eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczew › Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 13

1.5.2.) Miejscowość: Pszczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-330

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 749 23 10

1.5.8.) Numer faksu: 95 749 23 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pszczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f1ee20e-954a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049373/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1ee20e-954a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
budownictwo@pszczew.pl z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
w konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych zwane dalej „rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności” i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Gminy w Pszczewie reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w
Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310;b) Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd
Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa art. 6 ust 1 pkt c RODO na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843).d)
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie inny odbiorcą, podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa (np. Urząd Zamówień Publicznych) e) Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. f) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku. g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;i)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczew do Szkoły Podstawowej w Pszczewie - w tym oddziałów przedszkolnych (ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew) oraz Przedszkola Samorządowego w Pszczewie (ul. Batorego 1a, 66-330 Pszczew) na trasie z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 od dnia 2 stycznia 2024 roku przez okres 365 dni w dniach prowadzonych zajęć szkolnych i przedszkolnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wykazanych w
formularzu ofertowym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postepowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa ten lub ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu
zamówienia. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) zdolności zawodowe (w zakresie wykonanych usług)
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje), w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
minimum jedną usługę polegającą na przewozie dzieci do szkół, przy czym usługa musi być
wykonywana bądź wykonana przez okres co najmniej 5 miesięcy, wraz z podaniem wartości
usług, przedmiotu, daty realizacji i podmiotów, na rzecz których usługa/i zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
wykonawców w całości.
b) zdolności techniczne (w zakresie potencjału technicznego).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- minimum 4 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do kierowania pojazdami
kategorii D, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy
- minimum 4 osobami do opieki nad dziećmi posiadającymi przeszkolenie w zakresie przepisów
BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy
- minimum 4 pojazdami posiadającymi pasy bezpieczeństwa, w tym 1 pojazdem z ilością
zarejestrowanych miejsc siedzących co najmniej 50, 2 pojazdami z ilością zarejestrowanych
miejsc siedzących co najmniej 42 oraz 1 pojazdem z ilością zarejestrowanych miejsc siedzących
co najmniej 20
.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki mogą spełniać wykonawcy łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.
1 pkt 1-4 oraz pkt 6 ustawy Pzp, załącznik nr 2b do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających, czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, załącznik nr 3 do SWZ,
2) Odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności
regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
zał. 4a i 4b

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2 SWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2 SWZ,
zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkaniaWykonawcy.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy
załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2 do
SWZ. Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2a do
SWZ (wypełnia podmiot trzeci- załączyć w
przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 6 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci- załączyć w przypadku
poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przedmiotowe zmiany zostały określone w projekcie umowy stanowiącego zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.