eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491971074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orkana 49

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d38b3b7-8ab3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048806/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawy pieczywa, makaronów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d38b3b7-8ab3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e- Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dok. elektronicznych lub dokumentów będących kopią elektr. treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. P RM z dnia 30.12.20r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektr. w post. udzielenie zam.publ. lub konkursie. Dok. elektroniczne sporządza się w formatach danych określonych w rozp. RM z 12.04.2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publ. i wymiany informacji w postaci elektr. oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako zał. Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dok.inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozp. sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach rozp. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publ. i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako zał.),lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektr. Komunikacja w post. (z wył. składania ofert –sposób złożenia oferty opisany jest w rozdziale 13 SWZ oraz 10.17), odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dost. w zakładce „Formularze” oraz za pośrednictwem poczty elektr. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szcz.przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie zał. do przesłanej wiadomości. W przypadku zał., które zgodnie z PZP lub rozp. Prezesa RM z 30.12.20r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektr. w post. opatrzone kwalifikowanym podpisem mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w post. z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” do zadawania pytań wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie. Max. rozmiar plików 150 MB. Jeżeli przekazywane dok. zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przekazuje się je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" Minim. wymagania techniczne dot. sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz inf. dot. specyfikacji połączenia określa §12 Regulamin Platformy. Potrzebny jest Komputer PC (parametry minim.Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS10.10, Ubuntu 14.04, zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo Tablet/ Telefon: (parametry min.4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowa. Dla skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies; Spec. połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Pozostałe wymagania zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PEiR (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
kwrobel@kwp-kanceleraia.pl lub telefonicznie (+48) 603 387 378. Inspektorem IOD jest P. Klaudia Wróbel Polaczkiewicz. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1lit.c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zam. publ. oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zam.i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zam. publ. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w spr.zam.publ. W przypadku zawarcia umowy w spr. zam. publ., dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe, ma prawo -dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zam. publ. -do sprostowana swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników -do żądania od Zamawiającego jako administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.31.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chleb baltonowski 0,65 kg:18000 szt,Chleb skandynawski 0,5 kg: 5830 szt, Chleb żytni 1 kg: 280 szt,Bułka delikatesowa 0,05 kg: 15500szt, Bułka graham: 100 szt, Bułka zwykła 0,1 kg:820 szt, Chleb razowy wieloziarnisty 0,5 kg: 14000 szt, Bułka tarta : 1100 kg, Drożdże : 60 kg,Babka piaskowa:190 kg , Piernik przekładany: 110 kg , Bagietki 0,35 - 0,40 kg: 140 szt
Pączki z nadzieniem/drożdzówki: 880 szt,Maka pszenna "500": 4000 kg.
szczegóły zamówienia w zał.nr 3.1. do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612100-2 - Mąka pszenna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-21 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość (brutto) minimalnej dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość produktów

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad.2- Makarony 2 i 5– jajeczne - CPV 15.85.11.00-9
Makaron 2-jajeczny : 20 kg., makaron 5-jajeczny : 2900 kg.
szczegóły zamówienia w zał.nr 3.2.do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-21 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość (brutto) minimalnej dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość produktów

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek będzie spełniony jeżeli prowadzona działalność, sprzedawane towary, oraz warunki dostaw, będą spełniać wymogi Polskich Norm , zasad GMP/GHP ( Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna ), systemu HACCP, i posiadać dopuszczenie do stosowania w obrocie na terenie kraju, oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 poz. 1541).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z uwagi na możliwe zmiany w zakresie działalności leczniczej i uzdrowiskowej związane ze stanem wojny na Ukrainie, wykonanie umowy uzależnione będzie od ilości osób przebywających na leczeniu/wypoczynku / zakwaterowaniu w obiektach „Uzdrowisko- Rabka” S.A.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia w części dotyczącej stawki podatku VAT, w zależności jaka stawka VAT będzie obowiązywać w czasie trwania umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 08:10

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.