eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usł. nadzoru inwestorskiego nad zad: Wyk. robót budowlanych w formule zaproj. i wyb. w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu zwiększenia możliwości udzielenia świad. onkolog. w syt.kryzys.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usł. nadzoru inwestorskiego nad zad: Wyk. robót budowlanych w formule zaproj. i wyb. w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu zwiększenia możliwości udzielenia świad. onkolog. w syt.kryzys.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510022366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-228

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 539 87 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.olifirko@poliklinika.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usł. nadzoru inwestorskiego nad zad: Wyk. robót budowlanych w formule zaproj. i wyb. w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu zwiększenia możliwości udzielenia świad. onkolog. w syt.kryzys.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-264530b4-9405-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020go w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo- graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg. Do kompresji dokumentów elektronicznych stosuje się: zip. 7Z, .tar, .gz (.gzip). Wykonawca składa ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail, abi@poliklinika.net;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-63/09/23 pn.: „”.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710), dalej „Ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ-79/11/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełny tytuł postępowania: „Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego obejmującego czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
Wykonawca pełniąc obowiązki Inspektora Nadzoru w całym okresie realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych i jest odpowiedzialny za:
a) Odbiór dokumentacji projektowej od Wykonawcy robót budowlanych i jej merytoryczną weryfikację odnośnie zgodności z założeniami do Programu Użytkowo – Funkcjonalnego oraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
b) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 1, techniczną, Programem Użytkowo-Funkcjonalnym, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ewentualnym pozwoleniem/zgłoszeniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania.
c) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru/Koordynatora zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ i wzorze umowy, jak również zgodnie z postanowieniami pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy, oraz z umową na roboty budowlane i jej aneksami.
d) Prowadzenie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzających w szczególności prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp.
e) Kontrolę prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy oraz kontrolę prawidłowego przechowywania dokumentów.
f) Kontrolę przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z ww. przepisami,
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
- Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
- Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ
Informacja dotycząca dostępu do opisu inwestycji oraz dokumentacji postępowania na roboty budowlane znajduje się w Załączniku 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO PERSONELU WYKONAWCY – osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej o którym mowa w rozdziale 9.1 4) a) SWZ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 pzp zamawiający określa niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.).
Ponadto ww. osoba musi posiadać:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót branży konstrukcyjno-budowlanej;
Uwaga: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych pełnić będzie równocześnie funkcję Koordynatora pracy inspektorów nadzoru zgodnie z dyspozycją art. 27 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Koordynator nie może przekazać swoich uprawnień i obowiązków innym inspektorom nadzoru.

b) Inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które są wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.).
Ponadto ww. osoba musi posiadać:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży elektrycznej

c) Inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży teletechnicznej -
osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, które są wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.).
Ponadto ww. osoba musi posiadać:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży teletechnicznej

d) Inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń które są wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z póz. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65 ze zm.).
Ponadto ww. osoba musi posiadać:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży sanitarnej
e) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania - Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie:
a) art. 108 ust.1 pkt.3, tj. nie wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
b) art. 108 ust.1 pkt.4 , tj. nie orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
c) art. 108 ust.1 pkt.5, tj. nie zawarcia przez wykonawcę porozumienia z innymi wykonawcami mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust.1 pkt.6, tj. w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ.
3) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru - Załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp
Pełnomocnictwo - w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeśli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie wykonawca oraz każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedstawienia zamawiającemu umowy konsorcjum regulującej współpracę między nimi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w umowie
1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 może ulec zmianie na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, będzie polegać na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
3. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie od dnia opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 1. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.
4. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Pełen zakres możliwych zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : za pośrednictwem platformy zakupowej , na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych objętych Umową o roboty budowlane oraz usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia umowy na roboty budowlane to 28 marzec 2024 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony- zgodnie z umową.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach Umowy na roboty budowlane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.