eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet - WAF (wersja wirtualna) lub równoważnaOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022287361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.wroclaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

dostawy i usługi IT, prawne i księgowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e62db35-8dc5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081004/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa licencji (przedłużenie wsparcia) na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet –

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/cui/public/postepowanie?postepowanie=57568596

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 8.2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
8.2.1. poprzez Platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cui
link do postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/cui/public/postepowanie?postepowanie=57568596
logowanie wykonawcy:
https://portal.smartpzp.pl/cui/logowanie
Za moment wpływu wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.3. Zamawiający wymaga formatów dokumentów w obrocie elektronicznym oraz formatów podpisów wskazuje na formaty wymienione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, umożliwiających użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.).
8.4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
8.5. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Portal Pzp Sp. z o.o. (nazwa platformy zakupowej: SmartPzp). W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 22 123 07 97, e-mail: pomoc@portalpzp.pl.
8.6. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
 są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji
8.7. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia przesyłanie nieograniczonej ilości plików przy czym pojedynczy plik nie może przekraczać 100 MB.
8.8. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej platformy zakupowej w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-ZZ.3200.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem umowy jest zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważne.
Uwaga! Każdorazowo, jeżeli w dokumentach postępowania wskazana jest nazwa oprogramowania należy przez to rozumieć wskazane oprogramowanie lub oprogramowanie równoważne, zgodnie z zaoferowanym, spełniające wymagania wskazane w załączniku nr 1 do Umowy - OPZ
Przedmiot zamówienia podzielony jest na zamówienie podstawowe i zamówienie realizowane w ramach prawa opcji.
3.2.1. Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest dostarczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego subskrypcji licencji na oprogramowanie:
3.2.1.1. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.,
3.2.1.2. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.,
3.2.1.3. FortiADC-VM04 1 Years 24x7 Comprehensive FortiCare w okresie od 13.10.2024r. do 12.10.2025r.
3.2.2. Przedmiotem umowy objętym prawem opcji:
3.2.2.1. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.2. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.3. FortiADC-VM04 1 Years 24x7 Comprehensive FortiCare w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.2.2. Przedmiotem umowy objętym prawem opcji:
3.2.2.1. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.2. FortiWeb-VM04 1 Years Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWebSecurity Service, and IPReputation) w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.,
3.2.2.3. FortiADC-VM04 1 Years 24x7 Comprehensive FortiCare w okresie od 13.10.2025r. do 12.10.2026r.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów i oświadczeń
oświadczenie o przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1.1. dokument pochodzący od importera zaoferowanego oferowanej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.).
5.1.2. oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.1.1. dokument pochodzący od importera zaoferowanego oferowanej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.).
5.1.2. oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

wszystkie warunki zostały wskazane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zaistnienia Siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową usługi będącej jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej, ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej związane z zaostrzeniem rygorów dotyczących istniejącego stanu epidemicznego SARS-CoV-2 oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy. Czas określony w umowie na realizację usługi może zostać odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności,
2) stawki podatku od towarów i usług,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.),
6) w celu wyeliminowania oczywistych błędów w umowie,
7) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji standardowego oprogramowania aplikacyjnego lub innych Produktów, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji oprogramowania lub Produktu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w niniejszej umowie wraz z załącznikami w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub innego Produktu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w niniejszej umowie wraz z załącznikami;
8) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
9) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Szczegółowy opis warunków wprowadzenia ww. zmian zamieszczono w załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cui/public/postepowanie?postepowanie=57568596

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.