eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dostawa z montażem wyposażania siłowni w obiekcie biurowo-usługowym LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa z montażem wyposażania siłowni w obiekcie biurowo-usługowym LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

1.3.) Oddział zamawiającego: nie dotyczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390560231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rycerska 24

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 727 74 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lsse.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lsse.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa z montażem wyposażania siłowni w obiekcie biurowo-usługowym LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72b85acc-950a-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lsse.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (Platforma) https://lsse.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31,
- Mozilla Firefox 26,
- Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet,
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
- włączona obsługa JavaScript,
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
- zainstalowany Acrobat Reader,
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11,
- dla Windows 8: Internet Explorer 11,
- dla Windows 10: Internet Explorer 11,
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej
realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego
archiwizacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, zgodnie z art. 78
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez osoby oraz podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Dane osobowe mogą
zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa.
7. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o
przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
10. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE nie posiadają:
- prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- a także na podstawie art. 21 RODO prawa do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
12. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka,
email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.22.23.2023.DK.3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem wyposażania siłowni (siłownia, strefa sportu) w obiekcie biurowo-usługowym LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
1) cena netto - 70%, przy czym 1% = 1 pkt.
2) okres gwarancji w miesiącach - 30%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 0,7

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 0,3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
2) spełniają warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy
pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada polisę, a w przypadku
jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
d) zdolności technicznych lub zawodowych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na dostawie i montażu wyposażenia siłowni w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia na łączną kwotę brutto min. 100 000,00 zł oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający wskazuje, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców winien legitymować
się doświadczeniem w wykonaniu 3 usług w opisanym wyżej zakresie.
-dysponuje co najmniej jedynym pracownikiem posiadającym doświadczenie
w zakresie prowadzonych prac, a także odpowiednie kwalifikacje i aktualne
szkolenie z zakresu BHP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XVI SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznych i zawodowych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2. Wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia,
3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100),
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 07 1020 3017 0000 2002 0019 8622 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu „Dostawa z montażem wyposażanie siłowni w obiekcie biurowo-usługowym LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24.”.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia przewidzianych na tę okoliczność przesłanek wskazanych w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
2) wystąpieniem dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę usługi,
3) okolicznościami siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak opóźnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
7 )zmianą stanu faktycznego powodującą nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia.
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
9)zmian kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
10) zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lsse.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.