eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2024rOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2024r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2024r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19eda21f-9437-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.logintrade.pl pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail:
z.zagawa@um.skierniewice.pl
p.zbudniewek@um.skierniewice.pl
b.wiercioch@um.skierniewice.pl
Zaleca się jednak, aby komunikacja odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej, a nie przy użyciu poczty elektronicznej.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://skierniewice.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210531.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkowników" na stronie internetowej pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp” lub „PZP”)
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2024r. pn:
„Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2024r.”
Zakres robót obejmuje:
1) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.
2) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.
3) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.
4) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.
5) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 7cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2% (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
6) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm, nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
7) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
8) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
9) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
10) Wzmocnienia nawierzchni 1,00km bieżącego dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 8cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
11) Wzmocnienie 1,00m2 nawierzchni terenów wskazanych przez Zamawiającego destruktem asfaltowym:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
12) Uzupełnienie 1,00km bieżącego ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;
13) Ponowne zagęszczanie mechaniczne 1,00km bieżącego nawierzchni dróg wzmacnianych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;
14) Ścinka 1,00km bieżącego poboczy dróg równiarką na średniej szerokości 1,00m przy średniej grubości 0,10m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności pobocza
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem,
15) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 7cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,
16) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 14cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,
17) Wykonanie 1m3 korytowania wraz z wywiezieniem uzyskanego materiału we własne miejsce składowania.
18) Rozłożenie 1m2 destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego przy użyciu rozsiełacza do asfaltu
- mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności
- rozłożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego grubości 8cm, z nadaniem spadku daszkowego 4 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
UWAGA:
Materiał Zamawiającego, składowany jest na terenie miasta, Transport materiału do miejsca wbudowania na odległość do 10km.
Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości.
Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne.
Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac.
Warunki dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca przystąpi do remontu stwierdzonych nieprawidłowości po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu.
2. Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru.
3. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie.
4. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) prace fizyczne,
2) obsługa równiarki,
3) obsługa koparko-ładowarki,
4) obsługa walca wibracyjnego,
5) obsługa samochodu ciężarowego
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr: 5 do SWZ
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych prac (T) – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) – waga 60%
Najniższa cena średnio ważona brutto* (Cn)
C = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena średnio ważona oferty ocenianej brutto (Cb)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa cena średnio ważona oferowana
Cb - cena średnio ważona badanej oferty
Cena średnia ważona zostanie obliczona wg poniższego wzoru :
C = 0,15 x (C1+C2) + 0,05 x (C3+C4+C5) + 0,20 x (C6+ C7+C8+C9) + 0,10 x (C10+C11) + 0,25 x C12 + 0,10 x (C13+C14+C15+C16) + 0,15 x (C17+C18)
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa średnio ważona brutto wyliczona na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Cb - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
2. Czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych prac – waga 40%
Najkrótszy oferowany czas (Tn)*
T = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Czas badanej oferty (Tb)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie :
T - punkty badanej oferty
Tn - najkrótszy oferowany czas
Tb - czas badanej oferty
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

UWAGA - Przy okresie przystąpienia do realizacji zgłoszonych prac dłuższym niż 2 dni, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 2 dni.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczona wg wzoru: P = C+T
gdzie:
P – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty”
T– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do realizacji umowy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. X.1, b) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz ze składaną ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Do oferty wykonawca załącza również:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
• Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
• Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 462)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania RZP.271.66.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiących załącznik nr: 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum wartości umowy/umów na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy kontynuację ubezpieczenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.