eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębogórze › Budowa kompleksowej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów wraz z budową linii myjących i zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kompleksowej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów wraz z budową linii myjących i zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BS GREEN DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386520230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cytrynowa

1.5.2.) Miejscowość: Dębogórze

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.pogorzelski@bsgreendevelopment.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bsgreendevelopment.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bsgreendevelopment

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Odzysk surowców z materiałów segregowanych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kompleksowej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów wraz z budową linii myjących i zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-521ae4d6-6466-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00433093

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZAM.TP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej kompleksowej linii sortowniczej do segregacji i wydzielenia surowców z odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki plastiku wraz z budową linii myjących i zapleczem magazynowym (oraz z zapleczem socjalno-administracyjnym) w Rumi na działce o numerze 42/6, w szczególności:
a) opracowanie koncepcji, projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
b) wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik A do SWZ,
b) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9963000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9963000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9963000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADWIZON Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5862378561

7.3.3) Ulica: Śląska 54/5

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-310

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9963000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu koncepcyjnego,
b) w terminie do 5 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę),
c) w terminie do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet dokumentacji powykonawczej oraz decyzję na użytkowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.