eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żydowo › SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE NA 2024 ROKOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE NA 2024 ROK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 107

1.5.2.) Miejscowość: Żydowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: /094/ 318 88 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.zydowo@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps.zydowo.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkoszalin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


POMOC SPOŁECZNA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE NA 2024 ROK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3671d985-6284-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028977/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na 2024 rok.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00426381

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.272.6.2023.EM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 344238,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywnych dostaw mleka i produktów mleczarskich

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 254513,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 305172,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 254513,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Nabiałowo Spożywcza Trynieccy „SERKOL” Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 839 24 85 863

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska 42

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 254513,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-02 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.