eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wijewo › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie WijewoOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIJEWO

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA WIJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 1

1.5.2.) Miejscowość: Wijewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-150

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655494085

1.5.8.) Numer faksu: 655494755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wijewo@wijewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wijewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wijewo/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef69ee0f-48a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063960/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378676

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR 271.1.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6971109,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest pod nazwą.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”, które obejmuje w szczególności:
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, zadanie inwestycyjne będące przedmiot zamówienia zakłada się do realizacji według następujących podstawowych etapów (stanowiących jedno zamówienie nie dzielone na części):
- etap I – projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z kosztorysem inwestorskim i z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na jej budowę, a także wybudowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Radomyśl oraz Wijewo (szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ),
- etap II – projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie i przebudowę sieci wodociągowej wraz
z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem stosowanych decyzji zezwalających na jej wykonanie
a także przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Radomyśl oraz wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową zlokalizowane w miejscowości Radomyśl (szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ)
- etap III- projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kosztorysem inwestorskim i z uzyskaniem stosowanych decyzji zezwalających na jego budowę oraz wybudowanie podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na cele inne niż rolnicze w miejscowości Potrzebowo, Wijewo oraz Zaborówiec.
(szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ)
- etap IV - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów budowlanych , technicznych/wykonawczych według zakresów wskazanych w etapie I, etapie II, etapie III obejmujących w szczególności budowę sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga w szczególności zaprojektowania i wykonania następujących elementów określonych w PFU – zał. nr 8 do SWZ):
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym o długości ok. 4,535 km,
- budowę sieci wodociągowej o długości ok. 0,640 km oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 1,090,00 km,
- wybudowanie 3 podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na cele inne niż rolnicze o łącznej pojemności 505,54 m3
- wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w system monitoringu pracy pomp tłocznych na sieci wodociągowej.
Zakres ogólny dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
- wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego- badania geotechniczne,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu budowy i przebudowy obiektów budowlanych (koncepcji),
- sporządzanie projektów budowlanych, projektów technicznych/wykonawczych (zgodnie z założeniami z PFU) – komplet map do celów projektowych przekazany zostanie przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
- dokonanie zgłoszenia budowy organowi architektoniczno-budowalnemu lub/i uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub/i pozwolenia na użytkowanie dla robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie sieci wodociągowej, a także budowie podziemnego zbiornika retencyjnego,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji środowiskowych , uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków, a także innych decyzji i uzgodnień wymaganych dla przedmiotowej inwestycji,
- sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wymienionych niżej prac,
- zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz autorskiego,
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonawczych dla zaprojektowanych prac,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na wykonanie robót z kompletem wymaganych uzgodnień, (jeżeli dotyczy),
- opracowanie harmonogramu realizacji prac.
UWAGA:
Zamawiający dysponuje już mapami do celów projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnych, budowy podziemnych zbiorników retencyjnych, budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Mapy do celów projektowych w wersji papierowej, formacie dwg i pdf zostaną przekazane do dyspozycji wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo” (nieodpłatne przekazanie kompletu map do celów projektowych nastąpi w dniu podpisania umowy).

Zakres ogólny robót obejmuje w szczególności:
- budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Radomyśl oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 305 ( w tym budowę kanału tłocznego DN 110 mm PEHD o łącznej długości ok. L-2,885 km, budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. L=1,650 km, budowę przepompowni ścieków sanitarnych – 1 szt., budowę przyłącza energetycznego do przepompowni, budowę ok. 53 szt. odcinków sieci kanalizacyjnej DN 160 PVC [zwanych dalej sięgaczami] zakończonych studnią kanalizacyjną na terenie działki drogowej. Sięgacze przewiduje się do wszystkich posesji w miejscowości Radomyśl. Budowa odgałęzień kanalizacyjnych obejmuje odcinek od kolektora sanitarnego do granic prywatnych posesji [ostateczna ilość odgałęzień kanalizacyjnych wynikać będzie z rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu o aktualne podziały geodezyjne nieruchomości poprzedzonych wizją w terenie], przebudowa urządzeń kolidujących,
w tym m.in. kabla energetycznego, przyłącza wodociągowego.
- budowę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej 305 ( w tym budowa wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L=640 m, zainstalowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż., przebudowa urządzeń kolidujących, w tym m.in. kabla energetycznego, przyłącza wodociągowego),
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. L=1,090 km (w tym wymianę odcinka sieci wodociągowej na nowy rurociąg DN 110 PEHD, zainstalowanie na istniejącej sieci wodociągowej dodatkowych hydrantów ppoż., wywóz i utylizację zdemontowanych elementów sieci wodociągowej),
- wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w miejscowości Radomyśl
w zakresie montażu i monitoringu pracy pomp tłocznych podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej,
- budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na cele inne niż rolnicze (w tym zbiornik podziemny o pojemności 204,10 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm i długości 65 m obręb Wijewo, zbiornik podziemny
o pojemności 200,96 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm i długości 64 m, obręb Zaborówiec, zbiornik podziemny o pojemności 100,48 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm
i długości 32 m, obrąb Potrzebowo),
Podane powyżej długości sieci, ilości odcinków sieci do dróg/granic posesji i ilość pompowni są przybliżone, wynikające z koncepcji skanalizowania i zwodociągowania. Ostateczna długość sieci, ilość pompowni i odcinków sieci do dróg/granic posesji wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora/Inżyniera Kontraktu. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie działek, do granic których należy wybudować odgałęzienia kanalizacyjne. Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilości pompowni i odcinków sieci do dróg/granic posesji w stosunku do podanych w PFU nie będą stanowiły podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace związane z przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie dane należy zapisać i przekazać na nośniku elektronicznym np. na płycie CD/DVD.
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie,
2) uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3) zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
5) uzyskanie dokumentów/pozwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytkowania
6) Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia nadzoru inwestorskiego również
w przypadku gdy w świetle obowiązujących przepisów nie jest to obligatoryjne w sytuacji gdy Zamawiający uzna to za celowe dla danej inwestycji.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wskazania co do właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5677000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16459552,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5677000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-AN Sp. Zo. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6681967484

7.3.3) Ulica: ul. Piekarska 5/4

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5677000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-11-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.