eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rychliki › Zakup samochodu służbowego na potrzeby UGOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rychliki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rychliki 86

1.5.2.) Miejscowość: Rychliki

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-411

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 248 8155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rychliki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rychliki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9498c41c-7e35-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071312/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483697

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2710.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego samochodu osobowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu samochodu osobowego o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału wraz z wyposażeniem, zwanym dalej „samochodem” lub „pojazdem” zgodnie ze SWZ oraz załącznikami do SWZ.
3. Wszystkie wymagania określone w załączniku nr 8 do SWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
4. Zamawiający stawia określone poniżej - minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji przy czym, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okresy dłuższe niż wymagane, do umowy zostaną wpisane i będą obowiązywać okresy gwarancji zaoferowane przez Wykonawcę:
1) gwarancja mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
2) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące,
3) gwarancja na perforację elementów nadwozia - minimum 48 miesięcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wobec faktu, że przedmiotem zamówienia jest jeden kompletny pojazd, brak podziału zamówienia na części wynika ze względów oczywistych. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące dokumenty:
1) Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
1) Jeżeli w odniesieniu do wymienionych powyżej elementów opisu zamówienia, powstałyby u Wykonawcy jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego w tej kwestii oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia, uściślenia oraz informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SWZ.
2) Jeżeli w SWZ lub załącznikach do SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206043,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206043,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206043,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GBG GOŁĘBIEWSKI Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5922265005

7.3.3) Ulica: ul. Lubichowska 141

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206043,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.