eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 6 częściOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku – z podziałem na 6 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 7 im. K .Przerwy Tetmajera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121316407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowotarska 32A

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182068495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p7zak@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p7zak.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku – z podziałem na 6 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be12f39-92ec-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110844/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 6 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4be12f39-92ec-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, RODO Dz. U. UEL119/1 z dnia 4 maja 2016 r. informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem, ul. Nowotarska 32a, 34 – 500 Zakopane.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Panią Barbarę Kołacz, z którym można się kontaktować pod adresem
email: iodo.zakopane@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu w trybie podstawowym z możliwością
negocjacji treści ofert.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P7.0271 – 5/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA PIECZYWA
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Chałka z kruszonką szt. 30
2. Bułka mała kajzerka 0,06 kg - szt. 1 000
3. Chleb krojony zwykły 0,60 kg- szt. 400
4. Chleb krojony razowy 0,5 kg - szt. 60
5. Drożdżówka 0,06 kg - szt. 860
6. Pączki 0,06 kg - szt. 450
7. Babka jogurtowa - kg 60
8. Bułka grahamka 0,10 kg - szt. 400
9. Rogal maślany 0,06 kg - szt. 300
10. Ciasto drożdżowe z kruszonką - kg 5
11. Weka 0,40 kg - szt. 100
12. Makowiec drożdżowy - kg 5
13. Chleb wieloziarnisty 0,60 kg - szt. 120
14. Jagodzianki 0,06 kg - szt. 140
15. Chleb słonecznikowy 0,50 kg - szt. 120
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
L.p Nazwa j.m Ilość
1. Galaretka owocowa truskawkowa – Winiary - 71g szt. 55
2. Czekolada mleczna 100 g - Wedel szt. 300
3. Płatki – Nestle –cynamonowe- Cin-minis 0,25 g szt. 8
4. Galaretka owocowa malinowa – Winiary - 71g szt. 50
5. Galaretka owocowa brzoskwiniowa - Winiary - 71g szt. 40
6. Pieprz mielony biały 15g - Prymat szt. 20
7. Cukier biały 1kg - kg 230
8. Cukier puder 0,5 kg szt. 6
9. Cukier waniliowy 32 g szt. 100
10. Dżem truskawkowy 280 g - niskosłodzony - Łowicz szt. 30
11. Dżem owoce leśne 280 g - niskosłodzony - Łowicz szt. 30
12. Herbata granulowana Saga 90 g szt. 50
13. Kakao ciemne 150 g 10 -12% - DecoMorreno szt. 35
14. Sos borowikowy w torebkach 35g - Knorr szt. 10
15. Dżem malinowy 280 g - niskosłodzony - Łowicz szt. 30
16. Kasza jęczmienna 1 kg (średnia lub gruba) kg 30
17. Cukierki - mieszanka Wawel - galaretki kg 3
18. Ketchup 500 g - Pudliszki szt. 25
19. Konserwa rybna filet z tuńczyka w oleju 120 g szt. 30
20. Kawa inka kartonik 150 g szt. 30
21. Konserwa rybna filet z makreli w pomidorach 170 g szt. 90
22. Kukurydza puszka - 400 g Pudliszki szt. 25
23. Liść laurowy 6 g Prymat szt. 25
24. Majeranek 8 g- Prymat szt. 25
25. Majonez kielecki - 310ml szt. 20
26. Miód wielokwiatowy -1,20 kg Bartnika szt. 30
27. Groszek konserwowy 400 g puszka - Pudliszki szt. 15
28. Brzoskwinia puszka – 850 g szt. 4
29. Olej kujawski 1l szt. 145
30. Pieprz czarny mielony 20 g - Prymat szt. 60
31. Płatki kukurydziane 1 kg Corn Flakes - Nestle szt. 10
32. Przecier pomidorowy 30% - Bażant 850 g szt. 30
33. Ryż biały 1 kg - kg 50
34. Cini Mini - baton zbożowy - 25 g szt. 100
35. Sól sodowo-potasowa 1 kg kg 45
36. Angielskie ziele - 15 g - Prymat szt. 25
37. Makaron 0,5 kg (świderki, kolanka, muszelki) - Lubella szt. 90
38. Makaron 0,5 kg (nitki-cienkie, grube) szt. 20
39. Makaron 0,5 kg (łazanka) szt. 20
40. Makaron 0,5 kg (spaghetti) szt. 40
41. Makaron 0,5 kg (rurki) szt. 25
42. Płatki owsiane górskie 0,5 kg szt. 10
43. Oregano 8 g - Prymat szt. 20
44. Kwasek cytrynowy 20 g - Prymat szt. 20
45. Bazylia 8 g - Prymat szt. 20
46. Sos do spaghetti w torebkach - Knorr 44 g szt. 40
47. Kasza kukurydziana 1 kg szt. 5
48. Kasza manna 1 kg kg 10
49. Bułka tarta 0,5 kg szt. 180
50. Sos słodko-kwaśny słoik 520 g - Pudliszki szt. 40
51. Budyń śmietankowy 60g - Winiary szt. 35
52. Budyń waniliowy 60 g - Winiary szt. 40
53. Budyń malinowy 60 g - Winiary szt. 40
54. Kisiel truskawkowy 77 g - Winiary szt. 40
55. Kisiel poziomkowy 77 g - Winiary szt. 40
56. Kisiel malinowy 77 g - Winiary szt. 40
57. Herbata miętowa - ekspresowa 40 g szt. 20
58. Kminek mielony – Prymat 20 g szt. 10
59. Mąka ziemniaczana 1 kg kg 25
60. Kisiel leśny 77 g - Winiary szt. 35
61. Sos do spaghetti - słoik 500 g - Łowicz szt. 36
62. Pasztet drobiowy 160 g - Z kogutkiem szt. 80
63. Mąka tortowa pszenna typ 450 1 kg kg 150
64. Sok jabłkowy 1L 100% - Tymbark szt. 120
65. Sok czarna porzeczka 1L 100% - Tymbark szt. 120
66. Sok multiwitamina 1L - Tymbark szt. 100
67. Sok pomarańczowy 1L 100% - Tymbark szt. 120
68. Szczaw w słoiku 180 g szt. 20
69. Chrzan tarty 180 g szt. 10
70. Kminek cały 20 g - Prymat szt. 20
71. Herbata owocowa – w torebkach 50 g szt. 30
72. Przecier pomidorowy 30% - Bażant 400 g szt. 16
73. Przyprawa do kury 20 g – Prymat bez soli , cukru, glut. sodu szt. 20
74. Papryka słodka 20 g - Prymat szt. 40
75. Sok z marchewki 0,9L - typ Kubuś szt. 180
76. Soda oczyszczona 40 g - Prymat szt. 10
77. Ciasteczka zbożowe Belvita – 50 g szt. 400
78. Pałeczki kukurydziane 50 g szt. 150
79. Herbatniki zbożowe - Bebe 16 g (paczka po 48 szt.) szt. 30
80. Ciastka biszkopty 140 g szt. 80
81. Żurek w torebkach – Winiary 46 g szt. 25
82. Płatki kukurydziane z miodem Corn Flakes – Nestle (0,5 kg) szt. 8
83. Cynamon 15 g - Prymat szt. 25
84. Przyprawa do mięsa - Knorr 75 g szt. 5
85. Pieprz cytrynowy - Prymat 0,20 g szt. 25
86. Kasza jaglana 1 kg szt. 10
87. Kucharek 1000 g szt. 25
88. Wafelki kukurydziane -100 g szt. 30
89. Groszek ptysiowy 80 g szt. 50
90. Soczki małe z rurką 0,2L - Tymbark szt. 350
91. Ocet 10% 0,5L szt. 10
92. Ciasteczka zboż. owsiane - Krakus 185 g szt. 100
93. Soczki małe - Kubuś szt. 10
94. Musztarda 28 g szt. 10
95. Kinder mleczna kanapka – 28 g szt. 100
96. Gałka muszkatołowa 10 g - Prymat szt. 15
97. Wafelki - Góralki 45 g szt. 100
98. Oliwa z oliwek 1L szt. 3
99. Masło orzechowe 350 g szt. 6
100. Woda mineralna Cisowianka 1,5L szt. 500
101. Lubczyk 10 g - Prymat szt. 80
102. Sok z czerwonych pomarańczy 1L - Tymbark szt. 12
103. Sok ananasowy 1L - Tymbark szt. 20
104. Wafelki Prince Polo - 35 g szt. 200
105. Wafelki Princessa - 48g szt. 150
106. Przyprawa do ryb 20 g - Prymat szt. 25
107. Kurkuma 20 g - Prymat szt. 20
108. Magi 1 L - Winiary szt. 15
109. Makaron 1 kg (gniazda wstążki) - Lubella szt. 15
110. Makaron zacierka - 0,25 kg szt. 40
111. Herbata Saga 100 szt. - torebki 126 g szt. 2
112. Pieprz ziołowy 20 g - Prymat szt. 15
113. Wafelki Skawa (paczka po 35 szt.) – 20 g szt. 15
114. Jajka klasa XL szt. 1 900
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA MIĘSA I PODROBÓW, WYROBÓW WĘDLINIARSKICH, DROBIU, WYROBÓW DROBIARSKICH
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Kiełbasa szynkowa wieprzowa od 70% mięsa kg 8
2. Kiełbasa podwawelska od 70% mięsa kg 10
3. Szynka konserwowa wieprzowa od 70% mięsa kg 10
4. Karczek wieprzowy bez kości kg 10
5. Szynka wieprzowa od 70% mięsa kg 10
6. Parówki góralki od 70% mięsa wieprz. 0,27 kg kg 4
7. Szynka wiejska od 70% mięsa kg 3
8. Kiełbasa żywiecka od 70% mięsa kg 15
9. Szynka z indyka od 70% mięsa kg 3
10. Udko z kurczaka kg 100
11. Podgardle wędzone kg 3
12. Udko z kurczaka wyfiletowane b/k kg 60
13. Porcja rosołowa drobiowa kg 20
14. Schab b/k kg 90
15. Szynka b/k surowa kuleczki kg 100
16. Mięso wołowe – antrykot kg 8
17. Kabanos drobiowy kg 10
18. Łopatka b/k kg 85
19. Pieczeń wołowa kg 50
20. Gulasz wołowy kg 40
21. Filet z indyka kg 70
22. Filet z kurczaka pojedynczy b/k kg 100
23. Pasztet pieczony drobiowy kg 9
24. Szynka gotowa z kurczaka od 70% mięsa kg 3
25. Cielęcina udziec - mięso kg 10
26. Polędwiczki wieprzowe kg 10
27. Kiełbasa biała parzona od 70% mięsa kg 6
28. Żeberka wędzone kąty kg 6
29. Parówki dla najmłodszych od 70% mięsa 0,12 kg szt. 80
30. Parówki z indyka od 70% mięsa - 0,30 kg kg 5
31. Boczek wędzony od 70% mięsa kg 11
32. Kiełbasa śląska kg 10
33. Podudzia z kurczaka pałeczka kg 20
34. Pasztet z królika - słoik 180 g szt. 18
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 4 - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Kefir 350 g – 2% szt. 90
2. Śmietana 18% - 400 g szt. 400
3. Margaryna Palma - 250 g szt. 180
4. Mleko 3,2% szt. 1 600
5. Masło Ekstra 82% - 200 g szt. 700
6. Twaróg półtłusty – 1000 g szt. 180
7. Serek homogenizowany – 150 g owocowy szt. 500
8. Ser żółty Edamski kg 15
9. Ser żółty Złota Gołda z dziurami kg 15
10. Ser żółty salami kg 15
11. Jogurt pitny 250 g - różne smaki szt. 850
12. Jogurt w kubku owocowy – 150 g szt. 350
13. Masło klarowane 1l szt. 5
14. Jogurt naturalny 1l szt. 30
15. Śmietanka 36% - 1l szt. 50
16. Serek topiony kremowy – 100 g szt. 50
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15544000-3 - Ser twardy

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 5 - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Banany kg 200
2. Buraki czerwone kg 80
3. Cebula kg 60
4. Cytryny kg 10
5. Fasola Jaś kg 2
6. Groch łuskany połówki kg 2
7. Gruszki kg 40
8. Jabłka deserowe kg 300
9. Ananas w puszce szt. 5
10. Kalafior szt. 10
11. Kapusta biała kg 50
12. Kapusta młoda szt. 40
13. Kapusta czerwona kg 5
14. Kapusta kiszona kg 40
15. Kapusta włoska szt. 16
16. Mandarynki kg 65
17. Marchew kg 150
18. Ogórki kiszone kg 10
19. Ogórki świeże sezonowe letnie kg 25
20. Ogórki świeże sezonowe zimowe kg 25
21. Ogórki konserwowe 1l szt. 30
22. Papryka świeża sezonowa letnia kg 6
23. Papryka świeża zimowa kg 4
24. Pieczarki kg 10
25. Pietruszka korzeń kg 50
26. Pomidor sezonowy letni kg 20
27. Pomidor sezonowy zimowy kg 20
28. Fasolka szparagowa kg 5
29. Czosnek szt. 40
30. Rzodkiew szt. 20
31. Sałata zielona sezonowa letnia szt. 20
32. Sałata sezon zimowy szt. 20
33. Kapusta pekińska szt. 15
34. Seler kg 60
35. Szczypior szt. 20
36. Śliwki węgierki kg 20
37. Ziemniaki kg 1 000
38. Ziemniak młody kg 200
39. Pietruszka natka 25 g sezonowa letnia szt. 80
40. Pietruszka natka 25 g sezonowa zimowa szt. 80
41. Por kg 10
42. Por młody kg 25
43. Koperek 25 g sezonowy letni szt. 80
44. Koperek zimowy 25 g szt. 80
45. Brokuły świeże szt. 5
46. Botwinka szt. 15
47. Winogrono białe kg 40
48. Kiwi na palecie luz szt. 120
49. Brzoskwinia kg 20
50. Pomarańcza kg 80
51. Truskawki świeże kg 30
52. Grzyby suszone 40 g szt. 6
53. Cukinia kg 10
54. Arbuz kg 100
55. Czereśnie szt. 20
56. Maliny 0,25 kg szt. 20
57. Morele kg 10
58. Jagody kg 2
59. Susz owocowy szt. 10
60. Ziemniaki młode import kg 50
61. Dynia kg 10
62. Soczewica czerwona kg 2
63. Nektarynka kg 12
64. Borówka amerykańska 0,25 kg kg 19
65. Suszone morele 1 kg kg 7
66. Melon szt. 40
67. Truskawki świeże import kg 40
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 6 - DOSTAWA MROŻONEK
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Limanda filet - 5% lodu kg 30
2. Miruna filet z/s - 5% lodu kg 30
3. Mintaj filet - 10% lodu kg 20
4. Dorsz filet – 5% lodu kg 20
5. Filet z miruny bez skóry - 5% lodu kg 50
6. Truskawki mrożone kg 40
7. Mieszanka kompotowa kg 80
8. Fasolka szparagowa mrożona kg 15
9. Brukselka mrożona kg 5
10. Brokuł mrożony kg 30
11. Kalafior mrożony kg 25
12. Groszek zielony kg 5
13. Szpinak mrożony kg 10
14. Mieszanka jarzynowa kg 30
15. Czarna porzeczka mrożona kg 30
16. Czerwona porzeczka mrożona kg 5
17. Wiśnia mrożona kg 20
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie
realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po
cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji
rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne
ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację
przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają
charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia,
jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane
e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej
poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie
zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy
(atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową
Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa,
owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące – poniższe warunki dotyczą
każdej części zamówienia:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 sukcesywną
(przez pojęcie sukcesywna Zamawiający rozumie dostawę przez okres co najmniej 6 miesięcy) dostawę żywności dla szkół
lub przedszkoli, potwierdzoną dowodami określającymi czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
UWAGA!
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP wymaga, aby Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazali którą „część“ zamówienia wskazali na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w pkt 8.2 ppkt 4) SWZ. W ślad za orzecznictwem TSUE należy stwierdzić, iż realne doświadczenie
nabywa Wykonawca wyłącznie przez bezpośredni udział w realizacji chociażby jednej z części zamówienia, do którego
całościowego wykonania zobowiązana była grupa Wykonawców. Gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy
Wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego
Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego
zamówienia publicznego.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
Wykonawca angażuje zasoby techniczne lub zawodowe w inne przedsięwzięcia gospodarcze, co może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu
lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 109 ust. 1 pkt 5 - 10
ustawy PZP – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Wykaz dostaw (załącznik nr 3 do SWZ) wykonywanych w ciągu ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia zawodowego (Rozdział 8, pkt. 8.2 ppkt. 4 SWZ), potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane dostawy
zostały wykonane należycie.
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienian
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ (taki sam dla wszystkich części).
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie traktowane przez Zamawiającego
jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.