eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet - WAF (wersja wirtualna) lub równoważna

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022287361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.wroclaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/cui/public/postepowanie?postepowanie=57568596

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


dostawy i usługi IT, prawne i księgowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e62db35-8dc5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081004/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa licencji (przedłużenie wsparcia) na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet –

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518923

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUI-ZZ.3200.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 240000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem umowy jest zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważne.
Uwaga! Każdorazowo, jeżeli w dokumentach postępowania wskazana jest nazwa oprogramowania należy przez to rozumieć wskazane oprogramowanie lub oprogramowanie równoważne, zgodnie z zaoferowanym, spełniające wymagania wskazane w załączniku nr 1 do Umowy - OPZ
Przedmiot zamówienia podzielony jest na zamówienie podstawowe i zamówienie realizowane w ramach prawa opcji.
3.2.1. Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest dostarczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego subskrypcji licencji na oprogramowanie:
3.2.1.1. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.,
3.2.1.2. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.,
3.2.1.3. FortiADC-VM04 1 Years 24x7 Comprehensive FortiCare w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.
3.2.2. Przedmiotem umowy objętym prawem opcji:
3.2.2.1. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.2. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.3. FortiADC-VM04 1 Years 24x7 Comprehensive FortiCare w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240123,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240123,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240123,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xcomp Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 955-19-45-132

7.3.3) Ulica: Białowieska 6b

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240123,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.