eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa sprzętu komputerowego i audio-wideoOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i audio-wideo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385631788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romana Niedzielskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-036

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzpw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzpw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej nieposiadające osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i audio-wideo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edbf6635-92df-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061785/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania i akcesoriów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
6. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
7. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
8. W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
9. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
10. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
11. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty,
dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3211/19/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego
zamówienie podstawowe
1) Listwa zasilajaca typ I - 20 szt.
2) Listwa zasilajaca typ II – 20 szt.
3) Listwa zasilajaca typ III – 10 szt.
4) Kabel USB typ I – 10 szt.
5) Kabel USB typ II – 10 szt.
6) Kabel USB typ III – 10 szt.
7) Kabel USB typ IV – 10 szt.
8) Ładowarka sieciowa – 20 szt.
9) Zasilacz sieciowy – 10 szt.
10) Mysz komputerowa – 50 szt.
11) Klawiatura komputerowa – 100 szt.
12) Dysk twardy typ I – 2 szt.
13) Dysk twardy typ II – 5 szt.
14) Kamera internetowa 4K – 2 szt.
15) Uchwyt biurkowy typ I – 5 szt.
16) Uchwyt biurkowy typ II – 10 szt.
17) Kabel HDMI 15m – 15 szt.
18) Wkładka SFP+ 10GB – 4 pary
19) Przełącznik sieciowy typ I – 2 szt.
20) Przełącznik sieciowy typ II – 2 szt.
21) Punkt dostępowy – 5 szt.
22) Patch panel – 5 szt.
23) Organizer kabli – 10 szt.
24) Patchcord typ I – 300 szt.
25) Patchcord typ II – 100 szt.
26) Stacja dokująca USB-C – 10 szt.
27) Okulary VR – 1 szt.
28) Karta pamięci SD – 8 szt.
29) Adapter HDMI-VGA – 20 szt.
30) Głośniki komputerowe – 6 szt.
31) Pamięć RAM – 5 szt.
32) Kabel HDMI 1m – 8 szt.
33) Kabel HDMI - DP 1,5m – 5 szt.
34) Pendrive – 10 szt.
35) Komputer AiO 24" – 20 szt.
36) Oprogramowanie biurowe – 20 szt.
37) Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor – 1 szt.
38) Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor – 2 szt.
39) Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie graficzne – 3 szt.
prawo opcji
1) Komputer AiO 24" – 15 szt.
2) Oprogramowanie biurowe – 15 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31213000-2 - Urządzenia przesyłowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji.
1) Prawem opcji objęta jest dostawa nw. sprzętu komputerowego w ilościach maksymalnych tj.:
a) Komputer AiO 24" – 15 szt.
b) Oprogramowanie biurowe – 15 szt.
2) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówienia objętego prawem opcji, co zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia złożonym w ramach prawa opcji.
3) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
4) Zamawiający najpóźniej do 22 grudnia 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
5) Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie.
6) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w terminie do 22 grudnia 2023 r. albo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, oznacza rezygnację z prawa opcji albo pozostałej części przedmiotu umowy objętego prawem opcji. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu audio-video
1) Multimedialna ramka do rozbudowy kamery sportowej – 1 szt.
2) Profesjonalna kamera reporterska UHD – 1 szt.
3) Bezprzewodowy system audio – 1 szt.
4) Bezprzewodowy system transmisji video – 1 szt.
5) Bezprzewodowy transmiter HDMI – 2 szt.
6) Torba fotograficzna duża – 1 szt.
7) Podwójna ładowarka do kamery sportowej+2x baterie – 1 szt.
8) Obiektyw zmiennoogniskowy 70-200 – 1 szt.
9) Mikrofon nakamerowy typu shotgun – 1 szt.
10) Rekorder dyskowy do filmowania – 1 szt.
11) Zapasowe baterie do kompaktowego aparatu cyfrowego – 2 szt.
12) Ładowarka USB do akumulatorów Sony NP-BX1 – 1 szt.
13) Stabilizator do aparatu bezlusterkowego – 1 szt.
14) Konwerter SDI to HDMI z zasilaczem – 2 szt.
15) Kabel audio XLR mikrofonowy 10m – 4 szt.
16) Przewód HDMI do HDMI 2.0 30cm – 2 szt.
17) Walizka transportowa miękka – 1 szt.
18) Tło green-screen 3x6m – 1 szt.
19) Monitory studyjne – 1 szt.
20) Statyw z głowicą filmową – 2 szt.
21) Aparat bezlusterkowy z obiektywem – 1 szt.
22) Mikrofon krawatowy typu lavalier – 4 szt.
23) Słuchawki studyjne nauszne – 1 szt.
24) Kamera PTZ – 1 szt.
25) Kabel SDI 100m – 1 szt.
26) Lampa LED – 1 szt.
27) Interfejs audio USB – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.