eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach
budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260991

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Władysława Sikorskiego 428

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-304

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178613001

1.5.8.) Numer faksu: 178613003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach
budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c88b5f9-953f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c88b5f9-953f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c88b5f9-953f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ rozdz. VII.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c88b5f9-953f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO-223/XV/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie codziennego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach zamawiającego.
2. Usługi będą świadczone w lokalizacji przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie oraz przy Al. gen. Władysława Sikorskiego 428 w Rzeszowie w następujący sposób:
a) Lokalizacja przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie:
 usługa sprzątania odbywać się będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 15 00,
 usługą sprzątania objęty będzie budynek administracyjny z zapleczem socjalnym: powierzchnia sprzątania 410 m2, budynek sortowni odpadów – część socjalno – sanitarna: powierzchnia sprzątania 228 m2, budynek administracyjny Akcji Zima: powierzchnia sprzątania 90 m2,
 do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał własnych urządzeń i sprzętu przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju prac oraz własnych środków chemicznych.
b) Lokalizacja przy Al. gen. Władysława Sikorskiego 428 w Rzeszowie:
 codzienne sprzątanie pomieszczeń budynku warsztatowo – socjalnego – praca w godz. od 1600 do 2000. Do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał własnych urządzeń
i sprzętu przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju prac oraz własnych środków chemicznych,
 sprzątanie w budynku administracyjno – biurowym wyłącznie w dniach absencji personelu Zamawiającego. Praca odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego, praca w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 1600 - 2000. Do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał sprzętu oraz środków chemicznych dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Zakres prac obejmował będzie:
 sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalno – sanitarnych (zamiatanie i mycie podłóg, ścieranie kurzy z parapetów, mebli, poręczy itp.) – codziennie,
 mycie i dezynfekcja łazienek z użyciem środków dezynfekujących, antybakteryjnych i grzybobójczych (mycie glazury w łazienkach i WC oraz ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, kabiny prysznicowe, pisuary itp.), uzupełnianie środków higienicznych dostarczonych przez Zamawiającego tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, płyn do dezynfekcji – codziennie,
 utrzymanie czystości na korytarzach i klatkach schodowych (zamiatanie i mycie podłóg, ścieranie kurzy z parapetów, poręczy itp.) – codziennie,
 opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków oraz segregacją odpadów: we wszystkich pomieszczeniach – codziennie,
 wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc z oznakowanymi pojemnikami – codziennie,
 usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych, opróżnianie pojemników w niszczarkach do papieru – codziennie,
 mycie drzwi – raz w tygodniu,
 mycie klamek drzwi – codziennie,
 sprzątanie schodów oraz wejść do budynków – codziennie,
 zgłaszanie na bieżąco zauważone usterki tj. cieknący kran, przeciek w syfonach, uszkodzone spłuczki, pisuary, kabiny prysznicowe, uszkodzone klamki (w drzwiach, oknach), stoły, krzesła, blaty oraz drzwiczki meblowe,
 mycie okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych: raz na kwartał, a w razie potrzeby na zgłoszenie Zamawiającego,
 mycie grzejników, kratek wentylacyjnych – raz w miesiącu,
 mycie i dezynfekcja koszy na śmieci, omiatanie pajęczyn – raz w tygodniu,
 mycie szafek odzieżowych w szatniach oraz lamperii na korytarzach – raz w tygodniu,
 maszynowe mycie posadzek:
 pomieszczenia w budynku sortowni – jeden raz w miesiącu, a w razie potrzeby na zgłoszenie Zamawiającego,
 budynek administracyjny z zapleczem socjalnym ul. Ciepłownicza – raz na dwa miesiące,
 pomieszczenia budynku warsztatowo – socjalnego ul. Sikorskiego – raz na dwa miesiące,
 inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru;
Cena = cena najniższa/cena badana x 100x90%
Deklarowana wysokość odpisu na PFRON w skali 0-10 pkt:
 Wysokość odpisu powyżej 40% - 10 pkt.
 Wysokość odpisu od 31 % do 40 % - 6 pkt.
 Wysokość odpisu od 21 % do 30% - 4 pkt.
 Wysokość odpisu od 11 % do 20% - 2 pkt.
 Wysokość odpisu od 0 do 10 % - 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana wysokość miesięcznego odpisu na PFRON

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na sprzątaniu obiektów biurowych trwającą co najmniej 12 miesięcy w cyklu ciągłym (tj. co najmniej 5 razy w tygodniu) o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, określonych w Rozdziale VI pkt. 1.4. oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1;
2) oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust 1 – załącznik nr 2;
3) formularz cenowy – załącznik nr 3;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy);
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) – zawarte w druku
wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4);
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z rozdziałem VIII;
8) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
 Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
umocowanie nie wynika z ppkt.8 lit. a) i b).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
2. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt 2.1.. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4.Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7.Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany wynagrodzenia w razie zmiany prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto przy niezmienionym wynagrodzeniu netto,
b) zmiany wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną waloryzacją, o której mowa w § 6 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.