eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Opracowanie i aktualizacja planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie kujawsko - pomorskimOgłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i aktualizacja planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie kujawsko – pomorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 81

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-009

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52/ 5065666

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i aktualizacja planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie kujawsko – pomorskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bff8b8bd-92ad-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie kujawsko-pomorskim.

1.3.4 Aktualizacja planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdosbydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rdosbydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w Rozdziale VI SWZ " INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI".
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-
stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr
infolinii +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją
umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, przez pełnomocnika Zamawiającego, zawiera Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 13 oraz 14 RODO informuje iż z uwagi na ograniczenia formularza wszelkie
informacje zostały podane w Załączniku nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIS.261.33.2023.AA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Opracowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Mieleńskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody to znaczy dokumentacji do projektu planu ochrony (w tym dane GIS, mapy tematyczne) i projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Mieleńskie” (powierzchnia 16,04 ha) – rezerwat torfowiskowy, powiat lipnowski, gmina Skępe, Nadleśnictwo Skrwilno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90720000-0 - Ochrona środowiska

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

L.p. Kryterium oceny ofert Liczba punktów (waga)
1. Cena „C” 60
2. Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy 20
3. Doświadczenie eksperta leśnika 20
Razem 100

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów został opisany w rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta leśnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Opracowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Kozie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody to znaczy dokumentacji do projektu planu ochrony (w tym dane GIS, mapy tematyczne) i projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Kozie” (powierzchnia 12,30 ha) – rezerwat torfowiskowy, powiat tucholski, gmina Tuchola, Nadleśnictwo Woziwoda.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90720000-0 - Ochrona środowiska

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

L.p. Kryterium oceny ofert Liczba punktów (waga)
1. Cena „C” 60
2. Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy 20
3. Doświadczenie eksperta leśnika 20
Razem 100

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów został opisany w rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta leśnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Opracowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wiosło Duże”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody to znaczy dokumentacji do projektu planu ochrony (w tym dane GIS, mapy tematyczne) i projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wiosło Duże” (powierzchnia 7,14 ha) – rezerwat leśny, powiat świecki, gmina Nowe, Nadleśnictwo Starogard.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90720000-0 - Ochrona środowiska

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

L.p. Kryterium oceny ofert Liczba punktów (waga)
1. Cena „C” 60
2. Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy 20
3. Doświadczenie eksperta leśnika 20
Razem 100

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów został opisany w rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta leśnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Aktualizacja planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu aktualizacji planu ochrony dla rezerwatu przyrody, to znaczy wykonanie dokumentacji do aktualizacji projektu planu ochrony (w tym dane GIS, mapy tematyczne) i projektu zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1360 ze. zm.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokonał zmiany powyższego zarządzenia następującymi zarządzeniami:
- z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kruszyn" (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3278),
- z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kruszyn" (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1356),
- z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kruszyn" (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1524).
Rezerwat przyrody „Kruszyn” jest rezerwatem leśnym o powierzchni 72,75 ha, położonym w gminie Sicienko, powiat bydgoski i Nadleśnictwie Żołędowo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90720000-0 - Ochrona środowiska

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

L.p. Kryterium oceny ofert Liczba punktów (waga)
1. Cena „C” 60
2. Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy 20
3. Doświadczenie eksperta leśnika 20
Razem 100

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów został opisany w rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta botanika / siedliskoznawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta leśnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 usługę odpowiadającą rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).

Przez pojęcie „usługa odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania co najmniej jednej dokumentacji dotyczącej wykonania projektu planu ochrony lub ekspertyzy obejmującej swoim zakresem identyfikację zagrożeń oraz opracowanie działań ochronnych dla rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego, obszaru Natura 2000 lub wykonania projektu planu ochrony/projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł netto (bez VAT). Ponadto do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje, inne dokumenty).

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
1) minimum jednym ekspertem botanikiem/siedliskoznawcą;
pod pojęciem „ekspert botanik/siedliskoznawca” Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku lub w dziedzinie nauk rolniczych oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu ekspertyz lub inwentaryzacji w zakresie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków roślin w załączniku II b, IV b, V b Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7).

2) minimum jednym ekspertem leśnikiem;
pod pojęciem „ekspert leśnik” Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk leśnych oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 ekspertyzy lub inwentaryzacji w zakresie siedlisk leśnych wymienionych w załączniku I.9 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7).

3. W odniesieniu do ww. ekspertów botaników/siedliskoznawców i leśników uznawane będą ekspertyzy lub inwentaryzacje zrealizowane w ramach badań naukowych.
Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest jednym z ww. ekspertów, jeżeli posiada wskazane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
Dopuszcza się sytuację, w której jedna osoba będzie jednocześnie ekspertem botanikiem/siedliskoznawcą i ekspertem leśnikiem, jeżeli posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykaz usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności: imiona i nazwiska ekspertów botaników/siedliskoznawców i leśników, informacje na temat wykształcenia ww. ekspertów, ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zakresie wykonania ekspertyz lub inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków roślin w załączniku II b, IV b, V b oraz siedlisk leśnych wymienionych w załączniku I.9 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7). Wykaz osób stanowi załącznik numer 9 do SIWZ.
W formularzu „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” należy wskazać wszystkich ekspertów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia. Każdy z ekspertów, wyznaczonych do realizacji zamówienia musi spełniać ww. wymagania wykształcenia i doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu). Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizujący zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykorzystaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie,sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 lub 11 do SWZ
stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, muszą złożyć
(oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w
przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków
udziału w postępowaniu). Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Dokument musi zostać złożony pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, dalej jako ,,upoważnione podmioty”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na sposób wykonania, zakres lub termin wykonania planu ochrony dla rezerwatu przyrody;
2) wystąpią okoliczności uniemożliwiające choćby częściowe wykonanie umowy, w szczególności warunki atmosferyczne, znacząco odbiegające od typowych, utrzymujące się w czasie, niepozwalające na wykonanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody zgodnie z metodyką;
3) wystąpi siła wyższa, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiającej którejkolwiek ze stron wykonanie zobowiązań określonych w umowie;
4) działania osób trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca, uniemożliwiają wykonanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub jej części;
5) zaistnieje sytuacja powodująca niemożność wykonania planu ochrony dla rezerwatu przyrody z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1) może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie o wartość niewykonanych prac, w przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, doprowadzą do zmniejszenia zakresu planu ochrony dla rezerwatu przyrody,
2) nie ulegnie zmianie, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do zmniejszenia zakresu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.
3. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu i w związku z tym plan ochrony dla rezerwatu przyrody może nie zostać wykonany w terminie określonym w pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia takich informacji, złoży pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy, zawierający prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę, opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę postanowień umowy oraz oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 4, powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy oraz o terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią zmianę treści umowy w rozumieniu § 15 ust. 1 umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Przez dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://rdosbydgoszcz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2-3 ustawy.
2. Na podstawie przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustaw,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.