eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielice › Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. BieliceOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. Bielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepokalanej 34

1.5.2.) Miejscowość: Bielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-202

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 5644235

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 5644173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bielice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a0e7e89-74c7-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. Bielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a0e7e89-74c7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013427/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m.Bielice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00466982

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271. 11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 105691,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowalnego nad robotami budowlanym i dotyczącymi budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo.
2. Usługa Nadzoru Inwestorskiego rozumiana jest jako usługa świadczona przez zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w sposób zgodny z zapisami umowy, OPZ i SWZ.
3. Zamówienie swym zakresem obejmuje pełnienie na rzecz Zamawiającego funkcji Nadzoru Inwestorskiego polegającej na świadczeniu usług nadzoru, kontroli nad realizacją robót, raportowania oraz rozliczania zadania. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne należące do Zamawiającego związane z realizacją w/w zadania.
4. Zamawiający wymaga od Nadzoru Inwestorskiego obecności na placu budowy w zależności od potrzeby celem zapewnienia nieprzerwanej ciągłości robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218940 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „UNO” Krzysztof Chwalisz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6691012947

7.3.3) Ulica: Sianowskiej 28

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-643

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.