eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w MikołowieOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf611b25-92a9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039764/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Portalu
https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Porozumiewanie się z Zamawiającym w inny sposób niż opisany powyżej jest niedopuszczalne i nie wywiera żadnych skutków faktycznych ani prawnych.
Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako załącznik.
Korzystanie z platformy jest bezpłatne, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się na platformie – zakładając konto - pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mikolow/ klikając przycisk „Załóż konto”.
Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w zakładce E-learning.
Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce elearning.
Wykonawca ma dostęp do formularzy umożliwiających wykonanie wszystkich czynności w postępowaniu, a w szczególności złożenia oferty.
Nie jest wystarczające podpisanie czynności wysłania oferty. Należy podpisać elektroniczny formularz oferty i złożyć jako załącznik korzystając z zakładki ZAŁĄCZNIKI i przycisku Dodaj plik. Zamawiający po wykonaniu czynności otwarcia ofert musi mieć możliwość zapoznania się z treścią oferty oraz weryfikacji podpisu elektronicznego na złożonym załączniku formularza oferty.
We wszelkiej korespondencji elektronicznej związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym:
TP1.19-2023
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako
załączniki.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
Wymagania techniczne:
- Oferta w formie elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym winna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .doc, .docx, .odt, .xls,
.ods, .xml (jako efekt podpisania dokumentu tekstowego podpisem zaufanym), pdf., txt, .7zip, .rar, .7z.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy dla ważności składanych oświadczeń (oferta jest oświadczeniem wykonawcy) wymagane jest współdziałanie dwóch lub więcej osób, każda z nich jest zobowiązana do
złożenia odpowiednio kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
- Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml (tylko dla dokumentów podpisanych profilem zaufanym), .doc, .docx, .odt, .xls, .ods, pdf., txt, .7zip, .rar, .7z.
- Wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być jednoznacznie oznaczone w sposób przedstawiony w instrukcji https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
Kontakt z operatorem portalu https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Telefon: 22/ 1237797 w godzinach od 8:00 do 18:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą 43-190 Mikołów, Rynek 16, reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Grzegorz Szymański – tel. 32 3248422,
e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je-żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1.19-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Należy zaprojektować i wybudować drogę dla rowerów mającą:
- szerokość zgodnie z § 42 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
- długości ok. 50 m
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie koncepcji przebiegu drogi rowerowej i uzgodnienie z gminą Mikołów (etap I),
- wykonanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia,
- podział zadania na II etapy,
- wykonanie drogi rowerowej (etap II),
- budowę przejazdu i przebudowę przejścia dla pieszych w rejonie Galerii PiK na ul. Młyńskiej (etap II),
- przebudowę kolidujących sieci lub ich zabezpieczenie (etap II),
- wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i/lub wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (dotyczy etapu II),
- wykonanie specyfikacji technicznej,
- utylizacja nawierzchni asfaltowych,
- wykonanie geodezji powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
- wykonanie na koniec budowy kosztorysu powykonawczego.
Szczegółowy zakres zawiera program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1. Warunki podmiotowe:
15.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
15.1.1.1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do rejestru handlowego lub zawodowego
15.1.1.2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: nie dotyczy.
W/w warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
15.1.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
15.1.1.4. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi rowerowej, ciągu pieszo - rowerowego, drogi, węzła drogowego dowolnej klasy, zjazdu lub drogi lub skrzyżowania dróg dowolnej klasy o wartości
min. 60 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie uznaje robót polegających na wykonaniu wyłącznie przepustów, umacniania rowów, budowy chodników, mostów, wiaduktów, estakad.
2) skierują do realizacji zamówienia:
- jedną osobę, odpowiedzialną za projektowanie, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
- jedną osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 16.1. Stosownie do zapisu
art. 273 ust. 1 ustawy zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
14.4 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy
konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia te składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby wykonawca załącza również oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby.
16.3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
16.3.1. wykazu robót budowlanych (wskazanych w 15.1.1.4 pkt 1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
16.3.2. wykazu osób (wskazanych w 15.1.1.4 pkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi lub roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.2.2 i 11.2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w zakresie:
1)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych -wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym złożona została oferta Wykonawcy,
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający,
to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 umowy;
2)zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b)wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a)działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b)w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą –o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalszy ciąg opisu zmian w umowie wskazanych w sekcji VII 7.4.)
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.e, mogą być wprowadzane jednorazowo, nie wcześniej niż 7 miesięcy od podpisania umowy poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. kosztorysów oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
4.Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego.
5.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
6.Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit.e niniejszego paragrafu , mogą polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu i mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dowody potwierdzające zmianę kosztów realizacji przedmiotu umowy (w szczególności faktury, kalkulacje, zestawienia kosztów itp.) dla wykazania ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie
ona na wysokość wynagrodzenia. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
7.Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit e niniejszego paragrafu mogą być wprowadzane w okresie po upływie 9 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnik, a zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
8.W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust.1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
9.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis kryteriów oceny ofert:
Cena za wykonanie całości zamówienia– 60 pkt
Długość okresu rękojmi i gwarancji– 40 pkt, tj.:
5 lat–0 pkt
6 lat–20 pkt
7 lat i więcej–40 pkt
Minimalna długość okresu rękojmi i gwarancji wynosi 5 lat.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + długość okresu rękojmi i gwarancji = ........ punktów
Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.