eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Druk i dostawa czasopisma Studia Zamkowe t. IX dla Muzeum Zamkowego w MalborkuOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dostawa czasopisma Studia Zamkowe t. IX dla Muzeum Zamkowego w Malborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamek Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starościńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55-647-08-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamek.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa czasopisma Studia Zamkowe t. IX dla Muzeum Zamkowego w Malborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef00525b-94f8-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082870/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Druk i dostawa czasopisma Studia Zamkowe t. IX dla Muzeum Zamkowego w Malborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w SWZ w szczególności w Dziale I, VII, IX SWZ.
1. Instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Przedmiotowe środki dowodowe (próbka), opisana w ust. 5 Działu VI oraz ust. 4 Działu XIV SWZ, winna być złożona z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert.
1) Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 –
Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1640), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
2) Przedmiotowy środek dowodowy (próbkę) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork - sekretariat muzeum);
3) Przedmiotowy środek dowodowy (próbkę) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym zapoznanie się z jego zawartością bez uszkodzenia tego opakowania;
4) Kopertę (paczkę) należy opisać zgodnie z Działem X ust. 3 pkt. 4) SWZ.
5) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe regulacje w zakresie RODO zostały określone w Dziale XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe regulacje w zakresie RODO zostały określone w Dziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.17.1.2023.mw

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa czasopisma Studia Zamkowe t. IX dla Muzeum Zamkowego w Malborku,
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1 do SWZ tj. projekcie umowy i w załączniku nr 2 do SWZ tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ;
2) Zgodnie z art. 99 ust 6 ustawy PZP Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ określił proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w OPZ (możliwość zastosowania innych materiałów oraz określone w tym zakresie wymagania Zamawiającego). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do złożenia w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ) oświadczenia dot. zastosowanych materiałów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W niniejszym postępowaniu żąda się przedmiotowych środków dowodowych,
2) Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria opisane w Dziale XIV ust. 4 SWZ i opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, niżej opisany przedmiotowy środek dowodowy tj. jeden egzemplarz książki o poniższych parametrach:
- w oprawie miękkiej,
- minimum 2 kolory na okładce,
- hot stamping na okładce,
- szyto-klejonej,
- o formacie minimum A4,
- środek: papier niepowlekany,
- druk 4/4 CMYK.
Pozostałe wymagania i informacje w zakresie przedmiotowego środka dowodowego ujęte są w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą (formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ) składa:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru;
4) Przedmiotowy środek dowodowy (próbka) - Uwaga! próbka, składana jest z wyłączeniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dziale X ust. 3 niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
(w tym wspólnicy spółki cywilnej) do oferty dołącza/ją oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy PZP tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany został w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ (§ 10 projektu umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.