eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Porąbka › SUKCESYWNE DOSTAW PALIW CIEKŁYCH I PŁYNU AdBLUE NA POTRZEBY GMINY PORĄBKAOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAW PALIW CIEKŁYCH I PŁYNU AdBLUE NA POTRZEBY GMINY PORĄBKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Porąbka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Porąbka

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-353

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.omasta@ug.porabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAW PALIW CIEKŁYCH I PŁYNU AdBLUE NA POTRZEBY GMINY PORĄBKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71ba12a0-93a9-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048899/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywne dostaw paliw ciekłych i dodatku do paliwa na potrzeby Gminy Porąbka w 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71ba12a0-93a9-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego anna.omasta@ug.porabka.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień, dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https:// ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail:ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10. 3)Dane
osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych,dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej następujących rodzajów paliw ciekłych:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - maksymalnie 8000 L
b) olej napędowy ON letni/zimowy - maksymalnie 17100 L
na potrzeby tankowania samochodów służbowych znajdujących się w zasobach Gminy Porąbka oraz pojazdów wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Porąbka, jak również do kosiarek, maszyn drogowych i innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu obiektów komunalnych należących do Gminy Porąbka.
Przedmiotem zamówienia jest także sukcesywny zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej płynu AdBlue - maksymalnie 60 L. Szczegóły zawarte zostały w SWZ nr ZP.271.1.22.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie rozszerzenia ilościowego, kwotowego lub czasowego dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania, o ilości mieszczące się w granicach 50% wartości maksymalnej zamówienia.
2) Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie rozszerzenia ilościowego przewidywanych wielkości dostaw w sytuacji, gdy zaistnieje realna potrzeba zakupu dodatkowych ilości paliw/środka AdBlue objętych zamówieniem w trakcie realizacji umowy.
3) Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie rozszerzenia wartościowego przewidywanych dostaw paliw i dodatku do paliw w sytuacji, gdy z uwagi na wzrost cen rynkowych paliw zaistnieje realna potrzeba zwiększenia maksymalnej kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia przyjmując ofertę wykonawcy.
4) Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Zamawiającego z wartościowego lub/i ilościowego rozszerzenia dostaw jest zabezpieczenie w budżecie Gminy Porąbka dodatkowych środków finansowych na rozszerzony ilościowo/kwotowo zakres dostaw (np.: nastąpi gwałtowny wzrost cen paliw czy też zostaną zakupione przez gminę dodatkowe środki transportu i z tego powodu kwota maksymalna wskazana w umowie na sfinansowanie zamówienia zostanie wyczerpana przed upływem przewidywanego terminu obowiązywania umowy, lub też zostanie zrealizowana wcześniej zakładana maksymalna ilość zakupionego paliwa).
5) Zamawiający dopuszcza także możliwość skorzystania w ramach prawa opcji z czasowego rozszerzenia dostaw stanowiących przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy w ciągu zakładanego okresu realizacji dostaw (czyli w okresie do 31.12.2024 r.) nie zostaną zrealizowane przez Zamawiającego przewidywane w umowie dostawy paliwa i środka AdBlue pod kątem „wartościowym”, czyli gdy na koniec 2024 r. powstaną oszczędności finansowe wynikające np. ze spadku cen paliw w trakcie przewidywanego okresu realizacji umowy lub nastąpi zakup mniejszej, a niżeli zakładano - ilości poszczególnych dostaw, które pozwolą na wygenerowanie oszczędności. Zamawiający zastrzega, że „opcja czasowa” będzie możliwa tylko w przypadku niewykorzystania „wartościowego” przewidywanej wielkości dostaw wynikających z umowy podstawowej, bez skorzystania z prawa opcji w zakresie rozszerzenia wartościowego.
6) Rozliczenie za dostawy paliw oraz płynu AdBlue realizowane w ramach prawa opcji, będą odbywać się w oparciu o zasady określone w Formularzu ofertowym wykonawcy na realizację zamówienia, czyli z uwzględnieniem udzielonych przez wykonawcę upustów od zakupionych litrów poszczególnych rodzajów dostaw.
7) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie wiązać się z koniecznością złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z przewidzianego w dokumentach postępowania prawa opcji (będzie to oświadczenie jednostronne niestanowiące zmiany umowy i niewymagające sporządzenia aneksu).
8) Zamawiający będzie mógł skorzystać z ilościowego/wartościowego rozszerzenia dostaw w ramach prawa opcji po zrealizowaniu ilościowym lub wartościowym dostaw objętych umową podstawową (po przekroczeniu wstępnie zakładanych ilości dostaw lub po wyczerpaniu kwoty maksymalnej przeznaczonej na sfinansowanie dostaw wskazanej w umowie), w terminie nie dłuższym niż do 31.12.2024 r.
9) Zamawiający będzie mógł skorzystać z rozszerzenia czasowego dostaw w ramach prawa opcji w przypadku wygenerowania na koniec 2024 r. oszczędności finansowych w terminie nie dłuższym niż do 31.03.2025 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) warunki z zakresu uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca biorący udział w postępowaniu spełni warunek z zakresu uprawnień jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
2) warunek z zakresu zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca biorący udział w postępowaniu spełni warunek jeżeli dysponuje co najmniej jedną stacją paliw ciekłych dostępną dla Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, czynną w godzinach co najmniej 7:00 – 19:00, zlokalizowaną w odległości nie dłuższej niż 20 km od siedziby Zamawiającego - licząc najkrótszą drogą publiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Dokumenty potwierdzające cenę paliwa i płynu AdBlue z poszczególnych dni sprzedaży paliw i płynu tj. od 28.11.2023 r. do 04.12.2023 r. np. dowód/dowody sprzedaży z danego dnia, z czytelną datą oraz ceną brutto obowiązującą w danym dniu za litr ON, PB 95 i AdBlue, w oparciu o które wykonawca dokonał kalkulacji ceny oferty.
UWAGA: Jeżeli wykonawca nie dysponuje na swojej stacji paliw dystrybutorem z płynem AdBlue – wówczas na potrzeby wyliczenia ceny oferty może przyjąć cenę 1L AdBlue wynikającą z ceny sprzedaży pojemnika z płynek AdBlue, jakim dysponuje wykonawca (np. opakowanie 10 litrowe – cenę brutto opakowania należy podzielić przez 10 i ustalić w ten sposób cenę 1L AdBlue, którą następnie wykonawca wskaże kalkulując cenę oferty). Dokumentem podmiotowym będzie wówczas dowód sprzedaży pojemnika z płynem AdBlue, którym dysponuje wykonawca we wskazanym przedziale czasowym. W przypadku, gdy w danym dniu na stacji wykonawcy nie dokonano sprzedaży płynu AdBlue dopuszczalne jest złożenie świadczenia wykonawcy w przedmiocie ceny sprzedaży 1 L AdBlue obowiązującej w dniu, w której nie dokonano żadnej transakcji sprzedaży (jako równoważny przedmiotowy środek dowodowy).
2) Wymagana forma: Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające cenę sprzedaży paliw i płynu AdBlue w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej.
3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy paliwa i płynu AdBlue zostały skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi przez zamawiającego w niniejszej SWZ.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (nie ma zastosowania art. 107 ust.2 Pzp). Dokumenty/oświadczenia zawierające cenę sprzedaż z konkretnych dni poprzedzających termin składania ofert, jako dokumenty które mają potwierdzać sposób obliczenia ceny stanowiącej kryterium oceny oferty nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Obligatoryjnie do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do oferty wykonawca załącza również fakultatywnie wówczas jeżeli wymagają tego okoliczności dotyczące wykonawcy:
1) pełnomocnictwo 2) wykaz rozwiązań równoważnych 3) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. UWAGA! na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należ traktować także przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zatem wszelkie zapisy wskazane w SWZ dotyczące wykonawców składających ofertę wspólną – odnoszą się także do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (dot. koncesji w zakresie obrotu paliwami) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z art.117 Pzp).
e) W przypadku, o którym mowa w pkt d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
f) Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) i art.109 ust.1 pkt 4 i 5 oraz 7-10 ustawy Pzp .
g) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do zmiany terminów realizowania dostaw wskazanych w SWZ w szczególności spowodowanych siła wyższą wymagającą wprowadzenie zmian. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: stan epidemii, zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi.
2. Do zmiany umowy może dojść także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy dostaw, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ.
3. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) dostaw/usług jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w stosunku do zakresu dostaw zadeklarowanych w ofercie.
4. Zmiana umowy może mieć miejsce w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wykonawcy wskazane w treści SWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na przepisów ustawy Pzp.
cdn.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cdn zmiany umowy:
5. Zmianę umowy przewiduje się także w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
4) zaistnieją okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu w dniu wszczęcia postępowania, a mają znaczący wpływ na realizację zadania.
6. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z faktem, że cena za dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę paliwa ciekłe jest ceną jednostkową zmienną, obliczaną na podstawie bieżącej ceny za 1 L danego paliwa ( PB-95, ON, AdBlue) obowiązującej na dystrybutorze stacji paliw Wykonawcy w dniu realizacji sprzedaży (pomniejszoną jedynie o wysokość stałego upustu (rabatu) wynikającego z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy), nie znajdą tym samym zastosowania przepisy ustawy o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dotyczące waloryzacji. Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zostają bowiem przez Wykonawcę uwzględniane w bieżącej cenie obowiązującej na jego stacji.
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności, poza przypadkami co do których niniejsza umowa stanowi inaczej (np. prawo opcji).
Uzasadnienie dla Kryterium: Z uwagi na ustalone standardy jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów stanowiących przedmiot zamówienia (czyli z uwagi na wskazanie wymagań jakościowych dla dostarczanych paliw ciekłych) Zamawiający jest uprawniony do zastosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% (art. 246 ust.2 Pzp).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.