eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Sprzedaż (wraz z transportem) 200 Mg soli kamiennej drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w SzczecinkuOgłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż (wraz z transportem) 200 Mg soli kamiennej drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330061670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Cieślaka, 6 C

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943749870

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż (wraz z transportem) 200 Mg soli kamiennej drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12dc18ad-942c-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12dc18ad-942c-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisano w Rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w Rozdziale XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania określono w Rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGK/ZP-08/XII/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wraz z transportem) soli kamiennej drogowej niezbrylającej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960), posiadające atesty: opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie) na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

Optymalny oczekiwany skład ziarnowy soli powinien być następujący:
• ilość ziaren > 8mm - 0%
• ilość ziaren > 6mm - max 5%
• ilość ziaren w przedziale 1-6 mm - 35%-60%
• ilość ziaren <1mm - 30%-50%
• ilość ziaren <0,18mm - max 10%
Oferowana sól drogowa powinna posiadać Świadectwo kontroli jakości z oznaczeniem składników oraz parametrów gwarantowanych:
Składnik NaCl min. 90%
Składnik K4[Fe(CN)6] min. 20 ppm

Wymagania:
1. Zamawiający dokonuje zakupu łącznie 200 Mg soli – dostawa całości zamówienia do 14.02.2024 r. Zamawiający realizuje zakup minimum 20 Mg w ramach jednej dostawy. Oferowana cena winna uwzględniać transport do siedziby Zamawiającego.
2. Terminy dostaw uzgadniane pomiędzy stronami, realizacja pojedynczej dostawy nie później niż w ciągu 72 godzin od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Terminy zapłaty: 21 dni od wykonania każdorazowej dostawy i doręczenia faktury VAT.
Do oferty Wykonawca dołącza: opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dotyczące przedmiotu sprzedaży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty opisano w Rozdziale XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu opisano w Rozdziale VII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania opisano w Rozdziale VII i VIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp w następującym przypadku:
a) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejna zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.