eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wijewo › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIJEWO

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA WIJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 1

1.5.2.) Miejscowość: Wijewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-150

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655494085

1.5.8.) Numer faksu: 655494755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wijewo@wijewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wijewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef69ee0f-48a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063960/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wijewo/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wijewo/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot.
korespondencji elektronicznej zostały ujęte w rozdziale XV i XVI SWZ nr RR.271.1.7.2023.
Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu Zamawiający w niniejszym punkcie nie ma możliwości opisania
wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150
Wijewo.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@wijewo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku
pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa
lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR 271.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest pod nazwą.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”, które obejmuje w szczególności:
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, zadanie inwestycyjne będące przedmiot zamówienia zakłada się do realizacji według następujących podstawowych etapów (stanowiących jedno zamówienie nie dzielone na części):
- etap I – projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z kosztorysem inwestorskim i z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na jej budowę, a także wybudowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Radomyśl oraz Wijewo (szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ),
- etap II – projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie i przebudowę sieci wodociągowej wraz
z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem stosowanych decyzji zezwalających na jej wykonanie
a także przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Radomyśl oraz wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową zlokalizowane w miejscowości Radomyśl (szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ)
- etap III- projekt dokumentacji umożliwiającej wykonanie podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kosztorysem inwestorskim i z uzyskaniem stosowanych decyzji zezwalających na jego budowę oraz wybudowanie podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na cele inne niż rolnicze w miejscowości Potrzebowo, Wijewo oraz Zaborówiec.
(szczegółowe założenia do wykonania dokumentacji projektowej zawarte zostały w PFU – zał. nr 8 do SWZ)
- etap IV - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów budowlanych , technicznych/wykonawczych według zakresów wskazanych w etapie I, etapie II, etapie III obejmujących w szczególności budowę sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga w szczególności zaprojektowania i wykonania następujących elementów określonych w PFU – zał. nr 8 do SWZ):
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym o długości ok. 4,535 km,
- budowę sieci wodociągowej o długości ok. 0,640 km oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 1,090,00 km,
- wybudowanie 3 podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na cele inne niż rolnicze o łącznej pojemności 505,54 m3
- wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w system monitoringu pracy pomp tłocznych na sieci wodociągowej.
Zakres ogólny dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
- wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego- badania geotechniczne,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu budowy i przebudowy obiektów budowlanych (koncepcji),
- sporządzanie projektów budowlanych, projektów technicznych/wykonawczych (zgodnie z założeniami z PFU) – komplet map do celów projektowych przekazany zostanie przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
- dokonanie zgłoszenia budowy organowi architektoniczno-budowalnemu lub/i uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub/i pozwolenia na użytkowanie dla robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie sieci wodociągowej, a także budowie podziemnego zbiornika retencyjnego,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji środowiskowych , uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków, a także innych decyzji i uzgodnień wymaganych dla przedmiotowej inwestycji,
- sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wymienionych niżej prac,
- zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz autorskiego,
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonawczych dla zaprojektowanych prac,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na wykonanie robót z kompletem wymaganych uzgodnień, (jeżeli dotyczy),
- opracowanie harmonogramu realizacji prac.
UWAGA:
Zamawiający dysponuje już mapami do celów projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnych, budowy podziemnych zbiorników retencyjnych, budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową.
Mapy do celów projektowych w wersji papierowej, formacie dwg i pdf zostaną przekazane do dyspozycji wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo” (nieodpłatne przekazanie kompletu map do celów projektowych nastąpi w dniu podpisania umowy).

Zakres ogólny robót obejmuje w szczególności:
- budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Radomyśl oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 305 ( w tym budowę kanału tłocznego DN 110 mm PEHD o łącznej długości ok. L-2,885 km, budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. L=1,650 km, budowę przepompowni ścieków sanitarnych – 1 szt., budowę przyłącza energetycznego do przepompowni, budowę ok. 53 szt. odcinków sieci kanalizacyjnej DN 160 PVC [zwanych dalej sięgaczami] zakończonych studnią kanalizacyjną na terenie działki drogowej. Sięgacze przewiduje się do wszystkich posesji w miejscowości Radomyśl. Budowa odgałęzień kanalizacyjnych obejmuje odcinek od kolektora sanitarnego do granic prywatnych posesji [ostateczna ilość odgałęzień kanalizacyjnych wynikać będzie z rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu o aktualne podziały geodezyjne nieruchomości poprzedzonych wizją w terenie], przebudowa urządzeń kolidujących,
w tym m.in. kabla energetycznego, przyłącza wodociągowego.
- budowę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej 305 ( w tym budowa wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L=640 m, zainstalowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż., przebudowa urządzeń kolidujących, w tym m.in. kabla energetycznego, przyłącza wodociągowego),
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. L=1,090 km (w tym wymianę odcinka sieci wodociągowej na nowy rurociąg DN 110 PEHD, zainstalowanie na istniejącej sieci wodociągowej dodatkowych hydrantów ppoż., wywóz i utylizację zdemontowanych elementów sieci wodociągowej),
- wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w miejscowości Radomyśl
w zakresie montażu i monitoringu pracy pomp tłocznych podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej,
- budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na cele inne niż rolnicze (w tym zbiornik podziemny o pojemności 204,10 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm i długości 65 m obręb Wijewo, zbiornik podziemny
o pojemności 200,96 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm i długości 64 m, obręb Zaborówiec, zbiornik podziemny o pojemności 100,48 m³ z rur betonowych o średnicy DN 2000 mm
i długości 32 m, obrąb Potrzebowo),
Podane powyżej długości sieci, ilości odcinków sieci do dróg/granic posesji i ilość pompowni są przybliżone, wynikające z koncepcji skanalizowania i zwodociągowania. Ostateczna długość sieci, ilość pompowni i odcinków sieci do dróg/granic posesji wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora/Inżyniera Kontraktu. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie działek, do granic których należy wybudować odgałęzienia kanalizacyjne. Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilości pompowni i odcinków sieci do dróg/granic posesji w stosunku do podanych w PFU nie będą stanowiły podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace związane z przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie dane należy zapisać i przekazać na nośniku elektronicznym np. na płycie CD/DVD.
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie,
2) uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3) zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
5) uzyskanie dokumentów/pozwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytkowania
6) Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia nadzoru inwestorskiego również
w przypadku gdy w świetle obowiązujących przepisów nie jest to obligatoryjne w sytuacji gdy Zamawiający uzna to za celowe dla danej inwestycji.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wskazania co do właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o
wartości robót budowlanych w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden pełnobranżowy projekt budowlano- wykonawczy dotyczący budowy / rozbudowy / przebudowy / modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną usługę/robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych, jednakże wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia:
a) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wymagane - do złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SWZ),
b) Oświadczenia składanego w związku z art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.). – wymagane do złożenia wraz z ofertą - Załącznik nr 6 do SWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy z zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – do złożenia w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego - (załącznik nr 11 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania
ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Ponadto Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ, wykonawca zobowiązany będzie złożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 7a do SWZ),
b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. (Załącznik nr 7b do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. dokumentów na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W szczególności w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikaty, sprawozdania z badań, dokumentacja techniczna producenta

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Do oferty oprócz oświadczeń wskazanych w załącznikach nr 2 i 3 do SWZ należy załączyć odpowiednie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SWZ, tj.
c. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 9 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby);
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) - Załącznik nr 10 do SWZ,
d. Oświadczenie dotyczące rodzajów robót/usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
e. Oświadczenie składane w związku z art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.). – Załącznik nr 6 do SWZ,
f. Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w PFU.
Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
d. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ).
e. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
f. W odniesieniu do warunków określonych w ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) niniejszego rozdziału SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w rozdziale X SWZ (jeżeli dotyczy).
g. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w Rozdziale X SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
h. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej Załącznik
nr. 4 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: strona postępowania na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wijewo/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej:1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
a. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców
lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 ustawy Pzp).
1. Pozasądowe rozwiązanie sporu w drodze ugody jest dopuszczalne, gdy każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, złoży wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku odmowy przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, sąd kieruje strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przy pomocy mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu zgodnie z wyborem stron.
4. W razie braku wyboru mediatora albo innej osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu sąd wyznaczy osobę mediatora zgodnie z art. 1832 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, t.j. z dnia 2021.10.04) lub osobę mającą odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia innego polubownego rozwiązania sporu w sprawach cywilnych i zamówień.
5. W sprawach nieuregulowanych w dziale X ustawy Pzp do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu stosuje się odpowiednio przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu
VI działu II rozdziału 1 oddziału 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, t.j. z dnia 2021.10.04).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.