eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › "Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku"Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385101903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartłomieja Kopera 1

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzm@oswiata.e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzmswidnik.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.j.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122802365

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Konrada Wallenroda

1.11.4.) Miejscowość: Lublin

1.11.5.) Kod pocztowy: 20-037

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kancelaria-fk.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://kancelaria-fk.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6079215b-9372-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6079215b-9372-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem
składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku
2)inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Świdniku jest Anna Winnicka, e-mail: iod.j@e-swidnik.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwana dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oraz rozładunek różnych produktów spożywczych według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego z określeniem ilości i rodzaju towaru oraz ze wskazaniem terminu i godziny realizacji do budynku Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera 1, 21-040 Świdnik.
Zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania zostało podzielone na trzy odrębne części:
2.1. Część 1- NABIAŁ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15530000-2 - Masło

15511000-3 - Mleko

15512000-0 - Śmietana

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oraz rozładunek różnych produktów spożywczych według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego z określeniem ilości i rodzaju towaru oraz ze wskazaniem terminu i godziny realizacji do budynku Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera 1, 21-040 Świdnik.
Zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania zostało podzielone na trzy odrębne części:
2.2. Część 2- WARZYWA I OWOCE- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oraz rozładunek różnych produktów spożywczych według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego z określeniem ilości i rodzaju towaru oraz ze wskazaniem terminu i godziny realizacji do budynku Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera 1, 21-040 Świdnik.
Zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania zostało podzielone na trzy odrębne części:
2.3. Część 3- RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (wypełniony w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę)- oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) Kalkulację ceny ofertowej (formularz cenowy) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1C do SWZ (odrębnego dla każdej z 3 części zamówienia). Do formularza ofertowego dołączyć należy odpowiednie formularze cenowe- stanowiące odpowiednie załączniki 1A-1C do SWZ (wypełnione w zależności od części, na którą Wykonawca będzie składał ofertę).
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
6) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia
pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w formie określonej w Rozdziale XI ust. 6 pkt 4 SWZ.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
6) składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie
należy złożyć wg wymogów określonych w załączniku nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 Pzp oraz w przypadku:
1)zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu Umowy w ten sposób, że powodują wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym, niecelowym, nieekonomicznym lub niezgodnym z wymaganiami, przy czym zmiana ta polegać ma na dostosowaniu Umowy do przepisów prawa,
2)zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego – zmiana nie wymaga aneksu do umowy,
3)w razie wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, istnieje możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego – zmiana nie wymaga aneksu do umowy,
4)w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny,
5)dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w zakresie dostaw dodatkowego asortymentu, którego nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stała się ona niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia żywienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, a bez ich zlecenia realizacja celu Umowy była niemożliwa lub utrudniona,
6)w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
w zakresie zmiany cen towarów w przypadku zmiany powyżej 3% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje są zawarte w załączniku nr 5 do SWZ- Projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: 1) wykonawcę wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którymmowa w art. 1 pkt 3. 5. Wykluczenie następuje na okres trwania
okoliczności określonych w ust. 4. 6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 4, zamawiający odrzuca
ofertę takiego wykonawcy. 7. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 4 jest wykonywana
zgodnie z art. 596 ustawy. 8. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 9.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.10. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 9, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości
do 20 000 000 zł. 11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.