eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDPOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca
zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4349657

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca
zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88044f8a-9412-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022830/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu- Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88044f8a-9412-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
• e-Zamówienia- https://ezamowienia.gov.pl/
• https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z e-Zamówienia dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ .
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - w najnowszej dostępnej wersji
3) podpis elektroniczny
• certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES –pozostałe formaty),
• profil zaufany
• e-dowód

UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem e-Zamówienia powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym.

4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na e-Zamówienia.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na e-zamówienia (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP , ID postępowania.
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział II

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział II

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.260.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 307200 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 145691,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu indywidualnego osób, w tym osób
niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
do siedziby Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem
2. Wykonawca zapewni przeprowadzenie usług w następującym zakresie:
1) Przewóz dotyczył będzie średnio 18 uczestników Dziennego Domu Pomocy z terenu Miasta
Jastrzębie- Zdrój.
2) Przywóz do Dziennego Domu Pomocy odbywać się będzie codziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00, a odwóz z Dziennego Domu Pomocy do domów
uczestników odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny
15:00-17:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu
uczestników po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą oraz do zmiany długości trasy
wynikającej z rotacji uczestników.
3) W celu zapewnienia uczestnikom DDP jak najkrótszego czasu dojazdu oraz możliwości dotarcia
do Dziennego Domu Pomocy w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników,
będą oni przywożeni i odwożeni indywidualnie. Wykonawca zobowiązany będzie łączyć kursy z
miejsc blisko położonych w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu. Uczestnicy
indywidualnie bądź Zamawiający, telefonicznie będą umawiać godziny dojazdu i powrotu z
Dziennego Domu Pomocy z Wykonawcą. Wykonawca winien dysponować możliwością umawiania
przewozu telefonicznie.
4) Rozliczenie za wykonaną usługę będzie się odbywało według następujących zasad:
a) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu świadczenia usługi w danym
miesiącu na podstawie kilometrowej stawki wynagrodzenia za 1 km.
b) Płatność będzie dokonywana w oparciu o rzeczywistą ilość przejechanych kilometrów przez
Wykonawcę.
c) Podstawą do zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy, protokół potwierdzający ilość przejechanych kilometrów w danym miesiącu.
5) Łączna szacowana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 11 200 km. Podana ilość kilometrów nie wiąże w żaden sposób Zamawiającego.
6) Podana w ofercie stawka za kilometr musi zawierać wszystkie opłaty, wynagrodzenie kierowcy
łącznie z pochodnymi, koszt ubezpieczenia pojazdu OC i NW, kierowcy i pasażerów oraz
wszystkie możliwe obciążenia.
7) Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby przewożonych osób.
9) Wykonawca zobowiązany jest do pomocy osobom przewożonym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz umieszczenia wózka inwalidzkiego wewnątrz pojazdu oraz jego rozładunku.
10) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdów, sprawnych technicznie, ogrzewanych,
posiadających ważne ubezpieczenie OC i NW i stosowne badania techniczne, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, a zimą w opony zimowe. W sezonie letnim Wykonawca zapewni w pojazdach możliwość włączenia klimatyzacji.
11) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku awarii pojazdu oraz podstawienia pojazdu zastępczego.
12) Informację dotyczącą ilości osób do przewiezienia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy.
13) Wykonawca jest zobowiązany tak zorganizować dowóz uczestników do ich indywidualnych
potrzeb, żeby uczestnicy dotarli na miejsce nie później niż pomiędzy godzinami 7:00-9:00.
14) Strony zgodnie postanawiają, że odwóz uczestników z Dziennego Domu Pomocy do miejsca zamieszkania będzie następował od godziny 15:00-17:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu uczestników.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w Dziennym Domu Pomocy, a tym samym do rezygnacji z dowozu w danym dniu w sytuacji wystąpienia okoliczności wynikających z organizacji lub funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy. Informacja o rezygnacji z kursu w danym dniu zostanie przesłana do Wykonawcy na adres mailowy do godziny 20:00 dnia poprzedzającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena 60 pkt
Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu osobowego do miejsca
zamieszkania uczestnika na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój od chwili złożenia zlecenia 40 pkt
Razem 100 pkt
3. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + A
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu
osobowego do miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój od chwili złożenia zlecenia”
4. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena – C
1) Cena ( cena jednostkowa zł/km)- 60 pkt
C= (Najniższa cena jednostkowa / Cena jednostkowa badanej oferty) x 60 pkt
B. Kryterium „czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu osobowego do miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój od chwili złożenia zlecenia”- A- 40 pkt
40 pkt - do 7 minut
30 pkt - powyżej 7 minut do 12 minut
20 pkt - powyżej 12 minut do 20 minut
10 pkt - powyżej 20 i więcej minut
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów za kryterium cena i pozostałe kryteria wymienione w pkt.1
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów OLP.
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
6. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu osobowego do miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój od chwili złożenia zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w poniższym pkt 2. oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835, dalej „ustawa o wspieraniu Ukrainy”).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:,
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Wykonawca powinien posiadać:
- licencję na krajowy transport drogowy samochodem osobowym
lub
- licencję na krajowy transport drogowy pojazdem, który jest przeznaczony do przewozu, a który
ma powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
lub
licencję na krajowy transport drogowy taksówką
lub
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma pojazdami, posiadającymi aktualne badania
techniczne,
- Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii
właściwej dla pojazdu, który będą obsługiwać oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów i aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów
samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz osób, wykaz pojazdów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 i 8a do SWZ.

Ww. podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 ze. zm.), należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
5.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Podmiotowe środki dowodowe/przedmiotowe środki dowodowe/inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Załącznik nr 1- Formularz oferty
• Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• Załącznik nr 4- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
• Załącznik nr 5- Oświadczenie RODO
• Załącznik nr 6- Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
• Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Załącznik nr 8- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- podmiotowe środki dowodowe
• Załącznik nr 8a – Wykaz pojazdów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- podmiotowe środki dowodowe
• Załącznik nr 9- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty winno zostać dołączone odpowiednie pełnomocnictwo.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ).
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: • Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.gov.pl po przez przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę” lub wycofania oferty po przez przycisk „ Wycofaj ofertę” dostępny na e-Zamówienia . Sposób złożenia i wycofania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.