eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilkowice › Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - powtórkaOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010657175

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żywiecka 19

1.5.2.) Miejscowość: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-kolejowy.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85d14a0a-94f8-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051349/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa leków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85d14a0a-94f8-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 3 i ust. 4.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze ( Formularze do komunikacji). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości ( przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku awarii platformy e-zamówienia dopuszcza się przekazywanie informacji elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących zadawaniu pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub droga
elektroniczną poprzez formularz, udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”,
9. Sposób składania ofert, pytań, dokumentów został opisany na Platformie e-zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/271/15/LA/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33622100-7 - Produkty lecznicze do terapii serca

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33632000-9 - Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

33640000-8 - Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów

33660000-4 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33124000-5 - Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia o 10% wartości zamówienia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności, powodujące wzrost zapotrzebowania na produkty lecznicze, tj. wystąpienie siły wyższej, zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
2. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70 % wartości umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (70 %).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 27

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia o 10% wartości zamówienia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności, powodujące wzrost zapotrzebowania na produkty lecznicze, tj. wystąpienie siły wyższej, zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
2. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70 % wartości umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (70 %).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 28

4.2.6.) Główny kod CPV: 15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia o 10% wartości zamówienia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności, powodujące wzrost zapotrzebowania na produkty lecznicze, tj. wystąpienie siły wyższej, zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
2. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70 % wartości umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (70 %).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia o 10% wartości zamówienia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności, powodujące wzrost zapotrzebowania na produkty lecznicze, tj. wystąpienie siły wyższej, zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
2. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70 % wartości umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (70 %).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania; Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest do przedstawienia:
oświadczenia o aktualnej koncesji lub zezwolenia (Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub ministra właściwego do
spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz w
przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowe właściwe aktualne zezwolenie na prowadzenie obrotu
hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R), oświadczenia o posiadaniu
aktualnego zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego -
dotyczy tylko Wykonawcy, który jest wytwórcą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga w stosunku do produktów określonych w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowocenowy)
złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (opisy produktów i fotografie produktów np. karty
produktu, ulotki).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opisy produktów i fotografie produktów np. karty produktu, ulotki

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowne zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.