eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku."Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych
skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004700786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sadowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446832885

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops-radomsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych
skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e88934fc-9365-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037307/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e88934fc-9365-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): podany w Rozdziale 1 SWZ.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
• Dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformie e-Zamówienia
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
• Poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mops-radomsko.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu Infolinia Platformy e-Zamówienia – 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowo określa Rozdział 25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NK.2510.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1139180 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.Pod pojęciem „osoby bezdomnej” rozumie się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania
3.2 Wykonawcą może być podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
3.3 Wykonawca świadczący opisany przedmiot zamówienia zobowiązany jest do:
a) prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez MOPS w Radomsku, w tym list obecności,
b) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osoby bezdomnej, u której występuje problem uzależnienia, do podjęcia terapii odwykowej,
c) pomocy w realizacji kontraktu socjalnego, współdziałania w procesie jego tworzenia,
d) przedstawienia comiesięcznego, imiennego wykazu osób objętych pomocą w formie schronienia (z podziałem na schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) wraz z datami ich pobytu w placówce bez uwzględnienia okresu pobytu w ramach interwencji,
e) zapewnienia pomieszczenia izolacyjnego wraz ze wszystkimi wymogami sanitarnymi (w placówce lub poza nią) dla osób podejrzanych o zakażenie i zakażonych lub miejsca, w którym osobę podejrzaną o zakażenie lub zakażoną można odosobnić,
f) stosowania procedury dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcie osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcji postępowania w sytuacjach podejrzenia u osoby bezdomnej zarażonej wirusem SARS-CoV-2 opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
g) poinformowania Zamawiającego o wydaleniu bezdomnego z placówki oraz
o dobrowolnym opuszczeniu placówki przez bezdomnego w terminie 2 dni od wydarzenia, na adres e-mail: bezdomnosc@mops-radomsko.pl ( lub pod numerem telefonu 44/683-28-85 wew. 26, a także informowania o innych kwestiach dotyczących bezdomnego (np. zmianie sytuacji finansowej, zawodowej lub zdrowotnej), a mających wpływ na wydaną decyzję o udzieleniu schronienia.
3.4 W ramach Części I zamówienia prognozowana średnia dzienna liczba skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych wynosić będzie:
Miesiąc Planowana liczba osób bezdomnych Osobodni
Styczeń 45 1 395
Luty 43 1 247
Marzec 43 1 333
Kwiecień 43 1 290
Maj 41 1 271
Czerwiec 41 1 230
Lipiec 41 1 271
Sierpień 41 1 271
Wrzesień 43 1 290
Październik 43 1 333
Listopad 44 1 320
Grudzień 44 1 364
SUMA 15 615

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić średnio dziennie w ciągu roku do 50 miejsc osobom bezdomnym, jednak w wyjątkowych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić 55 miejsc dziennie.
3.5 Rozliczenie usług w formie schronienia następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, noty księgowej lub rachunku z załączonym rozliczeniem
w postaci zestawienia ilości osób i dni przebywania w placówce.
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od ilości wydanych skierowań dla osób bezdomnych oraz dni ich przebywania w placówce.
3.6 Zapłata nastąpi po sprawdzeniu wykonania usługi na konto Wykonawcy w terminie wskazanym prze Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ od daty dostarczenia faktury, noty księgowej lub rachunku.
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych przez Wykonawcę usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w przepisach prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
3.8 Kontrolę, o której mowa w pkt 3.7 wykonują upoważnieni do tego pracownicy Zamawiającego. Kontrola ta obejmuje w szczególności:
a. kontrolę dokumentacji osób skierowanych przez Zamawiającego do schroniskach, w tym list obecności
b. kontrolę warunków socjalno-bytowych, w których przebywają osoby skierowane do schroniskach przez Zamawiającego
c. kontrolę prowadzonej pracy socjalnej na rzecz wychodzenia z bezdomności
d. kontrolę zakresu wykonywanych czynności w zakresie usług świadczonych dla osób bezdomnych
e. kontrolę wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.3 SWZ.
3.9 Każdorazowe zakwalifikowanie i umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku z usługami opiekuńczymi, odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska - indywidualnej decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Decyzja administracyjna wydana zostanie w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 poz. 735.)
3.10 Osoby bezdomne z terenu Miasta Radomska będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVI/275/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie: ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Uchwałą XXXVII/388/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2021r. zmieniającą uchwałą w sprawie: ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kwota odpłatności oraz rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, na który osoby przebywające w schronisku zobowiązane będą dokonywać określonej wpłaty, wynikać będą z decyzji administracyjnej.
Na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu pisemny wykaz placówek wraz z adresami, na terenie których przebywać będą skierowani przez Zamawiającego bezdomni.

4.2.5.) Wartość części: 780750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów w ramach Części I i II:
Cena – 60 pkt
Termin płatności – 40 pkt
18.2 Sposób oceniania ofert:
1) kryterium „cena” w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 60%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2) w kryterium „Termin płatności” Zamawiający przyznał wagę 40 pkt odpowiadającej 40% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium termin płatności) otrzyma oferta przedstawiająca najdłuższy termin płatności faktury. Ocena ofert dokonana zostanie według następującej punktacji:
• termin płatności – od 30 dni i więcej od dnia wystawienia faktury – 40 pkt.;
• termin płatności – od 15 dni do 29 dni od dnia wystawienia faktury – 10 pkt.;
• termin płatności – do 14 dni (włącznie) od dnia wystawienia faktury – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.2 Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz
z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji ale nie wymagają usług w zakresie wzmożonej opieki medycznej, świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w okresie od dnia 01 stycznie 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Pod pojęciem „osoby bezdomnej” rozumie się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania
3.2 Wykonawcą może być podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
3.3 Wykonawca świadczący opisany przedmiot zamówienia zobowiązany jest do:
a) prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez MOPS w Radomsku, w tym list obecności,
b) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osoby bezdomnej, u której występuje problem uzależnienia, do podjęcia terapii odwykowej,
c) pomocy w realizacji kontraktu socjalnego, współdziałania w procesie jego tworzenia,
d) przedstawienia comiesięcznego, imiennego wykazu osób objętych pomocą w formie schronienia (z podziałem na schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) wraz z datami ich pobytu w placówce bez uwzględnienia okresu pobytu w ramach interwencji,
e) zapewnienia pomieszczenia izolacyjnego wraz ze wszystkimi wymogami sanitarnymi (w placówce lub poza nią) dla osób podejrzanych o zakażenie i zakażonych lub miejsca, w którym osobę podejrzaną o zakażenie lub zakażoną można odosobnić,
f) stosowania procedury dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcie osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcji postępowania w sytuacjach podejrzenia u osoby bezdomnej zarażonej wirusem SARS-CoV-2 opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
g) poinformowania Zamawiającego o wydaleniu bezdomnego z placówki oraz
o dobrowolnym opuszczeniu placówki przez bezdomnego w terminie 2 dni od wydarzenia, na adres e-mail: bezdomnosc@mops-radomsko.pl ( lub pod numerem telefonu 44/683-28-85 wew. 26, a także informowania o innych kwestiach dotyczących bezdomnego (np. zmianie sytuacji finansowej, zawodowej lub zdrowotnej), a mających wpływ na wydaną decyzję o udzieleniu schronienia.
W ramach Części II zamówienia prognozowana średnia dzienna liczba skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosić będzie:

Miesiąc Planowana liczba osób bezdomnych Osobodni
Styczeń 10 310
Luty 10 290
Marzec 10 310
Kwiecień 10 300
Maj 10 310
Czerwiec 10 300
Lipiec 10 310
Sierpień 10 310
Wrzesień 10 300
Październik 10 310
Listopad 10 300
Grudzień 10 310
SUMA 3 660

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić średnio dziennie w ciągu roku do 10 miejsc osobom bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić 15 miejsc dziennie.
3.5 Rozliczenie usług w formie schronienia następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, noty księgowej lub rachunku z załączonym rozliczeniem
w postaci zestawienia ilości osób i dni przebywania w placówce.
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od ilości wydanych skierowań dla osób bezdomnych oraz dni ich przebywania w placówce.
3.6 Zapłata nastąpi po sprawdzeniu wykonania usługi na konto Wykonawcy w terminie wskazanym prze Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ od daty dostarczenia faktury, noty księgowej lub rachunku.
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych przez Wykonawcę usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w przepisach prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
3.8 Kontrolę, o której mowa w pkt 3.7 wykonują upoważnieni do tego pracownicy Zamawiającego. Kontrola ta obejmuje w szczególności:
a. kontrolę dokumentacji osób skierowanych przez Zamawiającego do schroniskach, w tym list obecności
b. kontrolę warunków socjalno-bytowych, w których przebywają osoby skierowane do schroniskach przez Zamawiającego
c. kontrolę prowadzonej pracy socjalnej na rzecz wychodzenia z bezdomności
d. kontrolę zakresu wykonywanych czynności w zakresie usług świadczonych dla osób bezdomnych
e. kontrolę wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.3 SWZ.
3.9 Każdorazowe zakwalifikowanie i umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku z usługami opiekuńczymi, odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska - indywidualnej decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Decyzja administracyjna wydana zostanie w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 poz. 735.)
3.10 Osoby bezdomne z terenu Miasta Radomska będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVI/275/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie: ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Uchwałą XXXVII/388/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2021r. zmieniającą uchwałą w sprawie: ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kwota odpłatności oraz rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, na który osoby przebywające w schronisku zobowiązane będą dokonywać określonej wpłaty, wynikać będą z decyzji administracyjnej.
Na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu pisemny wykaz placówek wraz z adresami, na terenie których przebywać będą skierowani przez Zamawiającego bezdomni.

4.2.5.) Wartość części: 358680,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów w ramach Części I i II:
Cena – 60 pkt
Termin płatności – 40 pkt
18.2 Sposób oceniania ofert:
1) kryterium „cena” w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 60%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2) w kryterium „Termin płatności” Zamawiający przyznał wagę 40 pkt odpowiadającej 40% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium termin płatności) otrzyma oferta przedstawiająca najdłuższy termin płatności faktury. Ocena ofert dokonana zostanie według następującej punktacji:
• termin płatności – od 30 dni i więcej od dnia wystawienia faktury – 40 pkt.;
• termin płatności – od 15 dni do 29 dni od dnia wystawienia faktury – 10 pkt.;
• termin płatności – do 14 dni (włącznie) od dnia wystawienia faktury – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wymagane jest posiadanie doświadczenia tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług zapewnienia schronienia osobom bezdomnym o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto oraz załączy dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
– z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w pkt 10.3.1. ppkt 1) podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SWZ,

Uwaga : Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez Wykonawcę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty,
3) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty,
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1 ppkt 2 i 3 SWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) – składa każdy z Wykonawców - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.1.6 SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SWZ,

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych podmiotów.

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 6 do SWZ.
W/w zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8) pełnomocnictwo/-a -do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1 Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.1.1 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8.1.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz oświadczenia dotyczące spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8.1.3 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8.1.4 Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.1.5 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
8.1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 3 do SWZ.
8.1.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
8.1.8 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
8.1.9 Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8.1.10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
8.2 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.3 Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do niniejszej SIWZ.
21.2 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego dodatek do niniejszej SWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
21.3 Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zamiany zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie E-Zamówienia: podany w Rozdziale 1 SWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. S

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.