eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łącko › Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491936095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_zgk@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lacko.pl/zgk.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ed36a29-950c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062880/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ed36a29-950c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informację RODO zawiera Rozdział I pkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku, w Jazowsku i w Kadczy tj.:
1) Wywóz i zagospodarowanie osadu nadmiernego (ustabilizowany komunalny osad ściekowy - kod odpadu 19 08 05) pochodzącego z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku i Jazowsku w ilości nieprzekraczającej 1220 ton.
2) Wywóz i zagospodarowanie skratek - kod odpadu 19 08 01 pochodzących z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku i Jazowsku oraz w Kadczy w ilości nieprzekraczającej 70 ton.
3) Wywóz i zagospodarowanie zawartości z piaskowników- kod odpadu 19 08 02 pochodzących z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku oraz w Kadczy w ilości nieprzekraczającej 5 ton.
1.2 Rozliczanie się za odbiór przedmiotu zamówienia będzie następować na podstawie raportów wagowych oraz kart przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana.
1.3 W myśl obowiązujących przepisów, odpowiedzialność za odpady przechodzi z Zamawiającego na Wykonawcę umowy z chwilą ich przekazania. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekaże odpady Wykonawcy, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami (art. 27 ust 2 i 3 ustawy o odpadach). Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu z uwagi na fakt, że nie posiada któregokolwiek z wymaganych zezwoleń może on ubiegać się o udzielenie zamówienia występując wspólnie z innym Wykonawcą (tworząc np. konsorcjum), który posiada zezwolenie w tym zakresie.
Odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami postępowania z odpadami określonymi w obowiązujących przepisach:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania ustabilizowanych osadów komunalnych bezpośrednio w sposobie wykorzystania określonym w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 ze zm.), tj.:
Nie przewiduje się sposobów zagospodarowania osadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 257).
Zamawiający dopuszcza pozostałe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów przewidziane ustawą o odpadach.
Wykonawca określi w ofercie sposób i miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
1.4 Wykonawca zapewni systematyczny, bieżący odbiór osadu nadmiernego skratek i zawartości piaskowników ze względu na brak na oczyszczalniach składowiska pozwalającego na ich magazynowanie. Odbiór przedmiotu zamówienia winien odbywać się także w temperaturach poniżej 0°C.
Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy dwa kontenery o pojemności 7-8 m³ typ (KP7) i jeden kontener typ KP 21 na oczyszczalnię ścieków w Łącku, dwa kontenery typ KP 7 o pojemności od 7-8 m³ na oczyszczalnię ścieków w Jazowsku oraz jeden kontener KP 7 o pojemności od 7-8 m³ na oczyszczalnię ścieków w Kadczy. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenerów zamiennych w czasie odbioru kontenerów pełnych, tak aby przez cały czas trwania umowy na oczyszczalniach ścieków w Łącku i w Jazowsku znajdowały się po dwa kontenery typ (KP7) i dwa kontenery typu KP 21 na oczyszczalni w Łącku oraz jeden kontener KP7 na oczyszczalni ścieków w Kadczy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Zamawiający oświadcza, że posiada dwa kontenery typu KP 21 na oczyszczalni w Łącku. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nie dysponowania w inne miejsce niż oczyszczalnia w Łącku kontenerów typ KP 21 będących własnością Zamawiającego po odebraniu osadów z oczyszczalni ścieków w Łącku i opróżnieniu ich w miejscu docelowym.
Transport odpadów z oczyszczalni w Łącku, w Jazowsku oraz w Kadczy do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia będzie odbywał się pojazdami i na koszt Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy wykorzystywane podczas wywozu odpadów winny być przystosowane do przewozu tego typu ładunków oraz zapewniać utrzymanie nawierzchni dróg pod względem czystości w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jego zakończeniu.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w godzinach pracy oczyszczalni, tj.:
- z oczyszczalni w Łącku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00,
- z oczyszczalni w Jazowsku w dni robocze od 7:00 do 15:00,
- z oczyszczalni ścieków w Kadczy w dni robocze od 7:00 do 15:00.
Wykonawca będzie miał obowiązek ważenia każdej partii wywożonych odpadów z oczyszczalni ścieków w Łącku na wadze samochodowej znajdującej się na PSZOK obok oczyszczalni ścieków w Łącku – działka 1912/1, natomiast partie wywożonych odpadów z oczyszczalni ścieków w Jazowsku i Kadczy na wadze samochodowej znajdującej się na PSZOK obok oczyszczalni ścieków w Jazowsku – działka 593/3. Wagi są własnością Zamawiającego. W sytuacji wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca ważenia w odległości do 8 km od działek wskazanych powyżej. Ważenie pojazdu będzie się odbywać wg zasady: przed odbiorem z pustym kontenerem i po odbiorze z pełnym kontenerem. Wykonawca nie będzie obciążany przez Zamawiającego za usługę ważenia odpadów. Wagi posiadają legalizację do 50 ton. W oparciu o wartości wskazane przez wagę będą sporządzane przez Zamawiającego dowody wagowe w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na podstawie otrzymanych dowodów wagowych Wykonawca na koniec miesiąca sporządzi raport wagowy, według wzoru stanowiącego - załącznik nr 8 do SWZ, który będzie podstawą do wystawienia faktury zbiorczej. Wystawioną fakturę wraz z raportem wagowym i dokumentami potwierdzającymi wywóz Wykonawca przekazuje do Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: do kwoty 50 000 PLN

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena, termin odbioru osadów, termin płatności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru osadów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, iż posiada:
a) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach o odpadach ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem.
b) decyzję pozwalającą na odzysk i unieszkodliwianie odpadów - art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
- ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o łącznej ilości 800 Mg,
b) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu kontenerów KP 21 i co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu kontenerów KP7,
c) W okresie realizacji zamówienia będzie dysponował:
- minimum 5 kontenerami o pojemności od 7 m3 do 8 m3 i 1 kontenerem KP 21 do przewozu osadu odwodnionego umożliwiającego napełnianie ich podczas procesu odwadniania z taśmociągu prasy, na gromadzenie skratek i zawartości piaskowników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żąda:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
c) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
a) Wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
b) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem.
c) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
d) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo:
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (Załącznik nr 9), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, zakładka „Oferty/wnioski", w podglądzie postępowania po zalogowaniu na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" są dwa pola drag&drop („przeciągnij" i „upuść") i dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w pierwszym polu. W kolejnym polu („Załączniki do oferty..")

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.