eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w obiekcie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku- usługi społeczneOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w obiekcie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku– usługi społeczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

1.3.) Oddział zamawiającego: krytaplywalnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387756436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 1

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: basen@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://basen.sucha-beskidzka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kryta Pływalnia - Zakład Budżetowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w obiekcie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku– usługi społeczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a255f739-92b6-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00530844/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w obiekcie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku– usługi społeczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a255f739-92b6-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a255f739-92b6-11ee-ba3b-4e891c384685

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej. Pełna treść w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w obiekcie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku– usługi społeczne. Pełna treść w swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) warunek posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
nie dotyczy
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę sprzątania pomieszczeń w budynku basenu i/lub krytej pływalni i/lub innego obiektu z basenem i/lub niecką o powierzchni sprzątania min. 800 m², która realizowana była nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania usługa wykonana musi spełniać ww. wielkości. Dopuszcza się realizację usług na nie mniejszych powierzchniach, przy czym dopuszcza się jako jedną usługę wykonywanie czynności przez co najmniej jedną osobę (np. w charakterze zatrudnienia itp.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem załącznika nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy. – załącznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.15. Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pkt. 2.9) – załącznik nr 2 i nr do SWZ,
3) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji (pkt. 2.4 z zastrzeżeniem pkt. 2.5),
4) dowód wpłaty wadium.
5) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji (pkt. 2.4, 2.6),
6) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa (pkt. 2.8),
7) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji (pkt. 5.2),
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, jeśli Wykonawca nie korzysta z wzoru zawartego w formularzu oferty (pkt. 5.5);
8) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:
a) zobowiązanie do udostępnienia zasobów (pkt. 8.3),
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (pkt. 8.4)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11. Wadium
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).
Zgodnie z swz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Zasady składania oferty przez podmioty wspólne
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawca wskazuje w formularzu oferty dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawę zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć to pełnomocnictwo. Postanowienia pkt. 2.4-2.6 stosuje się odpowiednio.
5.3. Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego tj. nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane.
5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawca może wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu oferty lub złożyć odrębne oświadczenie. Oświadczenie to składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.6. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.7. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt. 7.5 ppkt. 4 SWZ jeśli przynajmniej jeden z członków podmiotu wspólnego wykaże się wykonaniem opisanych tam usług w całości (Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług wykonanych przez różne podmioty w celu wykazania spełniania warunku, określonego w pkt. 7.4 ppkt. 4 lit. SWZ).
5.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ) składa każdy Wykonawca. Oświadczenia te będą potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z PZP i PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.