eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d5c1f92-94f6-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.49 Rozbiórki budynków w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.197.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: ul. Reja 13, ul. Dubois 33, ul. Finansowa 52, Lotnicza 6a, ul. Pogonowskiego 19, ul. Żeromskiego 93
Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj
i wykonaj robotę budowlaną” dla:
• budynku gospodarczego (wybudowanego przy południowej granicy działki) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Reja 13 (działka nr 176/22, obręb B-50, księga wieczysta LD1M/00118512/6), zgodnie z Zarządzeniem nr 1684/2023 z dnia 24.07.2023 r.
• budynku użytkowego (prawej oficyny) o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego, o numerze inwentarzowym 72-03004/P
znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 33 (działka nr 263, obręb G-23, księga wieczysta LD1M/00255219/4), zgodnie z Zarządzeniem nr 1850/VIII/19 z dnia 13.08.2019 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
• budynku gospodarczego (drugiej prawej oficyny) o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego, bez numeru inwentarzowego
znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Finansowej 52 (działka nr 158/1, obręb G-41, księga wieczysta LD1M/00027823/4), zgodnie z Zarządzeniem nr 9202/VII/18 z dnia 24.08.2018 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
• budynku gospodarczego (bez numeru geodezyjnego) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lotniczej 6a (działka nr 18, obręb G-22, księga wieczysta LD1M/00086254/5), zgodnie z Zarządzeniem nr 1646/2023 z dnia 17.07.2023 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
• budynku użytkowego - garażu o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego, o numerze inwentarzowym AZK73514/I/RON5
znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 3 (działka nr 235, obręb P-9, księga wieczysta LD1M/00089398/7), zgodnie z Zarządzeniem nr 350/2023 z dnia 20.02.2023 r. Prezydenta Miasta Łodzi oraz pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi zn WUOZ-ZN.5181.103.2022.TK z dnia 03.11.2022 r.
• budynku gospodarczego (prawej oficyny) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego, bez numeru inwentarzowego
znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 19 (działka nr 278/1, obręb P-9, księga wieczysta LD1M/00002629/3), zgodnie z Zarządzeniem nr 862/2023 z dnia 17.04.2023 r. Prezydenta Miasta Łodzi oraz pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi zn WUOZ-ZN.5181.48.2022.TK z dnia 25.05.2022 r.
• budynku gospodarczego, wybudowanego wzdłuż północnej granicy działki znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 93 (działka nr 87/2, obręb P-20, księga wieczysta LD1M/00092957/8), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 746/2023 z dnia 04.04.2023 r. oraz pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi zn. WUOZ-ZN.5181.182.2022.TK z dnia 17.04.2023 r.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 7a (działka nr 235/1, obręb B-47) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 578/2023 z dnia 15.03.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.1564.2023 z dnia 29.08.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Tomasza Krauze (nr upr. bud. ŁOD/2900/PBKb/17),budynków:
- mieszkalnego frontowego (o nr inwentarzowym 7101987/163),
- mieszkalnego lewej oficyny (o nr inwentarzowym 7101538/163).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: ul. Młynarska 59
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Młynarskiej 59 (działka nr 94, obręb B-47), zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1163/2023 z dnia 23.05.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.1860.2023 z dnia 13.10.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. arch. Emila Kauera (nr upr. bud. 50/LOOKK/2015),
budynku:- mieszkalnego (o nr inwentarzowym 7101670/163).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: ul. Romanowska bn
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce kompleksu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Romanowskiej bn (działka nr 155/4, obręb B-55) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 2281/2022 z dnia 13.10.2022 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.63.2023 z dnia 11.01.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Marka Majewskiego (nr upr. bud. LOD/1133/PWOK/09),
budynków:
- 6 użytkowych (pięć budynków bez numeru inwentarzowego, jeden budynek o nr inwent. 00067/ZLM),
- gospodarczy (bez numeru inwentarzowego).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5: ul. Okulickiego Niedźwiadka 26 i ul. Zgierska 28
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Okulickiego „Niedźwiadka” 26 (działka nr 34/2, obręb B 3) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 998/2023 z dnia 4.05.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.1507.2023 z dnia 17.08.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta tech. bud. Wacława Kłopeckiego (nr upr. bud. GP.II-460-132/75),
budynku:
- użytkowego – 3 garaży (o nr inwentarzowym 7102983/181).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.

Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 28 (działka nr 197, obręb B-47) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 646/2023 z dnia 23.03.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.788.2023 z dnia 09.05.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Tomasza Krauze (nr upr. bud. ŁOD/2900/PBKb/17),
budynków:
- gospodarczego trzeciej prawej oficyny (bez numeru inwentarzowego),
- gospodarczego czwartej prawej oficyny (bez numeru inwentarzowego),
- gospodarczego piątej prawej oficyny (bez numeru inwentarzowego),
- pozostałości budynku gospodarczego (bez numeru inwentarzowego).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6: ul. Zacna bn
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Zacnej bn (działka nr 276/2, obręb G-43) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 563/2023 z dnia 14.03.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. arch. Emila Kauera (nr upr. bud. 50/LOOKK/2015),
budynków:
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04180/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04186/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04392/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04177/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04179/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04176/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04178/P),
- użytkowego (nr inwentarzowym 72-04175/P).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
Roboty budowlane wykonywane npst. zgłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7: ul. Piwowarska 23
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piwowarskiej 23 (działka nr 270/26, obręb G-42) oraz pozostawieniem fragmentu fundamentu budynku gospodarczego graniczącego z budynkiem położonym na działkach nr ew. 271/1 i 271/9 w obrębie G-42, zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1164/2023 z dnia 23.05.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-IV.1255.2023 z dnia 7.07.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. arch. Tomasza Krauze (nr upr. bud. LOD/2900/PBKb/17),
budynków:
- użytkowego (bez numeru inwentarzowego),
- 4 gospodarczych (bez numerów inwentarzowych).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8: ul. Krucza 28
Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kruczej 28 (działka nr 175/30, obręb G-3, KW LD1M/00046978/4) wraz z wykonaniem robót dodatkowych i wiaty stalowej zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 2337/VII/15 z dnia 20.11.2015 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-IV.1679.2023 z dnia 18.09.2023 r.,
• projektem rozbiórki, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, STWiOR,
• OPZ dot. wiaty
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9: ul. Kaliska 28, ul. Senatorska 48, ul. Rzgowska 55, ul. Jaracza 40
Rozbiórka budynków gospodarczych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Kaliskiej 28 (działka nr 308, obręb G-4) wraz z wykonaniem robót dodatkowych i wiaty stalowej zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1705/2022 z dnia 26.07.2022 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-IV.611.2023 z dnia 12.04.2023 r.,
• projektem rozbiórki,
• kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, STWiOR,
• OPZ dot. wiaty
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.

Rozbiórka budynków gospodarczych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 48 (działka nr 17, obręb G-5, KW LD1M/00097006/2) wraz z wykonaniem robót dodatkowych i wiaty stalowej zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1704/2022 z dnia 26.07.2022 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-IV.466.2023 z dnia 16.03.2023 r.,
• projektem rozbiórki, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, STWiOR,
• OPZ dot. wiaty,
• pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zn. WUOZ ZRR.5181.53.2018.KK z dnia 06.12.2018 r.
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.

Rozbiórka budynków gospodarczych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 55 (działka nr 372/3, obręb G-12) wraz z wykonaniem robót dodatkowych i wiaty stalowej zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 898/2023 z dnia 21.04.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-IV.1742.2023 z dnia 27.09.2023 r.,
• projektem rozbiórki, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, STWiOR,
• OPZ dot. wiaty,
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.

Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce komina wolnostojącego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 40 (działka nr 447/5, obręb S-1) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 2243/VIII/19 z dnia 2.10.2019 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.2244.2022 z dnia 30.11.2022 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Arch. Wojciecha Włodarczyka (nr upr. bud. MPOIA/040/2008) oraz mgr inż. Michała Folga (upr. bud. nr MAP/0324),
• pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi zn. WUOZ-ZRR.5181.17.2019.KK z dnia 19.03.2019 r.,
• Postanowieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zn. WUOZ-ZN.5181.154.2022.TK z dnia 24.11.2022 r.
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10: ul. Piotrkowska 218
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 218 (działka nr 61/17, 61/18, 61,19, obręb S-8) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 803/2023 z dnia 11.04.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.1061.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Arch. Emila Kauera
• Pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zn. WUOZ-ZN.5181.179.2022.TK z dnia 26.01.2023 r.
budynków:
- użytkowego (bez numeru inwentarzowego)
- dwóch budynków mieszkalnych (o wspólnym numerze inwentarzowym 15133),
- trzech budynków użytkowych -garaży (o wspólnym numerze inwentarzowym 15134).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11: ul. Pomorska 53
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 53 (działka nr 262/2, obręb S-1) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1040/2022 z dnia 11.05.2022 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.24.2023 z dnia 04.01.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. arch. Emila Kauera
• Postanowieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zn. WUOZ-ZN.5181.165.2022.TK z dnia 22.12.2022 r.
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12: ul. Miedziana 18, ul. Lublinek 1
Rozbiórka budynków gospodarczych (prawa i poprzeczna oficyna) zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Miedzianej 18 (działka nr 217, obręb W-24) wraz z wykonaniem robót dodatkowych zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 647/2023 z dnia 23.03.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-III.1746.2023 z dnia 27.09.2023 r.,
• projektem rozbiórki, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, STWiOR,
• pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zn. WUOZ ZN.5181.185.2022.TK z dnia 17.04.2023 r.

Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.

Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Lublinek 1 (działka nr 124/4, obręb P-37) zgodnie z:
• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 936/2023 z dnia 27.04.2023 r.,
• decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-V.1858.2023 z dnia 12.10.2023 r.,
• projektem rozbiórki opracowanym przez projektanta mgr inż. Arch. Wojciecha Włodarczyka (nr upr. bud. MPOIA/040/2008) oraz mgr inż. Michała Folga (nr upr. Bud. MAP/0324/POOK/11),
budynków:
- mieszkalnego (o nr inwentarzowym 00214/ZLM),
- mieszkalnego (o nr inwentarzowym 00215/ZLM),
- gospodarczego (bez nr inwentarzowego).
Po wykonanej rozbiórce należy wykonać powykonawczy operat geodezyjny.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
 dla części 1: 200 tys. zł
 dla części 2: 500 tys. zł
 dla części 3: 300 tys. zł
 dla części 4: 250 tys. zł
 dla części 5: 150 tys. zł
 dla części 6: 600 tys. zł
 dla części 7: 300 tys. zł
 dla części 8: 700 tys. zł
 dla części 9: 300 tys. zł
 dla części 10: 700 tys. zł
 dla części 11: 300 tys. zł
 dla części 12: 300 tys. zł
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą wartości ubezpieczenia odpowiadającą tym częściom.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/ów o kubaturze minimum:
 dla części 1: 300 m3
 dla części 2: 1500 m3
 dla części 3: 900 m3
 dla części 4: 4000 m3
 dla części 5: 500 m3
 dla części 6: 6000 m3
 dla części 7: 1500 m3
 dla części 8: 1200 m3
 dla części 9: 400 m3
 dla części 10: 2000 m3
 dla części 11: 3000 m3
 dla części 12: 1100 m3
Jeżeli Wykonawca składa ofertę w części 1 i części 2 zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 2 roboty rozbiórkowe budynków o kubaturze minimum 300,00 m3 i 1500,00 m3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na trzy części zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 3 roboty rozbiórkowe budynków o kubaturze podanej powyżej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
- dla części 1:
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie odpowiedzialna za część projektową zamówienia.
Zamawiający dopuszcza pełnienie obu funkcji przez 1 osobę

- dla części 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12:
1 osobę posiadającą min. uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,

- dla części 3, 5, 9:
1 osobę posiadającą min. uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, to w celu spełnienia warunku, może wykazać 1 osobę posiadającą określone wyżej uprawnienia.

Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić ww. dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.2. podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ (warunki dotyczące doświadczenia).
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ.
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
 dla części 1: 3 tys. zł
 dla części 2: 8 tys. zł
 dla części 3: 4 tys. zł
 dla części 4: 3 tys. zł
 dla części 5: 2 tys. zł
 dla części 6: 9 tys. zł
 dla części 7: 5 tys. zł
 dla części 8: 9 tys. zł
 dla części 9: 5 tys. zł
 dla części 10: 8 tys. zł
 dla części 11: 4 tys. zł
 dla części 12: 4 tys. zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47”
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 29 1240 1037 1111 0011 0911 3293 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania oraz nr części), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18.1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
18.2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 18.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;
18.3. Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

przewiduje projekt umowy- załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.