eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這c豉wek › Dostawa paliwa (oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej Pb95 i oleju opa這wego) dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024Og這szenie z dnia 2023-12-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa paliwa (oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej Pb95 i oleju opa這wego) dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Nadle郾ictwo W這c豉wek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910507855

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Zi瑿ia 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這c豉wek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 234 98 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wloclawek@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa (oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej Pb95 i oleju opa這wego) dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5051e48e-9343-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00531596

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00494249/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa paliwa dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si wy陰cznie przy u篡ciu dedykowanej platformy zakupowej: platformazakupowa.pl, pod adresem profilu Zamawiaj帷ego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek, (zwanym dalej jako „Platforma”).2. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie/Instrukcji korzystania z „Platformy” (zwanym dalej „Regulamin”) stanowi帷ym za陰cznik nr 7A i 7B do SWZ. „Regulamin” dost瘼ny jest r闚nie w wersji elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Platformy” wynosi 150 MB, (10 plik闚 lub spakowanych folder闚) W przypadku wi瘯szych plik闚 zalecamy skorzysta z instrukcji pakowania plik闚, dziel帷 je na mniejsze paczki po np. 150 MB ka盥a, link dost瘼ny w „Regulaminie” korzystania z „Platformy”.4. Za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej z這瞠nia na „Platformie”, tj. dat jej przekazania w systemie poprzez klikni璚ie przycisku Z堯 ofert w drugim kroku i wy鈍ietlaniu komunikatu, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na.5. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)okre郵a niezb璠ne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e prac na „Platformie” tj.a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,f) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
6. Spos鏏 komunikowania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami (nie dotyczy sk豉dania i wycofania ofert):a) komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek. We wszelkiej korespondencji Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem post瘼owania wskazanym w SWZ.b) dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Platformy” https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek jako za陰czniki,
c) spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)oraz rozporz康zeniu d) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z p騧n. zm.).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych jest Skarb Pa雟twa - Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe Nadle郾ictwo W這c豉wek. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Sebastian Strzech z kt鏎ym w sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@comp-net.pl .
2. Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale VI PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dopuszczone wy陰cznie osoby posiadaj帷e upowa積ienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych s obowi您ane do zachowania ich w poufno軼i
5. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki okre郵one w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠 udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
8. Niezale積ie od postanowie pkt 7. powy瞠j, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia mog zosta przekazane podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1)Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna, w miar pojawiaj帷ych si potrzeb dostawa paliwa (oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej Pb95 i oleju opa這wego ) dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiaj帷ego wynosi: olej nap璠owy (ON)- 31 380,00 litr闚; olej nap璠owy klasy Premium o zwi瘯szonej liczbie cetanowej i parametrach jako軼iowych, dalej „Premium” – 18 200,00 litr闚, olej opa這wy – 19 000 litr闚, benzyna bezo這wiowa Pb95 – 450 litr闚.
2) Podana w pkt 1 ilo嗆 paliwa stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do zakupu przez Zamawiaj帷ego w okresie realizacji umowy i nie jest warto軼i obligatoryjn. Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 ilo嗆 zakupionego paliwa mo瞠 by ni窺za od prognozowanego, nie ni窺za jednak ni 70% ilo嗆 wskazanych w pkt 1 ( klauzula redukcyjna). Rozliczenia pomi璠zy Wykonawc a Zamawiaj帷ym dokonywane b璠 na podstawie ilo軼i faktycznie zakupionego paliwa tj. oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej Pb95 i oleju opa這wego. W przypadku, gdy faktycznie zakupiona ilo嗆 paliwa b璠zie ni窺za ni prognozowane w pkt.1 warto軼i z uwzgl璠nieniem klauzuli redukcyjnej, Wykonawcy nie b璠 przys逝giwa 瘸dne roszczenia wobec Zamawiaj帷ego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Rozmiar przedmiotu zam闚ienia okre郵ony jest szacunkowo i mimo okre郵enia go przez Zamawiaj帷ego z nale篡t staranno軼i w maksymalnej mo磧iwej do przewidzenia wielko軼i, zamawiaj帷y uprawniony jest w trakcie realizacji umowy zleci wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do 陰cznej ilo軼i wszystkich wycenionych w ofercie dostaw paliw („Opcja”)
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z Opcji w przypadku zaistnienia czynnik闚 niemo磧iwych do przewidzenia na etapie planowania zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i.: zakup nowych pojazd闚 lub urz康ze grzewczych zasilanych olejem opa這wym, zwi瘯szenia zapotrzebowania na paliwo w wyniku zwi瘯szenia zakresu rzeczowego zada realizowanych przez Zamawiaj帷ego w ramach wykonywanej dzia豉lno軼i.
Dostawy b璠帷e przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo軼i, kt鏎a nie b璠zie przekracza豉 30 % warto軼i przedmiotu umowy, okre郵onej zgodnie z 3 ust 1 wzoru umowy, stanowi帷ego za. nr 6 do SWZ. Podstaw okre郵enia warto軼i dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu okre郵enia jej zakresu) b璠 ceny jednostkowe poszczeg鏊nych dostaw zawarte w Ofercie
Pozosta貫 warunki stosowania prawa opcji opisane s we wzorze umowy stanowi帷ej za. nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1 Przy wyborze ofert w ka盥ym Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium oceny ofert:
Cena 60%
Upust cenowy od ceny brutto 40%
2. Spos鏏 obliczania punkt闚 wg kryterium cena:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej tj. 陰czna cena ofertowa brutto dla zamawianych paliw, wskazana przez Wykonawc w pkt 3 oferty( cena 陰czna).
3. Spos鏏 obliczenia ilo軼i punkt闚 w kryterium upust cenowy od ceny brutto:
W ramach kryterium „Upust cenowy od ceny brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
U= upust od ceny brutto badanej oferty / najwy窺zy oferowany upust od ceny brutto x 40 pkt Wykonawca okre郵i upust cenowy wyra穎ny w % od ceny brutto, obowi您uj帷y przez ca造 okres trwania umowy, poprzez podanie na formularzu ofertowym jego procentowej warto軼i (jeden dla ka盥ego z rodzaj闚 paliwa wskazanych w ofercie). Zaoferowany upust cenowy
przyznany Zamawiaj帷emu ma charakter sta造 i nie mo瞠 ulec zmianie przez ca造 okres trwania umowy.
4.Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a otrzyma najwy窺z ilo嗆 punkt闚 liczon wg wzoru:
Liczba punkt闚 badanej oferty = C+U
5.Je瞠li nie mo積a wybra najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub koszty i innych kryteri闚 oceny ofert, zamawiaj帷y spo鈔鏚 tych ofert wybiera ofert z najni窺z cen lub najni窺zym kosztem, a je瞠li zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiaj帷y wzywa wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych. Wykonawcy sk豉daj帷 oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen lub koszt闚 wy窺zych ni zaoferowane w ofertach.
6. Je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
7. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚.
8. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz SWZ i zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 112 ustawy PZP mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟i okre郵one w SWZ warunki dotycz帷e:
a) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualnie obowi您uj帷 koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, dla paliw ciek造ch, kt鏎ych dostawa ma nast徙i w ramach realizacji niniejszego zam闚ienia;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia w wysoko軼i sumy gwarancyjnej nie mniejszej ni 100 000,00 z ( s這wnie z這tych: sto tysi璚y z這tych 00/100)
c) zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠: w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku pod uwag zostanie wzi皻a warto嗆 zrealizowanej cz窷ci umowy) co najmniej jedn dostaw obejmuj帷a swoim zakresem rzeczowym olej nap璠owy i benzyn bezo這wiow Pb95 i olej opa這wy o warto軼i 陰cznej nie mniejszej ni 100 000,00 z brutto (s這wnie z這tych: sto tysi璚y z i 00/100).
Przez jedn dostaw rozumie si zrealizowanie jednej dostawy na podstawie jednej umowy do jednego zamawiaj帷ego w ci庵u jednego roku.
2. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
3. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w 8.1. lit. a) SWZ, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
UWAGA! Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (np. konsorcja, sp馧ki cywilne) zobowi您ani s, na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, z這篡 w formularzu ofertowym o鈍iadczenie, z kt鏎ego b璠zie wynika, 瞠 dostawy, do kt鏎ych wykonania Zamawiaj帷y wymaga uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.
4. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (Za陰cznik nr 4 do SWZ).
5. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w pkt. 4 SWZ potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby,
2) spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
6. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 a tak瞠 bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em wykonawcy.
8. Podmiot, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, odpowiada solidarnie z wykonawc, kt鏎y polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego, powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚 chyba, 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 podmiot ten nie ponosi winy.
9. Je瞠li uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej lub zdolno軼i techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego, zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
10. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej lub zdolno軼i lub sytuacj podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
11. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w oparciu o podmiotowe 鈔odki dowodowe wg formu造 spe軟ia/ nie spe軟ia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona do z這瞠nia w terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia t.j.:
1) aktualn koncesj na prowadzenie obrotu paliwami p造nnymi, wydan na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).,
2) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
4) wykaz dostaw wykonanych, w a przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane,
oraz
za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy zosta造 wykonane, a przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ).
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdzia逝, zastosowanie maj przepisy Rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy a tak瞠 postanowienia rozdzia堯w niniejszej SWZ dotycz帷ych zasad komunikacji w post瘼owaniu, przygotowania oferty oraz innych dokument闚.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i: 3600,00 z (s這wnie z這tych: trzy tysi帷e sze嗆set z這tych). Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚 o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
4. Wadium wp豉cane w pieni康zu nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska SA nr rachunku: 87 2030 0045 1110 0000 0037 6160 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post瘼owaniu na „Dostawa paliwa dla Nadle郾ictwa W這c豉wek w roku 2024’’. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego.
5. Z tre軼i wadium wnoszonego w formie gwarancji i por璚ze, powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w przypadku gdy:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 PZP, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokument闚 lub o鈍iadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej,
2) wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:
a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,
b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po tronie wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana.
6. Wadium wniesione w pieni康zu zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
7. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w ust. 15.2. pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w formie elektronicznej
8. Tre嗆 gwarancji wadialnej i por璚zenia musi zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem – okre郵enie przedmiotu zam闚ienia,
3) kwot gwarancji/por璚zenia.
9. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga, aby w tre軼i wadium wnoszonego w formach, o kt鏎ych mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia albo powinno z niej wynika, 瞠 Wykonawca, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie zosta造 wystawione dzia豉 w imieniu innych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, b康 w ich tre軼i powinien zosta uj皻y szerszy zakres odpowiedzialno軼i gwaranta/por璚zyciela ni
tylko dotycz帷y dzia豉/zaniecha odnosz帷ych si do Wykonawcy, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie to zosta這 wystawione.
10. Okoliczno軼i i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania okre郵a przepis art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz podmiotowy 鈔odek dowodowy, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1. ppkt 2 SWZ (przy czym podmiotowy 鈔odek dowodowy, o kt鏎ym mowa sk豉da si na wezwanie zamawiaj帷ego wystosowane w trybie art. 274 ustawy Pzp) sk豉da ka盥y z wykonawc闚 oddzielnie. O鈍iadczenia te maj potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz z o鈍iadczeniami, o kt鏎ych mowa w pkt.11.3 SWZ pkt 2 i 3, tak瞠:
a) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby; za陰cznik nr 2a i 3a do SWZ
b) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia, kt鏎e potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i 1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby; 2)spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz, za陰cznik nr 4 do SWZ .
Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach okre郵onych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowi您any b璠zie do przedstawienia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w pkt 9.1. ppkt 2 SWZ, dotycz帷ych tych podmiot闚, potwierdzaj帷ych, 瞠 nie zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 9.1. ppkt 2 SWZ Wykonawca b璠zie obowi您any z這篡 w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego, nie kr鏒szym ni 5 dni, okre郵onym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj帷ego do Wykonawcy w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie Umowy w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia:
1) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian lokalizacji wymienionej w ofercie stacji paliw, je郵i zmiana wynika z przyczyn trudnych do przewidzenia na etapie sk豉dania oferty i je瞠li nie zmniejszy to standardu 鈍iadczenia us逝g i nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 dokonywania odbior闚, kt鏎e obci捫a造by Zamawiaj帷ego, pod warunkiem, 瞠 zmiana ta nie doprowadzi do wskazania stacji innej, ni kt鏎a mog豉by zosta wskazana przez Wykonawc w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia,
2) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w okresie obowi您ywania umowy, je瞠li zmiana stawki VAT b璠zie powodowa zmniejszenie lub zwi瘯szenie koszt闚 wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmniejszenia lub zwi瘯szenia wynagrodzenia, uwzgl璠niaj帷 r騜nic w kwocie podatku zap豉conego przez Wykonawc,
3) ponadto Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian:
1) w zakresie zmiany termin闚 realizacji 鈍iadcze wchodz帷ych w sk豉d Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:
(a) o czas dzia豉nia si造 wy窺zej oraz o czas niezb璠ny do usuni璚ia jej skutk闚 i nast瘼stw,
(b) w przypadku zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, reguluj帷ych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezb璠ny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cz窷ci do zmienionego stanu prawnego,
(c) o czas op騧nienia w wykonaniu przez podmioty zewn皻rzne czynno軼i koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrze瞠niem, 瞠 przyczyn op騧nienia nie s dzia豉nia lub zaniechania Wykonawcy
(d) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy by豉 niemo磧iwa oraz nast瘼stw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawc lub Zamawiaj帷ego okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia i niezale積ych od nich,
(e) o czas niezb璠ny do wykonania czynno軼i wynikaj帷ych z zalece w豉軼iwych organ闚 je瞠li wykonywanie Przedmiotu Umowy zosta這 wstrzymane przez w豉軼iwe organy z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, co uniemo磧iwia terminowe zako鎍zenie realizacji Przedmiotu Umowy,
(f) o czas wynikaj帷y z konieczno軼i ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepis闚 PZP umo磧iwiaj帷ych dokonanie takiej zmiany,
- przy czym ka盥a zmiana mo瞠 nast徙i tylko o czas niezb璠ny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cz窷ci, nie d逝瞠j jednak ni o okres trwania okoliczno軼i b璠帷ych podstaw zmiany oraz ich nast瘼stw.
4) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwi您anej z konieczno軼i zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a organizacyjnych, gdy wyst徙i co najmniej jedna z okoliczno軼i:
(a) wyst徙i zmiana prawa maj帷a wp造w na realizacj Przedmiotu Umowy,
(b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(d) w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt (1) powy瞠j.
- z zastrze瞠niem, 瞠 inne rozwi您ania b璠 spe軟ia造 wymagania funkcjonalne okre郵one w dokumentach zam闚ienia w stopniu nie mniejszym ni rozwi您ania dotychczasowe.
2. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowi您ania do wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

cd RODO
11. Osoba, kt鏎ej dotycz pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania dane osobowe, ma prawo:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w
szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty bie膨cego b康 zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
3) do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych okre郵a PZP.
13. Osobie, kt鏎ej dane osobowe zosta造 pozyskane przez Zamawiaj帷ego w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego nie przys逝guje:
1) prawo do usuni璚ia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, okre郵one w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, 瞠 podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mog by przekazywane do organ闚 publicznych i urz璠闚 pa雟twowych lub innych podmiot闚 upowa積ionych na podstawie przepis闚 prawa lub wykonuj帷ych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej, w szczeg鏊no軼i do podmiot闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 kontroln wobec Zamawiaj帷ego. Dane osobowe s przekazywane do podmiot闚 przetwarzaj帷ych dane w imieniu administratora danych osobowych.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.