eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812734021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 163

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-165

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szczecin.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczecin.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38aa2faf-8f7f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38aa2faf-8f7f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
4.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
4.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, 71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza 163 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szczecin.sa.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanego w trybie wynikającym z ustawy PZP oraz w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Sądem Apelacyjnym w Szczecinie oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Procedura prowadzona na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w przepisach krajowych lub unijnych odnoszących się do zamówień publicznych, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych; po wybraniu Wykonawcy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj.: ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; potrzeba posiadania stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia przez tę osobę czynności w ramach wykonywania umowy, takich, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Informacja
o odbiorcach danych osobowych Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-75 ustawy PZP oraz: podmioty zapewniające na rzecz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obsługę techniczną i organizacyjną, np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, itp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd RODO:
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Uprawnienia z art. 15
-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe, ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych – w celu realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych.
Prawo
do wniesienia skargi Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub www.uodo.gov.pl, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Ograniczenie stosowania Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe nie przysługuje prawo do:
- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja
o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Informacje
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych od państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przetwarzane jedynie przez upoważnione do tego osoby.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PAI 2701/11/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w formie sprzedaży), agregatu prądotwórczego
z rozruchem automatycznym i układem SZR do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 i 3a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1.1. Cena oferty brutto (C) – waga kryterium 80 %
W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 80 pkt. Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą: zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena) maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową, tj. 60. Każdej następnej wartości zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

najniższa cena ofertowa brutto
C = ----------------------------------------- x100 x 80%
cena oferty badanej brutto

1.2. Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia (K) - waga kryterium 20%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia”(K):

punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

a)jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100 zł – otrzyma 0 pkt;
b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 250 zł – otrzyma 10 pkt;
c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł – otrzyma 20 pkt.

Minimalna kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynosi 100 zł.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 pkt.

UWAGA: W przypadku braku dokonania wyboru przez Wykonawcę wysokości kary umownej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalną karę umowną
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

Podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden procent (%)=jeden punkt wagowy.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
Lp = C + K

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia (K)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy kreślone w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych tj.: karty technicznej urządzenia i/lub specyfikacji technicznej urządzenia. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą; Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie składają oni wspólnie ww. dokumenty;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty technicznej urządzenia i/lub specyfikacji technicznej urządzenia. Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowo-cenowy, według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SWZ;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie za¬mówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną).
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);Przedmiotowe środki dowodowe: Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie składają oni wspólnie ww. dokumenty;Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w SWZ, w Rozdziale XVII;Interaktywny formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia (zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”), pomocniczo w celu zaciągnięcia informacji do systemu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.Szczegóły dotyczące
sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym
ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie wynagrodzenia, zmianie terminu dostawy.
Zmiana wynagrodzenia i/lub przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana urzędowej stawki należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT;
2) nastąpi zaniechanie wykonania części przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności nie leżące po stronie Wykonawcy;
3) nastąpi zmiana przedmiotu dostawy w stosunku do zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem, że zmiana przedmiotu dostawy nastąpi na skutek wstrzymania dostaw urządzenia, komponentów urządzenia lub materiałów
z których jest ono wykonane, trudności w dostępie do urządzeń lub trudności
w realizacji usług transportowych, które uniemożliwiają wykonanie umowy
w terminie oraz dodatkowo, że zaoferowane urządzenie zastępcze będzie posiadało parametry techniczne nie gorsze niż urządzenie zaoferowane w ofercie Wykonawcy.
Zmiana terminu dostawy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
w przypadku:
1) niezapewnienia przez Zamawiającego dostępności miejsc dostawy zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, o którym to obowiązku mowa w § 5 ust 1 pkt 1 umowy;
2) wystąpienia obiektywnej przeszkody, niezawinionej przez Wykonawcę, uniemożliwiającej dostawę przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) wystąpienia konieczności uzyskania zgód i lub pozwoleń, które nie były przewidziane przez Zamawiającego w chwili zawierania umowy;
Zmiany, o których mowa powyżej zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https:// ezamowienia. gov.pl i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty
składa się z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) Wymagany termin realizacji dostawy i przekazania do eksploatacji urządzenia 7 dni kalendarzowych, jednak nie później niż do dnia 27.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.