eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930103906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obornicka 126

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 261656801

1.5.8.) Numer faksu: 261656802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23b7c185-9425-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076986/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie - zadanie 21485

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się:
- za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw, zwanego dalej „Systemem”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw.pl tj.:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 1 Mb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje;
c) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11;
d) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy Portalu SmartPzp:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
13. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw; https://portal.smartpzp.pl
14. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
15. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
16. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych
w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
17. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, (nie dotyczy składania ofert).
18. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej (mail), wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej e – mailem, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport potwierdzający nadanie e-maila.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław,
tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;
■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury
z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;*
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr sprawy: 70/VII/WIB/23/U, pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie”.
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 70/VII/WIB/23/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 528409,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w m. Świętoszów.” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie, objętym wykonaną dokumentacja projektową i przeniesienie autorskich praw majątkowych
z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub skutecznym zawiadomieniem
o zamiarze wykonania robót.
Dokumentacja projektowa spełniająca wymogi stawiane w art. 99 i 101 ustawy „Prawo zamówień publicznych” stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 102 i 103 ustawy PZP dla rzeczowej realizacji w/w zadania – 21485.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i określi czy Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ.
2. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt IV 6 ppkt 2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę placów, dróg, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
i teletechnicznej.


2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) projektantem ze specjalnością drogową – bez ograniczeń
b) projektantem branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
c) projektantem branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń
d) projektantem branży teletechnicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń
e) uprawnionym geodetą – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych
f) uprawnionym geologiem – w zakresie opracowania opinii geotechnicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz nr 1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa
w art. 117 ust. Ustawy Pzp – Formularz nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - Formularz nr 2 oraz dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób
i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca załączy:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
2) wypełnioną i podpisaną tabelę wyceny prac projektowych i nadzoru – Formularz nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 7 926,00 zł.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego
do dnia 20.12.2023 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium
w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres Wykonawcy;
2) nazwę i adres beneficjenta;
3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;
4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;
5) kwotę;
6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia – 20.12.2023 r.
do godz. 10.00.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto
NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788
w Świętoszowie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie
(w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innej prawnie przewidzianej postaci), będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) oświadczenie o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w przypadku o którym mowa wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiedni do oferty oświadczenie o którym mowa w pkt. IV.6
pkt. 2.
3) dokumenty wymienione w pkt IV.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
5) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).
2. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia
– Wykonawca przed zawarciem umowy doręczy Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych
w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację nadzoru autorskiego w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego, a także wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,
b) przedłużenia, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz
w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, pod warunkiem, że przedłużenie terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę,
c) zmiany treści decyzji administracyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
d) wystąpienia potrzeby wykonania zamiennych bądź zwiększających prac projektowych które warunkują wykonanie całości dokumentacji projektowej,
e) przedłużenia czasu niezbędnego do uzyskania uzgodnień wskazanych
w § 2 ust. 2 UMOWY,
f) wystąpienia konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
g) gdy po zawarciu umowy, nastąpi zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na przedmiot umowy,
h) gdy wystąpią zdarzenia losowe w odniesieniu do osób realizujących opracowania projektowe,
i) pełnienia nadzoru autorskiego w związku z wydłużeniem okresu rozpoczęcia realizacji i zakończenia robót budowlanych,
j) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
k) zmiany trybu uzyskania zgody na realizację robót budowlanych,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.