaga w pkt XI.2 SWZ, to każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zawierające informacje o tym jakie dostawy, usługi lub roboty budowlane wykona dany Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga przedłożenia takiego oświadczenia).
f) W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, która zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisami pkt XXIX.6.2)-XXIX.6.3) SWZ (w pkt XXIX.6.3) SWZ dodatkowo wskazano wymogi jakie winna spełniać umowa konsorcjum).
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia) oraz za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian: a)zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 umowy, b)zmiany terminu dostawy jednego lub obu pojazdów w sytuacji wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Maksymalny okres przesunięcia terminu dostawy będzie równy okresowi przerwy w realizacji umowy. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w całości lub w części jego zobowiązań. 2)Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku gdy zmiana umowy nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp albo w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 3)Pozostałe informacje wskazano w pkt XXIII.2 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.