eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bogusławskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatr.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42ad4dc4-9398-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061658/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji jest data ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał
wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za
pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail). W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z
miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
Ogólne zasady korzystania z Platformy: a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl lub poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl,
Wykonawca nieposiadający konta zakłada konto.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj
stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów:
a.Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pełnomocnictwo sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
b. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej za pośrednictwem Platformy.
Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające z § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452):
a. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; b. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci
elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; c. muszą umożliwiać prezentację treści w
postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b. Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego skompresowane dane. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@teatr.kalisz.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych– dalej: P.Z.P. .
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
2) Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3) Opis obiektów oraz czynności w ramach usługi ochrony (CPV- 79710000-4):
A. Budynek Główny Teatru przy pl. Bogusławskiego 1 w Kaliszu, o powierzchni użytkowej: 2650,09 m2, (realizacja usługi
całodobowo, we wszystkie dni tygodnia) – 8 784 godz.:
Zakres usług obejmuje :
• stałą bezpośrednią ochronę fizyczną budynku,
• obsługę centrali telefonicznej,
• obsługę central systemów sygnalizacji pożaru oraz DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegania),
• wydawanie i rejestr kluczy do poszczególnych pomieszczeń Zamawiającego oraz mieszkań gościnnych w Domu Aktora,
• prowadzenie książki raportów z dyżurów,
• legitymowanie osób postronnych wchodzących do budynku Teatru,
• inne czynności wskazane przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego a związane z bezpieczeństwem i
ochroną obiektów (np. obchód po spektaklu lub próbie w godzinach nocnych, otwieranie drzwi z widowni Dużej Sceny na
klatki schodowe w okresie grzewczym),
• dokonywanie obchodów budynku, a podczas obchodów nocnych kontrolowanie zamknięcia drzwi oraz wyłączanie
zbędnego oświetlenia,
• pilnowanie dostępu i porządku organizacyjnego na parkingu Teatru, w szczególności przestrzegania przez użytkowników
parkingu obowiązujących zasad parkowania ustalanych przez Teatr. Zgłaszanie naruszeń porządku i zasad parkowania do
Działu Administracji.
• Po zamknięciu drzwi wejściowych, w porze nocnej, wpuszczanie na tren Teatru, jedynie osób upoważnionych do
przebywania na terenie Teatru (tj. pracownicy posiadający zgodę Kierownictwa Teatru na pracę w nocy lub na przebywanie
w budynkach Teatru w porze nocnej).
• Stosowanie się do zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw porządkowych, zabezpieczenia ppoż. oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy na terenie Teatru.
B. Budynek Administracji Teatru, wejście przy ul. Częstochowskiej, o powierzchni użytkowej: 788 m2, w okresie od
01.01.2024 do 30.06.2024 oraz od 01.09.2024 do 31.12.2024 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 16.30 (9 godz), a
w okresie od 01.07.2024 do 31.08 2024 – od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.30 (7 godz), razem: 2180 godz.
Zakres usług obejmuje :
• stałą bezpośrednią ochronę fizyczną budynku,
• obsługę centrali telefonicznej,
• prowadzenie książki raportów z dyżurów,
• legitymowanie osób postronnych wchodzących do budynku Teatru,
• wydawanie i rejestr kluczy do poszczególnych pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się w budynku Teatru przy ul.
Częstochowskiej
• inne czynności wskazane przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, a związane z bezpieczeństwem i
ochroną obiektów
• dokonywanie obchodów budynku,
• stosowanie się do zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw porządkowych, zabezpieczenia ppoż. oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy na terenie Teatru.
C. Inne czynności wskazane przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, a związane z bezpieczeństwem i
ochroną obiektów.
D. Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych dyżurów pracowników ochrony
podczas premier, festiwalu Kaliskie Spotkania Teatralne oraz innych imprez w obiektach Teatru, a także w razie potrzeby w
okresie wakacyjnym: 100 godz. rozliczane według czasu trwania dyżuru

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych dyżurów pracowników ochrony
podczas premier, festiwalu Kaliskie Spotkania Teatralne oraz innych imprez w obiektach Teatru, a także w razie potrzeby w
okresie wakacyjnym: 100 godz. rozliczane według czasu trwania dyżuru

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena- 60%
Czas reakcji grupy interwencyjnej- 40%
Do obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:
W = C+ T
W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach
C – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Czas reakcji grupy interwencyjnej”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, a dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U.2021r.1995 t.j. ze z.m.) ważną w dniu składania ofert;
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości dla każdej umowy przekraczającej lub równej 250 000,00 zł brutto (załącznik nr 2d). Wykazane usługi muszą być wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2b do SWZ);

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia w załączniku nr 2c do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2a do SWZ);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w szczególności do: podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę), o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu w załączniku nr 2d do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Kserokopii aktualnej na dzień upływu terminu składania ofert koncesji na usługę ochrony zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w szczególności do: podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę), o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
-W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w 8.1. ppkt 2) i 3) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
-Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w 8.1. ppkt 2) i 3) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy, a także sposób ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 3 do SWZ- Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 13:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.