eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowejOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324349657

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9b56f9-94f3-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022830/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c9b56f9-94f3-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
• e-Zamówienia- https://ezamowienia.gov.pl/
• https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z e-Zamówienia dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ .
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3 Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - w najnowszej dostępnej wersji
3) podpis elektroniczny
• certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES –pozostałe formaty),
• profil zaufany
• e-dowód

UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem e-Zamówienia powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym.

4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na e-Zamówienia.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na e-zamówienia (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP , ID postępowania.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym : Anna Kupis, merytorycznym: Roksana Cochur
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt. 20 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt. 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.260.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i wydawania gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

a) Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy: 7320 posiłków

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacunkowej ilości posiłków stosownie do aktualnych jego potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna wartość zamówienia wynosi 10% wartości pierwotnego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wys. nie większej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II SWZ. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena 80 pkt
Liczba miejsc siedzących przy stolikach 20 pkt
Razem 100 pkt

1.) W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + LM
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
LM – ilość punktów uzyskanych w kryterium „liczba miejsc siedzących przy stolikach”
2.) Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

cena najniższa
---------------------- x 80 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty


B. Kryterium : Liczba miejsc siedzących przy stolikach


Kryterium Liczba miejsc Punkty
Liczba miejsc siedzących przy stolikach
Mniej niż 10 0 pkt.
10 do 15 10 pkt.
16 i więcej 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium liczba miejsc siedzących przy stolikach wynosi 20.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba miejsc siedzących przy stoliku

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym


Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni wyżej wymieniony warunek jeśli wykaże, że posiada decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego lokal, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki do prowadzenia działalności z zakresu gastronomii.

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.


2. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty winno zostać dołączone odpowiednie pełnomocnictwo..

3.3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.5 W przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 3 ppkt 3.3 i 3.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3.6 W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale III pkt. 1.1

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

załącznik nr 2 – Formularz oferty
załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 125
załącznik nr 3a – Oświadczenie innego podmiotu
załącznik nr 3b – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty winno zostać dołączone odpowiednie pełnomocnictwo..
3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 W przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 3 ppkt 3.3 i 3.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6 W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się dokonywanie zmian treści niniejszej umowy w podanym niżej zakresie:
1) Jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy zaistniałaby konieczność zmiany siedziby lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 3,4 i 5 niniejszej umowy, na inny lokal spełniający wymogi określone w §1 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. Na tej podstawie zostanie wprowadzony aneks do niniejszej umowy, po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę lokalem, w którym świadczona będzie usługa.
2) Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmio-tu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania zgodnie z niniejszą umową ceny brutto z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę uwzględniającej nowe, aktualnie obowiązujące wysokości stawek podatku VAT zgodnie z fakturami wystawionymi przez Wykonawcę, bez konieczności anekso-wania umowy.

1. Zamawiający określa, że:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen usług kon-sumpcyjnych;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji za okres począwszy od drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego realizacji umowy, gdy wartość zmiany cen ww. usług w danym miesiącu przekro-czy 10 % w stosunku do stawek obowiązujących w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Przez zmianę cen w/w usług należy rozumieć odpowiednio wzrost albo spadek;
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsump-cyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w każdym miesiącu kalendarzowym w okresie wykonywania umowy, jako informacja sygnalna;
4) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20 % wynagrodzenia, zawartego w ofercie Wykonawcy;
5) zmiana wysokości wynagrodzenia, opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszcze-nia się powyższych warunków i zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w wynagrodzeniu umownym za okres, w którym wystąpiły przesłanki do jej dokonania, na podstawie informacji w formie pisemnej lub dokumentowej otrzymanej przez Wykonawcę od Zamawiającego, która jest dla stron wiążąca. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za część wynagrodzenia Wykonawcy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiły przesłanki do jej zastosowania, uwzględniającą waloryzację.
2.Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej, nie wymaga aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem portalu e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.