eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Staw › Przebudowa dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Bema, ul. Zwycięstwa, ul. Wiejska) w Nowym Stawie w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Bema, ul. Zwycięstwa, ul. Wiejska) w Nowym Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY STAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Józefa Bema 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Staw

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552715100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Bema, ul. Zwycięstwa, ul. Wiejska) w Nowym Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2c0c49-9384-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011282/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J.Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowystaw/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowystaw/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej OPEN NEXUS, która dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/ (strona logowania: https://platformazakupowa.pl/register/). Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe informacje zawarte w rozdz. VIII IDW.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowystaw/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem danych jest Urząd Miejski w Nowym Stawie reprezentowany przez Burmistrza Nowego Stawu, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerami tel. +48 55 271 51 00, +48 55 271 51 10, +48 55 271 51 20, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@nowystaw.pl.
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących
w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowystaw.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.27.2023 pn.”Przebudowa dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Bema, ul. Zwycięstwa, ul. Wiejska) w Nowym Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj”. Podstawą prawną ich przetwarzania są w szczególności przepisy:
a)Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „Ustawa Pzp”,
b)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c)Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
d)Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne akty prawne regulujące zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, upoważnione z mocy prawa podmioty, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, a także osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Pozostałe informacje zawarto w rozdziale XX Instrukcji dla Wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Nowym Stawie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. Część I został podzielony na 3 etapy.
Etap I: sporządzenie wstępnej koncepcji projektowej przebudowa ulicy Zwycięstwa w Nowym Stawie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego; przedłożenie koncepcji Zamawiającemu w celu akceptacji oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego;
Etap II: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego wraz z przedmiarami, kosztorysami robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy Zwycięstwa w Nowym Stawie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
Etap III: wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w zakresie obejmującym:
- realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
- zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzją pozwolenia na budowę, udziału odpowiedniej kadry, w tym kierownika budowy/robót i innych w razie potrzeby,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Bankowej i części południowej ulicy Bema w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Część II został podzielony na 3 etapy.
Etap I: sporządzenie wstępnej koncepcji projektowej przebudowy ulicy Bankowej i części południowej ulicy Bema w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą; przedłożenie koncepcji Zamawiającemu w celu akceptacji oraz uzyskanie akceptacji;
Etap II: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego wraz z przedmiarami, kosztorysami robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy Bankowej i części południowej ulicy Bema w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
Etap III: wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w zakresie obejmującym:
- realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
- zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzją pozwolenia na budowę, udziału odpowiedniej kadry, w tym kierownika budowy/robót i innych w razie potrzeby,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Część III został podzielony na 3 etapy.
Etap I: sporządzenie wstępnej koncepcji projektowej przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą; przedłożenie koncepcji Zamawiającemu w celu akceptacji oraz uzyskanie akceptacji;
Etap II: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego wraz z przedmiarami, kosztorysami robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
Etap III: wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w zakresie obejmującym:
- realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
- zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzją pozwolenia na budowę, udziału odpowiedniej kadry, w tym kierownika budowy/robót i innych w razie potrzeby,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
3.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1)dla części 1 zamówienia 5.000 zł;
2)dla części 2 zamówienia 15.000 zł;
3)dla części 3 zamówienia 20.000 zł.
W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części.
Wymagania dotyczące wadium znajdują się w rozdziale IX IDW.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być sporządzone w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII IDW pkt 1 ppkt 1.2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.
5.Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przedłożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w projekcie umowy.
3. Do zawartej umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 454 i 455 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Tom III do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowystaw/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zaproszonych zostanie nie więcej niż 3 Wykonawców, których oferty uzyskają najwyższą punktację przy zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert wskazanych w rozdziale XIV IDW.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr 108/G/RFRD/2024 z dnia 24 listopada 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Nowy Staw.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.