eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH REALIZOWANA W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH REALIZOWANA W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH REALIZOWANA W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a346bea-934e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049897/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw płynnych realizowanych w formie bezgotówkowej na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/139598/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/139598/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452).
2. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest:
https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/139598/notice/public/details
3. Udział w niniejszym postępowaniu możliwy jest po bezpłatnej rejestracji/utworzeniu darmowego konta. Link do rejestracji:
https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet oraz zobowiązuje się korzystając z niej przestrzegać postanowień tej instrukcji.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet: tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny, obsługujący pliki w formacie pdf.
8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj., w szczególności: .pdf, .xls, .doc, .docx, zip, rar, jpg, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf o wielkości plików do 2 GB.
9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 (możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert),
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
2.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
3.Zgłoszenie żądania ogr. przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
4.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, spowoduje ogr. przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub zał. do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania zam. nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.5. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprost. lub uzupełnienia danych osob., o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego zał.
6.W postępowaniu są przetwarzane dane osob. podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
7.W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiający informuje, że:
1)administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Piła z siedzibą plac Staszica 10, 64-920 Piła, repr. przez Prezydenta Miasta Piły.
2)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@um.pila.pl;
3)dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa paliw płynnych w formie bezgotówkowej na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., nr postępowania BZP.271.TP.65.2023;
4)osoba fizyczna posiada:
a)na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podst. art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 rozp. 2016/679 prawo żądania od administratora ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
9.osobie fizycznej nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c)na podst. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osób fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
10.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zam. publ. jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w post., w tym również obow. wynikających z rozp. 2016/679, w szczególności obowiązek inf. przewidziany w art. 13 rozp. 2016/679 względem osób fiz., których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek inf. wynikający z art. 13 rozp. 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fiz., której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
2. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
- w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.TP.65.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw tj. benzyny bezołowiowej (Pb95), oleju napędowego (ON) oraz gazu LPG do pojazdów użytkowanych przez Urząd Miasta Piły, realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie bezgotówkowej, przy pomocy kart paliwowych.
2. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup paliw na stacjach paliwowych, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. System bezgotówkowej sprzedaży paliwa musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji m.in. pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty paliwowej itp.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną stacją całodobową w każdym powiecie na terenie kraju.
4. Zamawiający przewiduje zakup paliwa w okresie obowiązywania umowy następujących ilościach:
a) 9440 litrów benzyny bezołowiowej (Pb95) o minimalnej liczbie oktanowej 95;
b) 6860 litrów oleju napędowego (ON) o minimalnej liczbie oktanowej 51;
c) 5000 litrów gazu LPG
UWAGA: w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SWZ) ceny paliw należy podać według stanu na dzień 6 grudnia 2023 r.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę, na warunkach określonych w ofercie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany deklarowanej ilości paliwa, określonej w pkt 4, w przypadku wykorzystania środków zapisanych na ten cel w budżecie gminy na 2024 r. Zamawiający zapewnia, że wykorzysta co najmniej 80% ilości paliw, określonej w pkt.4.
7. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba stacji paliwowych w województwie wielkopolskim

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje całodobowymi stacjami paliwowymi (z asortymentem: Pb95, ON) w każdym powiecie na terenie całego kraju, w tym na terenie miasta Piły co najmniej jedną stacją położoną w promieniu nie większym niż 4 km od siedziby Zamawiającego, tj. Piła, pl. Staszica 10.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SWZ
UWAGA:
Formularz generowany przez Platformę jest „narzędziem technicznym”, niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty. Brak złożenia formularza ofertowego, zgodnego z zał. nr 1 do SWZ będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
W przypadku rozbieżności w treści między formularzem ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) a formularzem generowanym przez Platformę, jako wiążącą zamawiający uzna treść zał. nr 1 do niniejszej SWZ;
2) wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SWZ;
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w tym do podpisania oferty – w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – zał. nr 4 do SWZ;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ;
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór zał. nr 2 do SWZ – składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (zał. nr 5 do SWZ).
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych.
3. Oprócz przesłanek wskazanych w ust. 2 powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych niżej:
a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy; w takim przypadku podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji prac według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów; jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, przy czym kwota netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku takiej zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; w przypadku takiej zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020, poz. 1342); ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany; ciężar dowodów zmiany spoczywa na Wykonawcy,
b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany; wniosek winien być złożony co najmniej 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, chyba że należnie uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym;
c) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/139598/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający określił termin wykonania zamówienia datami dziennymi ze względu na specyfikę zamówienia.

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w zakresie krajowych podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust.
1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.