eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Księżpol › Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości GlinyOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12

1.5.2.) Miejscowość: Księżpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-415

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846877419

1.5.8.) Numer faksu: 846877432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e773fe4-953b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012437/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.ksiezpol.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.ksiezpol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych Zamawiającego : https://pzp.ksiezpol.pl 2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3)
Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” pod adresem https://pzp.ksiezpol.pl/#/help 4) Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://pzp.ksiezpol.pl/#/authentication/login b) Wykonawca aby przystąpić do
postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.ksiezpol.pl//#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło; 5) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Osx 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 6) Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości
do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff .xades, .sig,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych Zamawiającego i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego .1) zalecenia odnoście kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES; b) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES; 2) zalecenia odnośnie podpisu osobistego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony);b) dokumenty w formie innej niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;3) zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: a) wielkość dokumentów nie może przekroczyć 10MB, dostępny format podpisu „xml”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych kontroli;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz 74 -76 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny.

1) Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie poszerzeń jezdni;
b) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;
c) wykonanie ulepszenia poboczy;
d) oczyszczenie rowów przydrożnych;
e) karczowanie zarośli ograniczających widoczność;
f) remont istniejących przepustów;
g) wykonanie peronów i wiat przystankowych.
2) Przekrój drogi
a) przekrój jezdni o spadku daszkowym – 2%;
b) szerokość jezdni 5,5 m;
c) pobocza gruntowe szer. 0,75 m utwardzone.
3) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
a) skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2;
b) warstwa wyrównawcza z masy min.-bitum AC 11W KR 1 gr. 4 cm;
c) skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2;
d) warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókien szklanych 100/100 kN/m2;
e) warstwa wiążąca z masy min.-bitum. AC 11W KR 1 gr. 4 cm;
f) skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2;
g) warstwa ścieralna z masy min.-bitum. AC 11S KR 1 gr. 4 cm;
4) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
5) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy;
b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii;
c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile jest wymagany;
d) oznakowanie terenu budowy;
e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dokonaniuodbioru końcowego zadania (niezależnie od wystawianych gwarancji przez producentów urządzeń);
i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią);
j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
2. Rozwiązania równoważne.
1) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach tj. wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz innych dokumentach wykonania zamówienia i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do norm o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
2) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretne oznaczenie lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.
3) Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały, urządzenia lub rozwiązania lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, innych dokumentów zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w projekcie i SWZ .Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.
3. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) wskazane poniżej czynności w zakresie:
a) wykonywaniu robót przygotowawczych i ziemnych;
b) profilowaniu i zagęszczanie podłoża;
c) wykonywaniu nawierzchni i opasek i remontu przepustów drogowych;
d) obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego;
e) pracach wykończeniowych;
f) transportem;
g) innych prac wykonywanych fizycznie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jak również za pomocą maszyn i urządzeń budowlanych nie wymienionych powyżej.
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
3) Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
4) zdolności technicznej lub zawodowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący Wykonawcy jeżeli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont drogi o wartości, co najmniej na kwotę min. 200 000 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie prowadziła nadzór nad wykonaniem prac tj. Wykonawca spełni Warunek dotyczący osób jeśli wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona tj. osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą doświadczenie zawodowe min. 1 rok w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierowania robót w specjalności inżynieryjnej drogowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstawa do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty –zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy,
o którym mowa w rozdz. 6 pkt. 5 SWZ .
2. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby:
1) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1 ppkt 4 SWZ;3. Dokumenty, z których
wynika potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że zamawiający
może je uzyskać za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca
w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
b) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w lit. a,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych
samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
c) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a;
d) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie zł: pięć tysięcy 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
Lubelski Bank Spółdzielczym Oddział w Księżpolu
nr rachunku: 71 9614 0008 2001 0000 0967 0001
z adnotacją Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny – Znak sprawy: BGK.271.1.21.2023”.
5. Zamawiający zaleca by wpłaty wadium były dokonywane ze znacznym wyprzedzeniem ze względu na powstanie ryzyka opóźnienia związanego z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium takie obejmować cały okres związania z ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
7. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczeń należy wskazać Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium – płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
10. W gwarancji lub poręczeniu musi zostać podany adres e-maila oraz adres pocztowy, na który zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
11. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesione w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie może być utrudnione. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
12. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
13. Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami następuje w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy winno być załączone do oferty.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy wskazują zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5. Wykonawcy wini wraz z ofertą przedstawić oświadczenia, o których mowa
w rozdz. 6 pkt 5 i 6 SWZ.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na zasadach określonych w ustawie Pzp, oraz w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.ksiezpol.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.