eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa Chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa Chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000042613

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Annopol 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-236

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48322103081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowa, badawcza, komercjalizacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa Chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31bfc730-94d9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platwormazakupowa.pl/pn/opolskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania, 2) Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
3) W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania CRZP/IPO/PA/18/2023.
4)Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
5) instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , 6)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. 7) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. 8)Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
9)Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
10)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.
11)Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 500 MB. 12) Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami określ. w Rozp. MRPiT w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń oraz w Rozporządzeniu o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej. 13)Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, akceptująca pliki typu „cookies”,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,, 14) Osobą uprawnioną do kontaktu Wykonawcami jest:1)Pani Iwona Herszlikowicz +48 32 210 30 81 wew. 122
e-mail: iwona.herszlikowicz@ipo.lukasiewicz.gov.pl 2) w przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22) 101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych przekazanych przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 6. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub odo@ipo.waw.pl 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach: a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr CRZP/IPO/PA/18/2023 i realizacji umowy w zakresie danych Wykonawcy wyłonionego w tym postępowaniu, b)archiwalnych.4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.w przypadku celu określonego w ust. 2 pkt.3.a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, w przypadku celu określonego w ust.2. pkt 3.b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.5.Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: a)Firma Open Nexus Sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu dostarczająca rozwiązania informatyczne do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, której powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, b)usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, c) osoby lub podmioty,którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres: 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku realizacji roszczeń przysługujących oferentom w związku z prowadzonym postępowaniem dane będą przetwarzane do wyczerpania przysługujących stronom środków ochrony prawnej, w celach archiwalnych wieczyście zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.7. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych, prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/IPO/PA/18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa Chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie – sprzedaż w systemie ratalnym”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Zestawu” obejmującego:
1) Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS/MS) wyposażony w:
a) Termostat kolumn,
b) Dozownik typu „split/splitless”,
c) Automatyczny podajnik próbek.
2) Oprogramowanie do sterowania całym systemem GC-MS/MS, pozwalające na zbieranie i obróbkę danych, przygotowanie raportów - spełniające wymagania GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej),
3) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
4) Kolumny chromatograficzne - minimum 3 szt.,
5) Elementy dodatkowe:
a) Butle z gazem - pojemność min. 10 l każda,
b) Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej oraz listwą zasilającą przeciwprzepięciową,
c) Zestaw startowy do uruchomienia chromatografu – (umożliwiający rozpoczęcie pracy zestawu),
d) Zestaw niezbędnych podstawowych narzędzi pozwalających na wymianę części zużywalnych,
- zwanego dalej „zestawem”, spełniającego wymagania określone w SWZ oraz
1) Dostawa „zestawu” do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul Doświadczalna 27 wraz instalacją zestawu w laboratorium badawczym oraz instalacją oprogramowania systemowego,
2) Uruchomienie i walidacja zestawu wraz z oprogramowaniem,
3) Przeszkolenie pracowników z obsługi zainstalowanego zestawu i oprogramowania – przewidywany czas szkolenia 5 dni roboczych po 6 godz. szkolenia.
4) Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) zestawu (urządzeń) w języku polskim oraz pełnej dokumentacji oprogramowania w języku polskim,
5) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony po wykonaniu czynności wskazanych w pkt. 1)-4).
6) Udzielenie na dostarczony zestaw gwarancji i rękojmi na minimalny okres 24 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1/ Wg wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------- x 90 pkt
Cena badanej oferty
2/Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące. Okres liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaproponuje termin wymagany przez Zamawiającego (minimalny) nie otrzyma w tym kryterium punktów.

Wg skali punktowej:
- minimum 24 miesięcy — G = 0 pkt
- minimum 36 miesięcy — G = 5 pkt
- minimum 48 miesięcy — G = 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia udzielona na całość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający określa warunki w zakresie:
a) zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wraz z oprogramowaniem do sterowania całym systemem GC-MS/MS, pozwalającym na zbieranie i obróbkę danych, przygotowanie raportów oraz ze świadczeniem dla tego urządzenia i oprogramowania serwisu gwarancyjnego o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia wymagane złożenie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (dotyczy również dokumentów podmiotów trzecich udostępniających zasoby):
1) odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymagane jest złożenie:
1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie- z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1/ Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć "Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę wraz kalkulacją ceny" - zał. nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór oświadczenia o powołaniu pełnomocnika znajduje się w Załączniku nr 7 SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/elektronicznym podpisem osobistym. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym - zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu Umowy do obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT - zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto;
3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień - zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów Umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
4) wystąpienia siły wyższej;
5) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę Sprzętu lub jego części. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę Sprzętu będącego Przedmiotem Umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji Zamówienia.
3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian Umowy, zakres zmian w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2 pkt 1, 3 -5 może dotyczyć również terminu wykonania Przedmiotu Umowy, który może być wydłużony, jednak nie dłużej niż o 10 dni.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz wystąpienie Strony Umowy z wnioskiem o zmianę. Wniosek powinien zawierać wskazanie podstaw faktycznych zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://patwormazakupowa.pl/pn/ipo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.