eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawa mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnychOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wyższa Szkoła Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 526382626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-531

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wssg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssg.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c3c7b9a-9409-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00472502/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wssg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wssg
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415, z późn. zm.) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz w cyt. rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wssg/elearning
5) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
8) Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
10) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
11) Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Straży Granicznej z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;
2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, będą przetwarzane w następujących celach:
1) związanych z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
UWAGA:
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: sprawa nr 03/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa w ilości do 8200 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wędlin w ilości do 6500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ryb oraz przetworów rybnych w ilości do 1240 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15234000-7 - Ryby wędzone

15235000-4 - Ryby konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dotyczy każdego zadania):
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że:
1) zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872) posiada obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, lub warunkowego zatwierdzenia, lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, wydawaną w stosunku do zakładów, o których mowa z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, lub
zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448) zwaną dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywotności i żywienia”, posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
2) stosownie do art. 59 ust. 1 i 3 i art. 73 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Wykonawca posiada wdrożony system HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points) lub posiada jeden z poniższych certyfikatów, tj.:
- BRC (Global Standard – For Food Safety)
- IFS (International Food Standard)
- FSMS (Food Safety Management Systems).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).

Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, wydawaną w stosunku do zakładów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 cytowanej poniżej ustawy, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872)
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, wydawaną w stosunku do zakładów, określonych w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów wydaną dotychczas na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, tj. art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 (podstawa prawna: art. 122 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
W przypadku oferty wspólnej ww. decyzje składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) w przypadku braku zapisu w powyższych decyzjach o stosowaniu zasad wdrożonego systemu HACCP na potwierdzenie spełniania warunku:
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP;
lub
certyfikat FSMS (Food Safety Management Systems) albo inny równoważny certyfikat, np.: BRC (Global Standard – For Food Safety), IFS (International Food Standard).
Każdy z tych certyfikatów musi być aktualny i wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz potwierdzać stosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo żywności.
W przypadku oferty wspólnej ww. certyfikat składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SWZ;
Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;
Uwaga!
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w załączniku nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) odpowiednie pełnomocnictwa:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kupujący dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w następujących przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług;
2) w sytuacji gdy w stosunku do Sprzedawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej;
3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4) w zakresie wprowadzenia i zmiany Podwykonawcy oraz zakresu powierzonego im do wykonania.
3. Kupujący na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, przy czym łączna wartość tych zmian musi być mniejsza niż 10% wartości umowy.
4. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (w każdym zadaniu) w przypadku zmiany cen oferowanych produktów lub kosztów związanych z realizacją umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
1) wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy Pzp. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”) na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/#;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega jedynie pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację zamówienia po upływie tego okresu. Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane o wartość przekraczającą wskaźnik, o którym mowa w pkt 4 lub 5;
3) zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż co 6 miesięcy od dnia ostatniej zmiany wynagrodzenia dokonanej na podstawie niniejszego paragrafu;
4) zmianę wynagrodzenia dokonuje się w przypadku, gdy skumulowana procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy, wynosi na moment dokonywania waloryzacji więcej niż +10,0 %. W tej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę - podwyższenie wynagrodzenia przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub spadek kosztów, zawierający co najmniej wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokość zastosowanego wskaźnika, nowe ceny jednostkowe poszczególnych przedmiotów zamówienia z tabeli kalkulacji ceny oferty po zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, wartość wynagrodzenia po waloryzacji;
5) zmianę wynagrodzenia dokonuje się także w przypadku, gdy skumulowana procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy, wynosi na moment dokonywania waloryzacji więcej niż -10,0 %. W tej sytuacji Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę - obniżenie wynagrodzenia przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub spadek kosztów, zawierający co najmniej wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokość zastosowanego wskaźnika, nowe ceny jednostkowe poszczególnych przedmiotów zamówienia z tabeli kalkulacji ceny oferty po zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, wartość wynagrodzenia po waloryzacji;
6) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia umownego w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wssg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi wykaz środków transportu, o których mowa w § 2 ust. 4 projektu umowy.
Termin wykonania zamówienia: 365 dni od dnia podpisania umowy
lub do wyczerpania wartości umowy, jednak rozpoczynający się nie wcześniej niż od momentu wyczerpania wartości lub terminu zakończenia obecnie obowiązującej umowy.
Obecnie obowiązująca umowa w zadaniu nr 1 i 2 kończy się 03 stycznia 2024 lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.
Obecnie obowiązująca umowa w zadaniu nr 3 kończy się 04 stycznia 2024 lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.